2016-08-25

Real Heart: Halvårsrapport 20160101-20160630

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 66 017 (113 134) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 257 735 (-693 879) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 (-0,06) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 82 (93,6) %.

 

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (32 687) SEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 450 028 (-242 379) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,02) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 78 (93,6) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 10 908 456 aktier per 2016-06-30. Notera att Bolaget genomfört en nyemission, vars sista delregistrering gjorts efter periodens utgång och medfört en ökning av Bolagets aktier med 247 747 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier således till 11 156 203 aktier.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016

I början av april 2016 meddelade Bolaget att styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om genomförande av en företrädesemission i syfte att tillföra kapital för att ta ytterligare steg framåt i utvecklingen av hjärtpumpen.

Bolaget meddelade den 18 april att de tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köpt aktier i Scandinavian Real Heart.

Den 10 maj 2016 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 11 maj 2016 och finns att tillgå på www.aktietorget.se och bolagets hemsida www.realheart.se.

Den 2 juni avslutades Scandinavian Real Hearts företrädesemission. Nyemissionen tecknades till 107,5 procent. 80 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan. Totalt emitterades 1 239 578 aktier, vilka tillförde Bolaget motsvarande cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Västeråsprofilen Lars Forslund valde att investera i Scandinavian Real Heart genom att använda sig av teckningsrätter från Azad Najar.

Gerald Engström och Lars-Peter Harbing förstärker sedan årsstämman styrelsen. Gerald är grundare av och har framgångsrikt byggt upp Systemair AB där han numera är styrelseordförande. Systemair är idag verksamma i 47 länder och omsätter cirka 6 miljarder kronor. Han har tidigare varit VD i bland annat Ziehl-ebm och styrelseledamot i Indutrade AB och Repant A/S. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar Systemair AB och Bluefish Pharmaceuticals AB som ordförande. Lars -Peter har 25 års internationell erfarenhet i ledande befattningar inom Getinge AB och Johnson & Johnson. Han har skapat resultat under lång global medicinteknisk karriär som inkluderar företag i USA, Mellanöstern, Afrika, Asien och Latinamerika. Nuvarande styrelseuppdrag inkluderar Chemotech AB som ordförande samt ledamot i Carponovum AB, Carmona AB, Halmstads Golfklubb AB och Consector AB

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Registreringen av Bolagets nyemission på Bolagsverket slutfördes den 13 juli.

Omsättning och resultat

Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga försäljningsintäkter. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader för produktutveckling till 1,4 MSEK varav 0,78 MSEK avser Q2 och arbetet med pumpmodell nummer 9 samt förberedelser inför kommande djurprov. Aktiverade kostnader för patent och arbetet med nya patent uppgår första halvåret till 0,48 MSEK. Kostnaderna under period Q2 består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 0,35 MSEK och noteringskostnader 0,77 MSEK.

 

VD Christina Hugosson kommenterar

Vi inledde andra kvartalet med ett beslut om en företrädesemission. Den avslutades torsdagen den 2 juni med en täckningsgrad på 107,5 och ett kapitaltillskott på 14,1 MSEK före emissionskostnader. Det nya kapitalet ger oss möjlighet att fortsätta enligt plan med utvecklingen av hjärtpumpen mot försök i människa. Nästa steg innefattar miniatyrisering av elektroniken, säkerhetskritisk mjukvara i hjärtpumpen samt etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt bygger vi värde i bolaget genom att utöka vår kärnkompetens och bredda patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier.

Vi vill också meddela att Lars Forslund, känd profil från Västerås, har valt att investera i Real Heart. Forslund har ett särskilt engagemang för personer med svåra hjärtsjukdomar och en stark tilltro till Real Heart. Som vi tidigare informerat om har även de forna NHL-stjärnorna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad investerat i Real Heart. Vi gläder oss åt deras stöd och vår förhoppning är att engagemanget från de kända profilerna leder till en högre kännedom om vår teknologi som kan ge oss ökade möjligheter i vårt framtida arbete. Vi är naturligtvis också tacksamma och glada för det intresse som våra övriga investerare har visat.

I samband med årsstämman och presentationerna inför emissionen träffade vi många personer med egna erfarenheter från hjärtsvikt. Det stora behov som finns för hjärtpumpen känns därför nu ännu mer påtagligt än tidigare. Tack för ert stöd och att vi får ta del av era berättelser och frågeställningar.

Under perioden har Real Heart dessutom stärkt styrelsen. Vid årsstämman 10 maj valdes Gerald Engström och Lars-Peter Harbing in som ledamöter, båda med lång erfarenhet av tidigare styrelsearbete. Vi ser fram emot den kunskap och ytterligare kompetens som de kommer att tillföra bolaget.

De framsteg som vi har uppnått med syresättning, puls och reducerad effektförbrukning gör att vi ser positivt på framtiden. Vi fortsätter att fokusera på prekliniska försök och utveckling mot lyckade försök i människa. Vår hjärtpump kommer att kunna öka möjligheten till överlevnad och ett bra liv för de patienter som behöver ett nytt hjärta. Det är det vi kämpar för – varje dag.

 

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 10 908 456 stycken. Notera att Bolaget genomfört en nyemission, vars sista delregistrering gjorts efter periodens utgång och medfört en ökning av Bolagets aktier med 247 747 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier således till 11 156 203 aktier. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-06-30 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 600 564 32,27 32,27
Frontus AB 1 182 449 10,60 10,60
Övriga 6 125 443 57.13 57.13
Totalt 10 908 456 100 % 100 %
       

Principer för halvårsrapportens upprättande

Halvårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

 Delårsrapport 3: 2016-11-24
 Bokslutskommuniké för 2015: 2017-02-23

 

Avlämnande av halvårsrapport

Västerås, den 25 augusti 2016 Styrelsen Scandinavian Real Heart AB

För frågor om Scandinavian Real Heart, kontakta: Christina Hugosson, VD Telefon: 070-191 30 87

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016.

 

Läs rapporten som pdf här >>