Archives

Realheart appoints Andreas Hultdin as interim CFO following the resignation of Jonas Caspari Bark

Västerås, February 6, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that Jonas Caspari Bark will be leaving the position of Chief Financial Officer on March 4th to take up a senior role at another company. Andreas Hultdin will be acting as interim CFO until a permanent successor has been appointed.

Andreas Hultdin holds an MBA from Umeå University, Sweden, and has held several senior financial roles, including as Group Accounting Manager at ABB and Financial Manager at ABB Norden Holding, before taking up his current position as CEO of the consultancy firm Nogap. Between 2019 and 2022, he served as the CFO of Realheart where he contributed to securing financing from the European Investment Council.

“We wish to thank Jonas Bark for his significant contributions to the well-structured financial control environment at Realheart. The appointment of Andreas Hultdin as interim CFO will secure a smooth transition, not least as he has extensive knowledge of Realheart since his time as permanent CFO during the period 2019–2022,” comments Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

The process of recruiting a permanent CFO will be initiated immediately.

Realheart utser Andreas Hultdin som efterträdare till Jonas Caspari Bark som Interim CFO

Västerås, 6 februari 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) meddelar idag att Jonas Caspari Bark kommer att lämna rollen som Chief Financial Officer den 4 mars för att tillträda en ledande roll i ett annat bolag. Andreas Hultdin kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts.

Andreas Hultdin har en MBA från Umeå universitet och har haft flera seniora finansiella roller, bland annat som Group Accounting Manager på ABB och Financial Manager på ABB Norden Holding, innan han tillträdde sin nuvarande position som VD för konsultföretaget Nogap. Mellan 2019 och 2022 var han CFO på Realheart där han bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council.
 
"Vi vill tacka Jonas Bark för hans betydande insats till den välstrukturerade finansiella miljön på Realheart. Utnämningen av Andreas Hultdin som interim CFO kommer att säkerställa en smidig övergång, inte minst eftersom han har omfattande kunskap om Realheart sedan sin tid som CFO under perioden 2019-2022", kommenterar Ina Laura Perkins, VD för Realheart.
 
Processen med att rekrytera en permanent CFO kommer att inledas omedelbart.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB den 24 november 2023

Pressmeddelande 24 november 2023

Scandinavian Real Heart AB ("Bolaget") har den 24 november 2023 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag, att antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

Val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag, att välja in Magnus Öhman, Stuart McConchie samt Giovanni Lauricella i styrelsen. Övriga ledamöter kvarstår i styrelsen enligt valberedningens förslag.  

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 72 500 kronor till var och en av de nya ledamöterna.  

Report from the extraordinary general meeting in Scandinavian Real Heart AB on November 24, 2023

Press release November 24th, 2023

Scandinavian Real Heart AB (the "Company") has on November 24, 2023, held an extraordinary general meeting where mainly the following decisions were made.

Determination of the number of board members.

The meeting resolved to approve the nomination committee's proposal that the number of members of the board of directors shall consist of eight ordinary board members without deputies.

Election of board members.

The meeting resolved to approve the nomination committee's proposal to elect Magnus Öhman, Stuart McConchie and Giovanni Lauricella to the board of directors. The other members remain on the Board of Directors as proposed by the Nomination Committee. 

Determination of fees for the Board of Directors

The Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Board of Directors shall be paid with SEK 72,500 to each of the new members.

Realheart lämnar uppdatering om utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets artificiella hjärta

Västerås, 13 november 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ) lämnar idag en strategiuppdatering rörande utvecklingen och kommersialiseringen av det artificiella hjärtat Realheart TAH, som i initiala tester visat sig inducera 80% lägre grad av skador på röda blodkroppar (hemolys) jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpsystem. Uppdateringen grundas på en genomgripande analys som utförts under ledning av bolagets styrelse, inklusive de nya adjungerade ledamöterna. Realheart kommer att fokusera tydligare på användning av produkten som en överbryggande behandling inför organtransplantation och bedömer nu att produkten kan erhålla subventionering i USA redan vid användning i kliniska prövningar. Till följd av betydande problem med leveranser av insatsvaror och förseningar hos utvecklingspartners har den planerade starten av den första kliniska studien skjutits upp från 2024 till 2025. Detta kommer i sin tur sannolikt att påverka tidpunkten för en framtida marknadsintroduktion.

"Styrelsen och ledningen har i samråd med extern expertis gjort en grundlig genomlysning av planerna för utvecklingen och kommersialiseringen av Realheart TAH. Den uppdaterade planen innebär ett tydligare fokus på användning av Realheart TAH som en överbryggande behandling i väntan på organtransplantation. Samtidigt har vi identifierat en möjlighet att få produkten subventionerad redan för användning i kommande kliniska prövningar i USA, vilket har potential att generera tidiga intäkter för bolaget. Användningen av vårt artificiella hjärta inför organtransplantation är det första viktiga steget på väg mot bolagets långsiktiga vision – att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt", säger Realhearts vd, Ina Laura Perkins.

Tydligare definierad kommersialiseringsstrategi

I Europa och USA står idag totalt fler än 8 300 patienter med svår hjärtsvikt i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. Realhearts mål är att signifikant minska dödligheten och öka livskvaliteten för personer som väntar på en hjärttransplantation genom att tillhandahålla det första artificiella hjärtat som efterliknar ett mänskligt hjärta och därmed har potential att minimera risken för biverkningar.

Efter decennier av forskning och utveckling genomförs nu funktions- och säkerhetstester av Realheart TAH inför den första kliniska studien i människa. Realheart bedömer att produkten är berättigad till kostnadsersättning i USA redan för användning i de kommande kliniska prövningarna, vilket har potential att generera tidiga intäktsströmmar för bolaget.

