Archives

Valberedningens förslag till årsstämman den 7 juni 2024 i Scandinavian Real Heart AB

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
På årsstämman 2023 valdes Kim Norström och Azad Najar till valberedning. Valberedningen föreslår att Magnus Öhman, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Magnus Öhman som styrelsens ordförande. Ulf Grape och Christer Norström har valt att inte ställa upp för omval.

Till revisor föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2025. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Christer Norström och Azad Najar.

The Nomination Committee’s Proposal for the Annual General Meeting on 7 June 2024 in Scandinavian Real Heart AB

Item 1 – Election of Chairman of the Meeting
On the Annual General Meeting 2023 Kim Norström and Azad Najar were elected as Nomination Committee. The Nomination Committee proposes that Magnus Öhman, or whoever the Nomination Committee appoints in his absence, be appointed Chairman at the Annual General Meeting.

Item 8 – Determination of number of Board members and auditors
The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of six ordinary Board members without deputies.
Further, the Nomination Committee proposes to appoint a registered auditing company as auditor.

Item 9 – Determination of fees for Board members and auditor
The Nomination Committee proposes that a fee of SEK 160,000 shall be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 77,500 to each of the other Board members who are not employees within the Company. Fees to the auditor are proposed to be paid according to approved invoices.

Item 10 –Election of Board members, Chairman of the Board and Auditor
The Nomination Committee proposes, for the time until the end of the next Annual General Meeting, re-election of Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella and Stuart McConchie as Board members. Furthermore, it is proposed to re-elect Magnus Öhman as Chairman of the Board of Directors. Ulf Grape and Christer Norström have chosen not to stand for re-election.

As auditor, the Nomination Committee proposes that the registered auditing firm Grant Thornton Sweden AB shall be re-elected for the period until the Annual General Meeting 2024. Grant Thornton Sweden AB has informed that, on the condition that the General Meeting decides in accordance with the Nomination Committee's proposal, the authorized public accountant Joakim Söderin will continue as auditor-in-charge.

Item 11 – Election of Nomination Committee
The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves that the Nomination Committee for the 2025 Annual General Meeting shall consist of Christer Norström and Azad Najar.