2016-05-11

Real Heart: Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2016, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelsearvode åt Lars-Peter Harbing, årsarvode 100 000 kronor exkl. moms genom faktura via sitt bolag. Styrelsemedlemmar vilka arbetar operativt i bolaget debiterar 1 000 kr/tim.. exkl. moms vid styrelsemöten. Stämman beslutade vidare att ingen ersättning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Christina Hugosson. Vidare beslutade stämman att nyvälja Gerald Engström och Lars-Peter Harbing.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2017.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg ,Susanne Hedman och Azad Najar.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Stämman beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt att ge
styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar bemyndigande att vidta de smärre justeringar som erfordras vid registrering av emissionen  hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

 

Västerås i maj 2016 Scandinavian Real Heart (publ)

STYRELSEN

 

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se
 

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Telefon: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

  

Läs stämmokommunikén som pdf här >>

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.