2015-04-17

Real Heart: Kallelse till bolagsstämma den 20 maj 2015

Inbjudan till Årsstämma Scandinavian Real Heart AB ( publ ) den 20 maj 2015 kl.15.00

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 kl. 15.00 i
Plaza Hotell (Skrapan), Kopparbergsvägen 10, i Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  •  vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 13 maj 2015 , och
  •  anmäla sitt deltagande senast onsdagen den 13 maj 2015 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås.
  •  Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,     telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
  •  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 13 maj.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 916 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och

revisorssuppleanter,

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,

11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.

12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

Beslutsförslag i korthet:

Val av presidium (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Peter Ekstedt till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

Förslag angående ersättning till styrelseledamöter (Punkt 10)

Valberedningen föreslår styrelseersättning till Göran Hellers och Tofte Mårlind enligt nedan:

1. Inget styrelsearvode utgår under 3 år från bolagsstämman 20/5 2015.

Utlägg (t ex resor) ersätts mot verifikationer på vanligt sätt.

2. Om produkten (eller bolaget) säljs inom 3 år (räknat från bolagsstämman 20/5 2015) erhåller Göran Hellers och Tofte Mårlind 1 % av försäljningssumman vardera.

3. Om produkten inte säljs inom 3 år erhåller Tofte Mårlind och Göran Hellers vid slutdatum för 3-årsperioden vardera en option att köpa nyemitterade aktier motsvarande 1 % av antalet aktier. Priset för aktierna skall vid denna tidpunkt vara det värde aktien har kl. 17 den 20 maj 2015.Procent på försäljningspris försvinner då.

Valberedningen föreslår styrelsearvode till Christina Hugosson årsarvode 60 000 kr exkl. moms genom faktura via sitt bolag.

Till övriga styrelsemedlemmar föreslås ingen ersättning.

Arvode till revisor föreslås enligt avtalat fakturerat belopp.

Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning( Punkt 11)

På årsstämman kommer förslag på styrelsen sammansättning enligt nedan att framläggas:

Omval: Göran Hellers(ordförande), Tofte Mårlind, Gunnar Nihlén, Azad Najar, Susanne Hedman

Nyval: Christina Hugosson.

Christina Hugosson är civilingenjör med inriktning elektroteknik och arbetar i nuläget med olika styrelseuppdrag och har egen konsultverksamhet med inriktning mot rådgivning eller interrimsuppdrag till medicintekniska entreprenörs-företag och Venture Capitalbolag. Hon har tidigare varit vice VD och utvecklingschef på Boule Diagnostics samt arbetat med uppstart och bolagsbyggnad av SciBase AB.och HotSwap AB.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2016.

Till valberedning föreslås: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg och Susanne Hedman

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om bolagets utvecklingsläge eller annan fråga. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås eller via e-post till: gunnar.nihlen@realheart.se. För att kunna behandla skriftliga frågor behövs frågorna tillställas bolaget före den 8 maj.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag, handlingar enligt 7 kap. 25 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Västerås i april 2015

Scandinavian Real Heart (publ)

STYRELSEN

Fullmaktsformulär och Årsredovisning finns att ladda ner under fliken För investerare, ägarinformation