2016-11-08

Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 10 maj 2016

 Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ)

 Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Stadshotellet,
Stora Torget, 721 03 i Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016, och
  • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 9 maj 2016 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
  • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 916 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
   • om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
   • om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   • om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning.
 12. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
 13. Stämmans avslutande.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av presidium (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Peter Ekstedt till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

Till valberedning föreslås: Kim Norström (sammankallande), Kjell Sköldberg, Susanne Hedman och Azad Najar.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs för tiden intill årsstämman 2017.

 

Förslag till beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 

Förslag angående antalet styrelseledamöter och revisorer (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

 

Förslag angående arvode till styrelseledamöter och revisor (Punkt 10)

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode till Lars-Peter Harbing om 100 000 kr exkl. moms att faktureras via eget bolag. Övriga styrelseledamöter som arbetar operativt i bolaget föreslås debitera överenskommet timarvode med 1 000 kr/tim. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning.Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtalat fakturerat belopp.

 

Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning (Punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval: Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Christina Hugosson.

Nyval: Gerald Engström och Lars-Peter Harbing

Gerald Engström är grundare av och numera styrelseordförande i Systemair. Han är också styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB och har tidigare varit VD i bland annat Ziehl-ebm AB.

Lars-Peter Harbing har haft ledande internationella befattningar inom Getinge AB och Johnson & Johnson mellan 1985 och 2009. Han har en bred kunskap inom Medical Devices och har global erfarenhet. Sedan 2009 är han bosatt i Sverige och har fokuserat på att hjälpa små och mellanstora bolag i Sverige som styrelsemedlem, konsult och affärsstrateg.

 

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 12)

Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 1 239 578 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 123 957,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 

 1. Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla en (1) teckningsrätt. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådana teckningsrätter krävs åtta (8) teckningsrätter.Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt ska vara tisdagen den 17 maj 2016.
 3. Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden innan teckningsperioden börjar löpa.
 4. Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
 5. De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

________________________

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 31 maj 2016 på Aktietorget. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Detta innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås eller via e-post till: christina.hugosson@realheart.se För att kunna behandla skriftliga frågor behövs frågorna tillställas bolaget före den 3 maj.

 

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Västerås i april 2016

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN