2017-04-24

Scandinavian Real Heart rekryterar en ny medarbetare och etablerar kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic.

Efter genomförande av lyckade tester på version 11 kommer Scandinavian Real Heart att inom kort avsluta pre-kliniska tester på sovande djur och starta en ny fas med pre-kliniska överlevnadstester. Dessa tester kommer i första hand att genomföras i samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping, men även något senare vid ett certifierat laboratorium i USA. När vi nått tillfredsställande resultat av pre-kliniska tester på djur kommer vi att inleda planeringen av kliniska tester på människa.

Scandinavian Real Heart har etablerat kontakt med Texas Heart Institute i Houston och med Cleveland Clinic. Texas Heart är den klinik i världen som har mest erfarenhet vad gäller pre-kliniska prov av hjärtpumpar. Cleveland Clinic har under de senaste åren genomfört ett stort antal prov på kalvar och har stor erfarenhet av det etiskt praktiska handhavandet av försöksdjuren. Bolagets ordförande och VD kommer att i sista veckan i maj besöka de amerikanska klinikerna. Texas Heart har redan före besöket (på basen av den information vi levererat) deklarerat att man är intresserad av att diskutera ett framtida samarbete.

Scandinavian Real Heart har rekryterat Ina Pieper till bolaget. Hon börjar arbeta i augusti. Ina har tidigare arbetat på Universitetet i Swansea och har där under flera år arbetat med forskning vad gäller hjärtpumpar. Hon är en av få i världen som har doktorerat inom blodkemi och inverkan av mekaniska konstruktioner på blodet. Ina flyttar nu, efter många år utomlands, hem till Sverige och börjar arbeta i vårt projekt. Det är för oss en viktig och strategisk rekrytering vad gäller det regulatoriska arbetet med vår pump.

Bolaget följer den fastlagda utvecklingsplanen, och som tidigare kommunicerats behöver bolagets framtida kapitalbehov tillgodoses för det fortsatta arbetet. Vid den kommande bolagsstämman föreslås att stämman ger styrelsen bemyndigande att besluta om, att vid ett eller flera tillfällen, öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Styrelsen skall i samband med nyemission också ta rimlig hänsyn till nuvarande ägares företrädesrätt. Detta förslag finns redan kommunicerat i kallelsen till bolagsstämman.

 

Läs pressmeddelandet som pdf här >>

 

För mer information, kontakta:
Azad Najar, vd
073-667 34 63
azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.