Framtida marknadsgodkännanden kommer att skapa en betydande kommersiell potential – varje procentenhet av de patienter som för närvarande står på väntelista för hjärttransplantation i Europa och USA motsvarar en potentiell försäljningsintäkt på 150 MSEK. Användningen av Realheart TAH inom detta område är det första viktiga steget på väg mot bolagets långsiktiga vision – att bredare patientgrupper får tillgång till produkten så att ingen ska behöva dö av hjärtsvikt.

Eftersom det globala antalet transplantationscenter är begränsat är det möjligt att marknadsföra Realheart TAH med förhållandevis begränsade resurser. Bolagets affärsmodell baseras på direktförsäljning av produkten i USA och Europa. Därtill adderas nödvändiga servicetjänster och support för klinisk personal och patienter.

Uppdaterad tidsplan

Klinikförberedande aktiviteter

En ansökan om att inleda den första kliniska studien av Realheart TAH förväntas kunna lämnas in till berörda myndigheter vid årsskiftet 2024/2025. För detta krävs ett omfattande prekliniskt datapaket baserat på säkerhetsstudier, blodtester och tillförlitlighetsstudier.

Säkerhetsstudierna genomförs i prekliniska försöksmodeller för att uppfylla myndigheternas krav inför den första studien i patienter. Detta arbete fortskrider med hittills mycket positiva resultat.

Blodtesterna utförs i laboratoriemiljö och bolaget har nyligen etablerat ett prekliniskt testsystem som gör det möjligt att efterlikna blodflödet i hela kroppen för att på ett mer tillförlitligt sätt utvärdera skador på röda blodceller (hemolys). Initiala testresultat visar att Realheart TAH inducerar 80% lägre grad av hemolys jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpssystem. 

Tillförlitlighetsstudier av de enskilda komponenterna i Realheart TAH har redan genomförts med goda resultat och inom kort inleds motsvarande tester av det artificiella hjärtat i sin helhet.

Första kliniska studien i människa

Som ett led i förberedelserna inför den första kliniska studien av Realheart TAH har bolaget etablerat ett samarbete med professor Göran Dellgren, överläkare vid Transplantationscentrum och Thoraxkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Flera experimentella och klinikförberedande studier genomförs inom ramen för samarbetet, bland annat för att närmare utvärdera olika operationsmetoder och definiera patienturvalet för den kliniska studien.

Den första kliniska studien, som förväntas kunna initieras under 2025, kommer att utföras i 2-4 patienter som väntar på hjärttransplantation. Förutsatt positiva resultat planeras ytterligare en studie i 10-20 patienter för att bekräfta Realheart TAH:s prestanda och säkerhet i kliniskt bruk inför ansökningar om marknadsgodkännanden.

Processen mot ett marknadsgodkännande

I Europa har en process initierats med en notified body (en oberoende organisation som säkerställer att tillverkare följer EU:s regelverk) för att undersöka vilka krav som ställs för ett godkännande inom EU.

Realheart har dessutom en kontinuerlig dialog med den amerikanska regulatoriska myndigheten FDA kring vilket underlag som är nödvändigt för ett marknadsgodkännande, och ytterligare möten planeras för att fastställa den specifika ansökningsprocess som är lämpligast i USA.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom förmedling av nedan angiven kontaktperson, vid den tidpunkt som anges av Scandinavian Real Heart AB's nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

Realheart provides an update on the development and commercialization of its artificial heart

Västerås, Sweden, November 13, 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ) today provides a strategy update on the development and commercialization of its artificial heart, the Realheart TAH, which in initial testing has been shown to induce 80% lower levels of hemolysis compared to today's market-dominant artificial heart.  This update is based on a thorough analysis conducted under the guidance of the company's Board of Directors, including the new adjunct board members. Realheart will increase its focus on the use of the product as a bridging treatment ahead of organ transplantation and now deems that the product is eligible for reimbursement in the US already when used in upcoming clinical trials. Because of significant supply chain issues and delays with development partners, the scheduled start of the first clinical study has been postponed from 2024 to 2025. This is in turn likely to impact the timing of a future market introduction.

"The Board and management, in consultation with external experts, have conducted a thorough review of the plans for the development and commercialization of the Realheart TAH. The updated plan includes a sharper focus on the use of the Realheart TAH as a bridging treatment for patients awaiting organ transplantation. Further, we have identified an opportunity to get the product reimbursed already for use in upcoming clinical trials in the US, which has the potential to generate early revenues for the company. The use of our artificial heart ahead of organ transplantation is the first important step towards our long-term vision – that no one should have to die from heart failure," says Realheart's CEO, Ina Laura Perkins.
 

A more precisely defined commercialization strategy

In total, more than 8,300 patients with severe heart failure are currently listed for a heart transplant in Europe and the US. Many of these unfortunately die during their time on the waiting list. Realheart aims to significantly reduce this mortality and increase the quality of life for those waiting for a donor organ. The company aims to provide the first artificial heart that mimics the human heart, and thus, has the potential to minimize the risk of side effects.

Following decades of research and development, the Realheart TAH is now undergoing functional and safety testing ahead of the first clinical study in humans. Realheart deems that the product is eligible for reimbursement in the US already for use in the upcoming clinical trials, which has the potential to generate early revenue streams for the company.

Future market approvals will create significant commercial potential – each one percent of the patients currently on waiting lists in Europe and the US for heart transplantation corresponds to a potential sales revenue of SEK 150 million.  The use of the Realheart TAH in this setting is an important first step towards the company's long-term vision – that broader patient groups will have access to the product so that no one must die of heart failure.
 

Since the global number of transplant centers is limited, it will be possible to market Realheart TAH with relatively limited resources. The company's business model is based on direct sales of the product in the US and Europe, with the addition of necessary services and support for clinical staff and patients.

