Patent

Realheart har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Patent beviljas typiskt för en löptid på cirka 20 år från det att en patentansökan lämnades in

Realheart har patent som skyddar grundidén om att ha förmaksfunktion i hjärtpumpen, det vill säga att hjärtpumpen består av två kammare och två förmak istället för enbart två kammare som konkurrerande produkter på marknaden och de under utveckling. Patenten skyddar också funktionen att pumpa blod genom att röra planet mellan förmak och kammare upp och ner, den så kallade AV-planrörelsen. Vidare skyddar patenten den slutgiltiga pumpkonstruktionen och de väsentligaste konstruktionsförbättringarna med bibehållen AV-plansrörelse och det nya drivsystemet. Under 2018 utvecklades nya kopplingsplattor för enkel och säker anslutning av Realheart till kroppens kärlsystem, och patentansökan för dessa har skickats in. Utöver ovan beskrivet patentskydd har Realheart också patentskydd för de framtida produkterna Realheart VAD, Realheart PulsePump® och Realheart Sternalprotes. Realheart undersöker möjligheterna att licensera ut sternalprotesen för att ta den till marknad så fort som möjligt.

Realheart har lämnat in patentansökningar för att skydda sina nyckeltekniker. De utpekade länderna i patentportföljen är EU, USA, Japan, Australien, Kanada, Kina och Indien. De första fem länderna betraktas som de största och viktigaste huvudmarknaderna för artificiella hjärtan. Kina och Indien ingår i Bolagets patentportfölj eftersom de anses vara viktiga tillväxtmarknader.

Med de befintliga patenten och de nya patentansökningarna bedömer styrelsen att Bolaget idag har en stark patentsituation med ett utbrett skydd. Realheart undersöker vidare möjligheten till att selektivt licensiera tekniken till företag i andra länder i Asien.