2017-05-11

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2017, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade att inga styrelsearvoden utgår och att nedlagt operativt arbete faktureras.

Stämman beslutade att tidigare beslutat optionsprogram till Göran Hellers skall utgå.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Lars-Peter Harbing. Vidare beslutade stämman att nyvälja Susanne Hedman.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2018.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström, Kjell Sköldberg (sammankallande), Mats Gunnarsson och Azad Najar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade att godkänna förslaget om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.  Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.

Vidare beslutade stämman att Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

 

Västerås i maj 2017
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Azad Najar,vd
Tel 073-66734 63
e-post-azad.najar@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Telefon: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

 

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.