Updated timeline

Preparatory activities ahead of clinical studies

An application to initiate the first clinical study of Realheart TAH is expected to be submitted to the relevant authorities at the turn of 2024/2025. This requires a comprehensive preclinical data package based on safety studies, blood tests and reliability studies.

Safety studies are being conducted in preclinical models to meet regulatory requirements for the first study in patients. This work is progressing with very positive results to date.

The blood tests are carried out in a laboratory setting and the company has recently established a preclinical test system that mimics the natural blood flow throughout the body, thereby enabling a more reliable evaluation of red blood cell damage (hemolysis). Initial test results show that the Realheart TAH induces 80% lower levels of hemolysis compared to today's market-dominant heart pump systems.

Reliability studies of the individual components of the Realheart TAH have already been carried out with good results, and corresponding tests of the artificial heart as a complete system will start shortly.

First in human study

As part of the preparations for the first clinical study of the Realheart TAH, the company has established a collaboration with Professor Göran Dellgren, Chief Physician at the Transplantation Center and Thorax Clinic at Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg, Sweden. Several experimental and clinical preparatory studies are conducted within the framework of this collaboration, including further evaluation of alternative surgical methods, and definition of the suitable patient pool for the clinical study.

The initial clinical study, which is expected to be initiated in 2025, will be conducted in 2 to 4 patients awaiting heart transplantation. Assuming positive results, an additional study in 10-20 patients will follow to confirm the performance and safety of the Realheart TAH in clinical use, prior to market authorization applications.
 

The process towards market authorization

A process has been initiated in Europe with a Notified Body (an independent organization that ensures that manufacturers comply with EU regulations), to establish the requirements for Market Approval in the EU.
 

In parallel, Realheart has had meetings with the US regulatory authority (the FDA) to determine what documentation will be required for Market Approval, and further meetings are anticipated to establish the specific application process that is most appropriate in the US.

This disclosure contains information that Real Heart is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information in this press release has been published through the agency of the contact persons set out below, at the time stated by Scandinavian Real Heart AB's news distributor Cision upon publication of this press release.

Notice to Attend the Extraordinary General Meeting in Scandinavian Real Heart AB

Press Release November 8, 2023

The shareholders in Scandinavian Real Heart AB, reg. no. 556729-5588 (the "Company"), are hereby invited to the Annual General Meeting on Friday, 24 November 2023 at 10.00 at Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Registration for the Meeting begins at 09:30.

Right to participate in the Meeting, etc.

Shareholders who wish to participate in the Meeting shall

  • be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Thursday, 16 November 2023, and
  • notify the Company their intention to participate no later than Monday, 20 November 2023 by post to Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, by phone +46 (0)70-643 88 61 or by e-mail jonas.bark@realheart.se.The notification shall state full name, personal identification number/company registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about proxies or assistants (maximum two).

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of their participation in the Meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholders are registered in the share register on the record date on Thursday, 16 November 2023. This re-registration may be temporary (so-called "voting right registration") and is carried out through the nominee according to their procedures at a time predetermined by the nominee. Voting rights registration that has been completed by the nominee no later than Monday, 20 November 2023, are considered when preparing the share register.

Proxies etc.

If a Shareholders shall be represented by proxy, the proxy shall bring a written, dated and by the shareholder signed, power of attorney to the Meeting. The power of attorney may not be older than one year unless indicated that it is valid for a longer period, not exceeding five years. If the proxy is issued by a legal person, the proxy shall bring a current copy of the registration certificate and similar papers of authorisation. In order to facilitate entry to the Meeting, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to the Meeting. Proxy forms will be available on the Company's website www.realheart.se and will be sent by post to shareholders who contact the Company and state their address.

Processing of personal data

For information on how personal data is processed in connection with the Meeting, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritypolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Proposal for agenda

1.
Election of Chairman of the Meeting

2.
Election of one or two persons to verify the minutes

3.
Preparation and approval of the voting list

4.
Approval of the agenda

5.
Determination as to whether the meeting has been duly convened

6.
Determination of number of Board members

7.
Election of Board members

8.
Determination of fees for Board members

9.
Closing of meeting

The Nomination Committee's proposals

Item 1 – Election of Chairman of the Meeting

The Nomination Committee consists, until the Annual General Meeting 2024, of Kim Norström and Azad Najar as decided by the Annual General Meeting 2023. The Nomination Committee proposes that Christer Norström, or the person appointed by the Nomination Committee if he is prevented from attending, is appointed as Chairman of the Extraordinary General Meeting.

Item 6 – Determination of number of Board members

The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of eight

ordinary Board members without deputies.

Item 7 -Election of Board members

The Nomination Committee proposes, for the period until the end of the next Annual General Meeting, that the current Board of Directors be supplemented with the following new members: Magnus Öhman, Stuart McConchie and Giovanni Lauricella. The board of directors otherwise consists of the members Christer Norström, also chairman of the board, Azad Najar, Ulf Grape, Oliver Voigt and Solveig Bergström as board members.

Magnus Öhman

Born: 1961
Education: MSc in Mechanical Engineering
Board of Director assignments: Magnus is currently Chairman of the board of Neosense Technologies, a Swedish medtech start-up company that develops invasive sensor based products where the first product significantly improves continuous oxygen monitoring for neonatal children to improve survival rate and Quality of Life. He has been a board member at Stockholms Tekniska Institut, an engineering school founded in 1924.

Experience: Magnus has over 30 years of experience from medtech including R&D leadership in both site and global responsibilities and as Managing Director for the St Jude Medical CRM subsidiary with  R&D, manufacturing and distribution operations with over 600 employees and a revenue of 5.3 billion SEK. Magnus has managed or supervised 40+ product developments projects from start to regulatory approved and launched globally. Magnus previously served as CEO of Stockholms Tekniska Institut, an engineering school with 350+ students managing a turnaround operationally and strategically.

