2015-08-25

Real Heart: Halvårsrapport 20150101-20150630

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 113 134 (0) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 693 879 (-310 442) SEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-38,82) SEK.
• Soliditeten** uppgick till 93,6 (39) %.

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)
• Nettoomsättningen uppgick till 32 687 (0) SEK.
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -242 379 (-129 206) SEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-16,15) SEK.
• Soliditeten** uppgick till 93,6 (51) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-06-30.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015
Under årets andra kvartal har Scandinavian Real Heart kunnat meddela att Bolaget har efter intensivt arbete av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.
I slutet av maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.
Under kvartalet har Bolaget även meddelat att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat
 Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga försäljningsintäkter. Intäkterna under perioden Q2 uppgår till 32 687 SEK och består av vidarefakturerade hyror till externa hyresgäster. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader för produktutveckling till 761 KSEK varav 383 KSEK avser Q2 och arbetet med pumpmodell nummer 8 och förberedelser inför kommande djurprov. Kostnaderna under period Q2 består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 77 KSEK och noteringskostnader 73 KSEK.

 

VD Gunnar Nihlén kommenterar
Årets andra kvartal är nu förbi och arbetet fortlöper med Scandinavian Real Hearts artificiella hjärtpump (TAH). Som vi meddelat tidigare har vi stegvis utvecklat nytt drivsystem med betydligt bättre motor. Vi har även utvecklat bättre kammare efter de långvariga simulatortester som vi genomfört under första halvåret. Hjärtpumpen har gått i långa sekvenser som en förberedelse inför de djurprov som är beräknade att äga rum i september. Vi är nöjda över att vi nu lyckats optimera pumpen så att den kräver avsevärt mindre energi och effekt för att genomföra pumpning av det flöde som behövs i våra simulatorer. Detta bådar gott inför batteridrift framöver.
Senaste tiden har vi låtit utveckla ett smidigt styrsystem som skapar den rörelse/moment av pumpen som erfordras för att pumpa runt blodet. Detta styrsystem för pumpen är framtaget av specialister i Västerås inom styr-och automation. Vidareutvecklingen av pumpen med kammare samt drivssystem har genomförts av ett team som är specialister inom sina respektive områden.
Glädjande är att vi håller tidsplan och vi siktar fortsatt på kliniska tester under 2017. Först ska dock långtidsdjurprov genomföras under 2016, efter de planerade djurproven i september 2015.

Gunnar Nihlén
VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB
När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.
Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning
Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien
Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2015-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare                                                        Antal aktier       Röster ( % )      Kapital (%)

Najar Medical & Invention AB                     3 584 564          36,15              36,15
Frontus AB                                                  1 273 449          12,84              12,84
Övriga                                                         5 058 612          51,01              51,01

Totalt                                                         9 916 625          100%               100%

Principer för halvårsrapportens upprättande
Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor
Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport 3: 2015-11-12
Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18

Avlämnande av halvårsrapport
Västerås, den 25 augusti 2015
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

Ladda ner hela rapporten här Real Heart halvårsrapport 20150101-20150630