2016-11-08

Real Heart: Planerade simulatortester     

Scandinavian Real Heart (”Real Heart”) har beslutat att genomföra simulatortest med hjärtpumpen (modell nr 8) istället för de tidiga djurprov som planerats under hösten 2014. Simulatortesterna genererar mer information om till exempel tryck och flöde inför de planerade djurproven under 2015 och är beräknade att pågå omkring fyra veckor med start i december.

Real Heart har tidigare haft för avsikt att inleda enklare korttidsprov (djurförsök) med hjärtpumpen under hösten 2014. Bolaget har dock beslutat att ersätta dessa korttidsprov med mer kvalitativa simulatortester som genererar bättre kunskap om till exempel tryck och flöde inför efterföljande planerade djurprov under 2015 och 2016. Simulatortesten är beräknade att pågå i omkring fyra veckor.

Som tidigare kommunicerats planerar Real Heart att inleda tester under våren 2015 där hjärtpumpen implanteras i försöksdjuret under några timmar och under våren 2016 planeras långtidsförsök där hjärtpumpen implanteras under en längre period. Det skulle dock kunna uppstå en möjlighet att omforma studiedesignen för dessa djurprover och vinna tid vid framgångsrika resultat från simulatortesterna.

När de längre djurförsöken är avklarade på ett framgångsrikt sätt planerar bolaget att genomföra de första kliniska studierna på människa.

De djurprov som vi tidigare hade planerat att genomföra var relativt små men med de större simulatortesterna kan vi istället göra mycket bättre tester själv med uppföljande mätningar, inom ramen för vår budget. Om testerna faller väl ut har vi möjlighet att genomföra mer omfattande djurprover tidigare, vilket skulle kunna spara oss en del tid.

Göran Hellers, styrelseordförande Scandinavian Real Heart AB

Medicine doktor och docent i kirurgi – Karolinska Institutet

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Susanne Hedman, VD
Telefon: 070- 44 44 521
E-post: susanne.hedman@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50

 


 Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.