Stuart McConchie

Born: 1952
Education: Pharmacology – Monash University, Melbourne, Australia.
Board of Director assignments: Stuart has no current board positions.
Experience: Stuart has held senior positions in global medical device companies for more than 25 years, guiding companies from research to product commercialisation. Stuart has worked with several heart pump companies, most recently as CEO of UK-based Calon Cardio Technology, and previously with US-based Jarvik Heart and Australian HeartWare Inc where he also gained experience in a publicly traded environment before the company was acquired by Medtronic. Stuart has extensive regulatory experience, including FDA interaction with multiple products.

Giovanni Lauricella

Born: 1987

Education: Bachelor of Science (BSc) in Finance, a Master of Science (MSc) in Regulatory Affairs in Medical Devices, a Harvard University Certificate in Advanced Negotiation Strategy and a Universita Bocconi Certificate in Private Equity and Venture Capital.

Board of Director assignments: Managing partner at Lifeblood Inc., specializing in recruitment and fund raising for medtech companies.

Experience Giovanni has worked with over 500 startups worldwide and is currently member of several boards. He also organizes the conference Med-Tech World, which gathers around 3,000 participants, bringing together companies with investors, industry, and the media. He runs the podcast MedTech Money which focuses on demystifying raising and investing capital for Medtech startups.

Item 8 – Determination of fees for Board members

The Nomination Committee proposes that board fees for each of the new members according to item 7 above shall be paid with SEK 72,500.

Information on the number of shares and votes

At the time of issue of this notice, the total number of shares and votes in the Company amounts to 96,994,446.

Shareholders' right to request information

The shareholders are reminded of their right, in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551), to request information from the Board Directors and the CEO at the Meeting.

Provision of documents

Proxy forms as well as other documents required by the Companies Act will be kept available to the shareholders at the Company's head office; Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås and on the Company's website www.realheart.se.

Copies of the documents will also be sent to shareholders who so request and who provide their postal address.

Västerås in November 2023
Scandinavian Real Heart AB
THE BOARD OF DIRECTORS

Kallelse till extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB

Pressmeddelande, 2023-11-08

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org.nr. 556729-5588 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 november 2023 kl. 10.00 på Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 9.30.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 16 november 2023, och
  • dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 20 november 2023 per post till Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås, per telefon 070-643 88 61 eller per e-post jonas.bark@realheart.se.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 16 november 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 20 november 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1.
 Val av ordförande vid stämman

2.
 Val av en eller två justeringspersoner

3.
 Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
 Godkännande av dagordning

5.
 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.
 Fastställande av antalet styrelseledamöter

7.
 Val av styrelseledamöter

8.
 Fastställande av arvoden till styrelsen

9.
 Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen består, fram till årsstämman 2024 av Kim Norström och Azad Najar enligt beslut av årsstämman 2023. Valberedningen föreslår att Christer Norström, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid den extra bolagsstämman.

Punkt 6 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Punkt 7 – Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att nuvarande styrelse ska kompletteras med följande nya ledamöter: Magnus Öhman, Stuart McConchie och Giovanni Lauricella. Styrelsen består i övrigt av ledamöterna Christer Norström, tillika styrelsens ordförande, Azad Najar, Ulf Grape, Oliver Voigt och Solveig Bergström som styrelseledamöter.

Magnus Öhman

Född: 1961

Utbildning: Civilingenjörsexamen i maskinteknik

Styrelseuppdrag: Magnus är för närvarande styrelseordförande i Neosense Technologies, ett svenskt nystartat medicintekniskt företag som utvecklar invasiva sensorbaserade produkter där den första produkten avsevärt förbättrar kontinuerlig syreövervakning för neonatala barn för att förbättra överlevnadsgraden och livskvaliteten. Han har varit styrelseledamot i Stockholms Tekniska Institut, en ingenjörsskola som grundades 1924.

Erfarenhet: Magnus har över 30 års erfarenhet från medicinteknik inklusive FoU-ledarskap med både lokalt och globalt ansvar och som VD för St Jude Medicals CRM-dotterbolag med FoU, tillverkning och distributionsverksamhet med över 600 anställda och en omsättning på 5,3 miljarder SEK. Magnus har lett eller övervakat 40+ produktutvecklingsprojekt från start till regulatoriskt godkännande och lansering globalt.

Magnus har tidigare varit VD för Stockholms Tekniska Institut, en ingenjörsskola med 350+ studenter som genomförde en turnaround både operativt och strategiskt.

Stuart McConchie

Född: 1952

Utbildning: Farmakologi – Monash University, Melbourne, Australien.

Styrelseuppdrag: Stuart har inga pågående styrelseuppdrag.

Erfarenhet: Stuart har i mer än 25 år haft toppositioner i globala medicinteknikföretag, och lotsat bolag från forskning till kommersialisering av produkter. Stuart har arbetat med flera hjärtpumpsföretag, senast som VD för brittiska Calon Cardio Technology, och tidigare hos amerikanska Jarvik Heart och Australian HeartWare Inc där han också fick erfarenhet från noterad miljö innan bolaget förvärvades av Medtronic. Stuart har omfattande erfarenhet från regulatoriska frågor, inkluderande FDA-interaktion med ett flertal produkter.

Giovanni Lauricella

Född: 1987

Utbildning: Bachelorexamen (BSc) i Finance, masterexamen (MSc) i Regulatory Affairs med inriktning på medicinteknik, samt en fördjupad akademisk bakgrund inom avancerad förhandlingsstrategi vid Harvard University och inom Private Equity och Venture Capital vid Universita Bocconi.

Styrelseuppdrag: Managing Partner på Lifeblood Inc., ett bolag med specialistkompetens inom rekrytering och kapitalanskaffning till medicintekniska företag.

