2016-05-19

Real Heart: Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Hearts företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Scandinavian Real Heart cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Scandinavian Real Hearts hemsida   (www.realheart.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

 Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken,utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående beslutades på Bolagets årsstämma den 10 maj om en företrädesemission av aktier.

Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen.

 Erbjudandet i sammandrag

 Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en  (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: 11.39 SEK per aktie

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 138 MSEK (13 maj 2016 )

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 36 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare.

Villkor: Information om villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier finns i emissionsmemorandumet

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna vänligen besök Real Hearts hemsida (www.realheart.se) eller kontakta Real Heart på telefon 021-475 55 50  , eller e-post via info@realheart.se

Stockholm 23/5, kl. 19.00, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23
Anmälan sker till Aktiespararna via länken http://www.aktiespararna.se/StockholmVasa

Malmö 24/5, kl. 12.00 – 12.30 Casino Cosmopol, Slottsgatan 3
Anmälan sker till Aktiespararna via länken
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenMalmo/

Västerås 24/5, kl. 17.30, Best Western Mälaren, Stensborgsgatan 1
Anmälan sker till info@realheart.se

Göteborg 25/5, kl. 16.00, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
Anmälan sker till info@realheart.se

Stockholm 30/5, kl. 16.00, Scandinavian Care, Vasagatan 7
Anmälan sker till info@realheart.se

Emissionsinstitut
Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: 08-684 05 800
E-post: info@aqurat.se

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

 

Läs pressmeddelandet som pdf >>

Ladda ner emissionsdokumenten >>

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

 

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.