Välkommen att teckna units i Scandinavian Real Heart AB

Under perioden 20 juni – 7 juli 2023

Bakgrund och villkor

Realheart fortsätter att arbeta mot ett godkännande av Bolagets artificiella hjärta för att kunna hjälpa hjärtsviktspatienter världen över.

Styrelsen för Realheart har beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 56 miljoner kronor. Denna emissionslikvid, tillsammans med investering från EIC, förväntas finansiera slutförandet av de prekliniska studierna. Nästa kapitel blir kliniska studier på patienter. Stöd från nuvarande och framtida aktieägare är av avgörande betydelse för fortsatt framgångsrik väg.

Emissionsbelopp: ca 56 MSEK 

Villkor: För varje en (1) aktie på avstämningsdagen den 16 juni 2023 innehavd aktie erhölls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. 

Unit: En (1) unit består av två (2) ny-emitterade aktier och en (1) tecknings-option av serie TO2. 

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. 

Teckningsperiod: 20 juni –7 juli 2023 

Handel med uniträtter: 20 juni –4 juli 2023 

Teckningsoptioner: Två (2) tecknings-optioner av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till 70 procent av den volymvägda genomsnitt-kursen för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden, dock högst 2 SEK. Teckningsperioden för-optionerna löper under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 31 januari 2025. 

Garanti och teckningsförbindelser: Företrädesemissionen är garanterad till cirka 60,6 procent genom tecknings-förbindelser (ca 9,5 procent) och garantiåtaganden (ca 51,2 procent). Garantiåtagandena och tecknings-förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. 

Länk till prospektet
Länk till anmälningssedel
Länk till pressmeddelande om offentliggörandet av företrädesemissionen

Lyssna till vd Ina Laura Perkins som ger en uppdatering av resultat, utmaningar och möjligheter
Den tyske professorn och hjärtkirurgen Jan Schmitto förklarar vad hjärtsvikt är, hur marknaden ser ut och vad som är unikt med Realhearts artificiella hjärta.

Årsstämma14 juni 2023
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter14 juni 2023
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter15 juni 2023
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen16 juni 2023
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt19 juni 2023
Teckningsperiod i Företrädesemissionen20 juni –7 juli 2023
Handel med uniträtter (UR)20 juni –4 juli 2023
Handel med betalda tecknade units (BTU)20 juni – omkring vecka 30 2023
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i FöreträdesemissionenOmkring 12 juli 2023