Erfarenhet: Giovanni har arbetat med över 500 start up-bolag världen över och är idag ledamot i flera bolagsstyrelser. Han organiserar även konferensen Med-Tech World, med över 3 000 deltagare årligen, för att föra samman bolag med investerare, industri och media. Han driver även podcasten MedTech Money som fokuserar på att avmystifiera kapitalanskaffning och investeringar i medicintekniska start up-bolag.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för var och en av de nya ledamöterna enligt punkt 7 ovan ska utgå med 72 500 kronor.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 96 994 446 stycken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 6, 722 13 Västerås samt på Bolagets hemsida www.realheart.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i november 2023
Scandinavian Real Heart AB
STYRELSEN

Realheart has successfully established a novel test system to evaluate hemolysis of its total artificial heart

Västerås, November 1, 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that the company has successfully established a closed-loop preclinical test system that replicates the body's circulatory system and enables more precise evaluations of hemolytic events. Initial test results show that the company's artificial heart, Realheart TAH, induces 80% less hemolysis compared to the current market leader. The company will shortly start the evaluation of hemolytic events using a clinical version of the product.

Measurements of hemoglobin released from red blood cells (plasma free hemoglobin; pfHb) are performed to determine the risk of ruptured blood cells (hemolysis) during the use of total artificial hearts (TAH). Such analyses compose a cornerstone in the preclinical documentation required to obtain approval from regulatory authorities before conducting clinical trials. During the fall, Realheart successfully completed the construction of an exhaustive test system, which surpasses the regulatory standards of hemolysis testing in pulsating artificial hearts. The model has thereafter been used in initial tests to evaluate the impact of a Realheart TAH prototype on human blood.

The human circulatory system is composed of two halves. One that pumps blood from the heart to the lungs with low pressure, and the other that distributes blood to the organs using high pressure. To the company's knowledge, there are no similar test systems that combine both halves of the human circulatory system for pulsatile pump testing. Initial test results using the preclinical version of Realheart TAH in the test system show that it induces 80% less damage to red blood cells (hemolysis), compared to the current market-leading artificial heart. Furthermore, the tests have been performed using human blood, enabling the company to generate more clinically relevant data and optimize the product design, with the aim of avoiding side effects in future patients who receive treatment with Realheart TAH.

The new and more technically demanding test system was developed following a request from the U.S. Food and Drug Administration (FDA). The development has been time and resource consuming, but has created a positive setting for future regulatory interactions. The CEO of Realheart, Ina Laura Perkins, PhD, has been an active participant in the committee meetings arranged by the agency to develop the new standards for hemolysis testing.

Next, the company will evaluate its clinical product version of Realheart TAH in combination with the clinical control unit in development, to generate the preclinical documentation required in an application to initiate clinical studies in heart failure patients.

"We have succeeded in establishing a test system that opens completely new ways to replicating the function of the human circulatory system, thereby allowing us to compare the properties of our proprietary artificial heart with other cardiac pumps. The model strengthens us in our dialogues with heart specialists and investors who recognize its value in generating comparative performance data. Our initial results point toward a low grade of hemolysis originating from the use of Realheart TAH and we are now eager to test the clinical version of our unique artificial heart," comments Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

Realheart har framgångsrikt etablerat en ny testmodell för utvärdering av artificiella hjärtans påverkan på blodet

Västerås, 1 november 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) meddelar idag att bolaget har färdigställt ett prekliniskt testsystem som gör det möjligt att efterlikna blodflödet i hela kroppen och mer utförligt utvärdera skador på röda blodceller (hemolys). Initiala testresultat visar att bolagets artificiella hjärta, Realheart TAH, inducerar 80% lägre grad hemolys jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpssystem. Bolaget kommer inom kort att påbörja hemolystestning med den kliniska versionen av produkten.

Mätning av frisatt hemoglobin (plasmafritt hemoglobin; pFHb) från röda blodkroppar görs för att utvärdera risken för blodskador (hemolys) vid användning av totala artificiella hjärtan (TAH). Analysen är ett grundläggande regulatoriskt krav för att få genomföra kliniska prövningar. Under hösten har Realheart framgångsrikt slutfört konstruktionen av en omfattande testmodell som banar vägen för den regulatoriska standarden för hemolystester av pulserande artificiella hjärtan. Testmodellen har därefter utnyttjas för att i initiala försök studera hur en prototypversion av Realheart TAH påverkar mänskligt blod.

Kroppens cirkulation består av två delar. Dels pumpar hjärtat blod till lungorna med ett lågt tryck, dels distribueras blodet ut till kroppens organ med ett högt tryck. Såvitt bolaget känner till finns det inga liknande testsystem som kombinerar båda delar av det mänskliga cirkulationssystemet. Initiala testresultat med den prekliniska versionen av Realheart TAH i den nyutvecklade modellen visar att mängden skador på röda blodceller är 80% lägre än hos dagens mest använda artificiella hjärta. Testerna har dessutom genomförts med humant blod vilket gör det möjligt för bolaget att generera data med hög klinisk relevans och optimera produktens design i syfte att undvika biverkningar hos framtida patienter som behandlas med Realheart TAH.

Den nya och mer utmanande testmodell som använts för att genomföra testerna har utvecklats av bolaget som svar på ett önskemål från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Utvecklingen har varit tids- och resurskrävande men skapar samtidigt positiva förutsättningar för framtida regulatoriska aktiviteter. Realhearts vd, dr. Ina Laura Perkins, har deltagit aktivt i FDA:s kommittémöten för att bidra till utvecklingen av nya regulatoriska standarder för hemolystester.

I nästa skede kommer bolaget att utvärdera den kliniska versionen av Realheart TAH i kombination med det tillhörande styrsystemet för att generera den prekliniska dokumentation som krävs i en ansökan om att inleda kliniska studier i hjärtsviktspatienter.

"Vi har nu lyckats etablera en testmodell som gör det möjligt att på ett helt nytt sätt efterlikna kroppens cirkulationssystem för att jämföra vårt artificiella hjärta med andra hjärtpumpssystem. Systemet stärker oss i dialogen med hjärtspecialister och investerare som ser värdet i en modell som kan generera jämförande prestandadata. De initiala resultaten pekar på att Realheart TAH endast ger upphov till en låg nivå av hemolys och vi ser nu fram emot att göra liknande tester med den kliniska versionen av vårt unika artificiella hjärta", säger Ina Laura Perkins, vd för Realheart.

Giovanni Lauricella is adjuncted to Realheart’s board of directors

Västerås, October 30 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) has today decided to adjunct Giovanni Lauricella to the board of directors, after being informed that the nomination committee intends to propose him as a new member of the board of directors at the next general meeting. Giovanni Lauricella is a managing partner at Lifeblood Inc., specializing in recruitment and fund raising for medtech companies.

Giovanni Lauricella has worked with over 500 startups worldwide and is currently member of several boards. He also organizes the conference Med-Tech World, which gathers around 3,000 participants, bringing together companies with investors, industry, and the media. He runs the podcast MedTech Money which focuses on demystifying raising and investing capital for Medtech startups.

Giovanni Lauricella holds a Bachelor of Science (BSc) in Finance, a Master of Science (MSc) in Regulatory Affairs in Medical Devices, a Harvard University Certificate in Advanced Negotiation Strategy and a Universita Bocconi Certificate in Private Equity and Venture Capital.

"We are happy to welcome Giovanni Lauricella to the board. He has a vast network in the industry and among specialist investors and has worked with a number of companies that have taken the step from innovation to the commercial market. He will make a strong contribution to the board's work," says Christer Norström, Chairman of the Board, Realheart.

Giovanni Lauricella adjungeras till Realhearts styrelse

Västerås, 30 oktober 2023 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) har idag beslutat att adjungera Giovanni Lauricella till styrelsen, efter att valberedningen meddelat att den avser föreslå honom som ny styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Giovanni Lauricella är idag Managing Partner på Lifeblood Inc., ett bolag med specialistkompetens inom rekrytering och kapitalanskaffning till medicintekniska företag.

Giovanni Lauricella har arbetat med över 500 start up-bolag världen över och är idag ledamot i flera bolagsstyrelser. Han organiserar även konferensen Med-Tech World, med över 3 000 deltagare årligen, för att föra samman bolag med investerare, industri och media. Han driver även podcasten MedTech Money som fokuserar på att avmystifiera kapitalanskaffning och investeringar i medicintekniska start up-bolag.

Giovanni Lauricella har en bachelorexamen (BSc) i Finance, masterexamen (MSc) i Regulatory Affairs med inriktning på medicinteknik, samt en fördjupad akademisk bakgrund inom avancerad förhandlingsstrategi vid Harvard University och inom Private Equity och Venture Capital vid Universita Bocconi.

"Vi är mycket glada över att välkomna Giovanni Lauricella till styrelsen. Han har ett omfattande nätverk både i den medicintekniska branschen och bland specialistinvesterare och har arbetat med en rad företag som tagit steget från innovation till att kommersialisera sin produkt på marknaden. Vi ser fram emot Giovannis bidrag till styrelsens arbete", säger Christer Norström, styrelseordförande för Realheart.

Realheart selected for Business Sweden’s Catalyst programme

Press release 2023-09-01

Scandinavian Real Heart AB has been selected for Business Sweden's scale-up programme Catalyst, which aims to create international growth. In the program targeting Sweden’s most innovative and promising companies, participants receive a customized project plan for market entry valued at 250,000 SEK and opportunities to build network in the market, among investors and other experts.

– Scandinavian Real Heart is one of Sweden’s most exciting and innovative medtech companies. With Scandinavian Real Heart, Sweden has the opportunity to develop into a leading Life Science nation. We are proud that Scandinavian Real Heart chooses to work with Business Sweden and look forward to supporting the company in their global growth, says Jonas Thulin, program manager at Business Sweden.

Through the program, Realheart receives for three months hands-on support in a selected market, as well as a customized market visit to increase understanding and to create networks.

– The program gives us a springboard towards international growth with tailored commercialization support, advice and coaching in a chosen market. Having been selected also shows that the expert jury sees great potential for our artificial heart. Realheart will take advantage of this opportunity, says CEO Ina Laura Perkins.

Realheart has been selected in the Asia/Pacific program, a region where the company intends to work with partners and distributors for marketing and sales of its artificial heart. Through the program, the company will be able to intensify the work of identifying possible partners in the region and creating initial contacts with key parties. As part of this effort, CEO Ina Laura Perkins speaks at one of the world's largest cardiovascular disease congresses, the China Heart Congress at the turn of August/September.

The market in the Asia Pacific region is of size. The number of patients with heart failure is estimated in China to be around 12 million and in Southeast Asia to 9 million, which can be compared with 15 million in Europe and 6 million in the USA.

Realheart utvalt till Business Swedens Catalyst program

Pressmeddelande 2023-09-01

Scandinavian Real Heart AB har blivit utvalt till Business Swedens scale-up program Catalyst som syftar till att skapa internationell tillväxt. I programmet, som riktar sig till Sveriges mest innovativa och lovande företag, får deltagarna en skräddarsydd projektplan för marknadsinträde värderad till 250 000 kronor och möjligheter att bygga nätverk på marknad, bland investerare och andra experter.

– Scandinavian Real Heart är ett av Sveriges mest spännande och innovativa medtech-bolag. Med Scandinavian Real Heart har Sverige möjlighet att utvecklas till en ledande Life Science nation. Vi är stolta över att Scandinavian Real Heart väljer att arbeta med Business Sweden och ser fram emot att stödja bolaget i deras globala tillväxt, säger Jonas Thulin program manager på Business Sweden.

Genom programmet får Realheart även under tre månader handfast stöd på den utvalda marknaden, samt ett skräddarsytt besök för att öka förståelse och bygga nätverk.

– Programmet ger oss en språngbräda mot internationell tillväxt med skräddarsytt kommersialiseringsstöd, rådgivning och coachning. Att vi blivit utvalda visar också att expertjuryn ser stor potential för vårt konstgjorda hjärta. Realheart ska ta väl vara på denna möjlighet, säger VD Ina Laura Perkins.

Realheart har valts ut i Asia/Pacific-programmet, en region där bolaget avser att arbeta med partners och distributörer för marknadsföring och försäljning av sitt konstgjorda hjärta. Programmet möjliggör för bolaget att intensifiera arbetet med att identifiera möjliga partners i regionen och skapa inledande kontakter med centrala aktörer. Som ett led i detta arbete talar VD Ina Laura Perkins vid en av världens största hjärtkongresser, China Heart Congress i månadsskiftet augusti/september.

Marknaden i Asien och Stillahavsregionen är av betydande storlek. Antalet patienter med hjärtsvikt uppskattas i Kina till ca 12 miljoner och i Sydostasien till 9 miljoner, vilket kan jämföras med 15 miljoner i Europa och 6 miljoner i USA.

Stuart McConchie Appointed Adjunct Board Member to Realheart

Press release 2023-08-30

Scandinavian Real Heart AB has decided to adjunct Stuart McConchie to the board of directors, after the nomination committee informed that it intends to propose him as new board member at the next general meeting. Stuart McConchie has held top positions at global medical technology companies for 25 years, guiding companies from research phase to commercialization of products.

McConchie has worked with several mechanical circulatory assist device companies, most recently as CEO of UK based Calon Cardio Technology, and previously U.S. Jarvik Heart and Australian HeartWare Inc, where he gained public company experience before the company’s acquisition by Medtronic. Moreover, Stuart McConchie has extensive experience of clinical evaluation and regulatory affairs, including FDA interaction with numerous cardiac products.

– We are excited to welcome Stuart McConchie to the board of directors. His strong track record from successfully guiding MedTech companies from research stage through approval and commercialization, especially with his strong experience in regulatory matters will be very valuable to Realheart in the period ahead, says Chairman of the Board Christer Norström.

“Inevitably the spectrum of mechanical cardiac assist will include effective four chamber support.
The RealHeart
® TAH is likely to be that device, and I am delighted to join the Realheart team”.
– says Stuart McConchie

Stuart McConchie adjungeras till styrelsen i Realheart

Pressmeddelande 2023-08-30

Scandinavian Real Heart AB har beslutat att adjungera Stuart McConchie till styrelsen, efter att valberedningen informerat om att den avser att föreslå honom som ny styrelseledamot vid nästa bolagsstämma. Stuart McConchie har i mer än 25 år haft toppositioner i globala medicinteknikföretag, och lotsat bolag från forskning till kommersialisering av produkter.

McConchie har arbetat med flera hjärtpumpsföretag, senast som VD för brittiska Calon Cardio Technology, och tidigare hos amerikanska Jarvik Heart och Australian HeartWare Inc där han också fick erfarenhet från noterad miljö innan bolaget förvärvades av Medtronic. Stuart McConchie har dessutom omfattande erfarenhet från regulatoriska frågor, inkluderande FDA-interaktion med ett flertal produkter.

– Vi är glada över att välkomna Stuart McConchie till styrelsen. Hans starka meriter från att framgångsrikt lotsa Medtech företag från forskning till godkännande och kommersialisering kommer att vara mycket värdefulla för Realheart i den period som ligger framför oss, säger styrelseordförande Christer Norström.

Realheart’s CEO to Speak at China Heart Congress

Press Release August 23, 2023

Scandinavian Realheart’s CEO Ina Laura Perkins has been invited to speak at the China Heart Congress, which will be held in Beijing on September 1-3, 2023. Ina Laura Perkins will speak about the company’s total artificial heart that is being developed for patients with heart failure.

The conference, which is one of the largest in cardiovascular disease in the Asia/Pacific region, is expected to gather over 8,000 participants. Ina Laura Perkins has been invited by one of China's leading heart surgeons, Mr. Shenshou Hu, President of Fuwai Hospital in Beijing. With an annual caseload of 15,000 cardiac surgeries and 50,000 interventional procedures, Fuwai Hospital is one of the world's largest cardiovascular clinics.

“CHC is an extraordinary opportunity for Realheart to create contacts and build awareness of our artificial heart in China and Southeast Asia. A better introduction to these markets is hard to imagine," says Ina Laura Perkins.

In markets outside Europe and the US, such as China and Southeast Asia, Realheart intends to work with partners and distributors for marketing and sales of its total artificial heart. The markets are sizeable and comprise advanced treatments. The number of patients with heart failure is estimated at approximately 12 million in China and 9 million in Southeast Asia, which can be compared with 15 million in Europe and 6 million in the USA.

During the autumn, Realheart intends to continue the work of identifying possible partners in the region and creating initial contacts with important parties.

Realhearts VD talar vid China Heart Congress

Pressmeddelande 2023-08-23

Scandinavian Realhearts VD Ina Laura Perkins har bjudits in att tala vid China Heart Congress, som hålls i Beijing den 1-3 September 2023. Ina Laura Perkins kommer där att tala om bolagets konstgjorda hjärta som utvecklas för patienter med hjärtsvikt.

Konferensen, som är en av de största inom kardiovaskulära sjukdomar i Asien/Stillahavsområdet, väntas samla över 8,000 deltagare. VD Ina Laura Perkins har bjudits in av en av Kinas ledande hjärtkirurger, Mr Shenshou Hu, President vid Fuwai Hospital i Beijing. Med 15 000 hjärt-kärloperationer och 50 000 interventionsingrepp årligen är Fuwai Hospital är ett av världens största hjärt-kärlkliniker.

”CHC är en utomordentlig möjlighet för Realheart att skapa kontakter och kännedom om vårt konstgjorda hjärta i Kina och Sydostasien. En bättre introduktion till marknaden är svår att tänka sig”, säger Ina Laura Perkins.

På marknader utanför Europa och USA, såsom Kina och Sydostasien, avser Realheart att arbeta med partners och distributörer för marknadsföring och försäljning av sitt konstgjorda hjärta. Dessa marknader är av betydande storlek och omfattar avancerade behandlingar. Antalet patienter med hjärtsvikt uppskattas till ca 12 miljoner i Kina och 9 miljoner i Sydostasien, vilket kan jämföras med 15 miljoner i Europa och 6 miljoner i USA.

Realheart avser att under hösten fortsätta arbetet med att identifiera möjliga partners i regionen och skapa inledande kontakter med viktiga aktörer.

Realheart deltar vid tre vetenskapliga konferenser i Europa

Pressmeddelande 2023-08-22

Realheart presenterar olika delar av sina forskningsresultat vid tre olika vetenskapliga konferenser i Europa den närmaste månaden – ESAO i Bergamo, BDW i Rostock och EUMS i Paris – där många framtida kunder och samarbetspartners deltar. Bland annat lyfter bolaget fram sina erfarenheter av djurfria metoder i utvecklingsarbetet och utmanar branschen att ta steget bort från djur.

Vid European Society for Artificial Organs årliga konferens, som denna gång äger rum i italienska Bergamo mellan 29 augusti och 1 september, samlas forskare, ingenjörer, kliniker och företag som på olika sätt arbetar med konstgjorda organ för att delar med sig av forskningsresultat, tekniska framsteg och kliniska erfarenheter i syfte att förbättra patienters livskvalitet. Det är därför ett viktigt sammanhang för Realheart att synas i.

För att presentera på vetenskapliga konferenser som ESAO krävs en inbjudan eller att man skickar in ett abstract som granskas hårt – och långt från alla godkänns. I år är har hela tre abstracts från Realheart antagits och kommer att presenteras i Bergamo.

Realhearts forsknings- och utvecklingsingenjör vid Karolinska Universitetssjukhuset Faisal Zaman och Joe Bornoff, mekanisk ingenjör vid universitetet i Bath, håller i två, och det tredje är ett längre föredrag med rubriken ''Is it time to rethink the role of chronic animal studies in MSC development?'' av bolagets tekniska chef Thomas Finocchiaro, vilket han har skrivit tillsammans med Ina Laura Perkins.

Här presenterar Realheart sina erfarenheter av djurfria metoder – exempelvis i labbet och digitalt – och utmanar branschen att ta steget bort från tester med djur.

– Trots FDA Modernization Act 2.0, som antogs förra året vilken befriar läkemedelsindustrin från krav att utföra djurförsök, läggs fortfarande stort fokus på kroniska djurstudier inom utveckling av medicinteknik. Vi menar att det krävs en modernisering även av vår industri och vill lyfta fram djurfria metoder samt presentera vår erfarenhet av dessa. Vi uppmanar till samarbete inom vårt fält för att ta fram fler labbtester baserade på tillgängliga kliniska data från redan godkända produkter, för att kunna reducera djurförsök i utvecklingen av nya hjärtpumpar, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Faisal Zaman deltar även vid International workshop on flow-induced blood damage in rotating systems som äger rum vid universitetet i Rostock 24-25 augusti där han berättar om bolagets arbete inom blodtester.

Vid European mechanical cirkulatory support Summit i Paris den 3-6 september, även det en viktig konferens där de ledande hjärtläkarna samlas, är det vd Ina Laura Perkins som ger en uppdatering om Realhearts prekliniska resultat och utveckling.

Realheart to Present at Three Scientific Conferences in Europe

Press Release August 22, 2023 

Realheart will be presenting its research results at three different scientific conferences in Europe over the next month – the ESAO in Bergamo, the BDW in Rostock and the EUMS in Paris – where many future customers and partners will also be attending. At ESAO, the company will highlight its experiences with animal-free methods and challenge the industry to take the step away from animals.

The annual conference of the European Society for Artificial Organs, which this time takes place in Bergamo, Italy, between 29 August and 1 September, brings together scientists, engineers, clinicians, and companies working with artificial organs to share their research results, technological advances and clinical experiences in order to improve quality of life of patients. It is therefore an important context for Realheart to be seen in.

Presenting at scientific conferences like ESAO requires either an invitation or submitting an abstract that is heavily scrutinised – and far from all are accepted. This year, three abstracts from Realheart have been accepted and will be presented in Bergamo.

Research and development engineer, Faisal Zaman, and Joe Bornoff, a mechanical engineer at the University of Bath, are presenting two, and the third is a longer talk entitled "Is it time to rethink the role of chronic animal studies in MSC development?" by the company's technical director Thomas Finocchiaro, which he has written together with Ina Laura Perkins.

In this talk, he presents Realheart's experiences with animal-free methods – such as in the lab and digitally – and challenges the industry to move away from animal testing.

''Despite the FDA Modernisation Act 2.0, passed last year, which frees the pharmaceutical industry from animal testing requirements, there is still a strong focus on chronic animal studies in medical technology development. We believe that a modernisation of our industry is needed and want to highlight non-animal methods and present our experience with them. We encourage collaboration within our field to develop more lab tests based on available clinical data from already approved products, to reduce animal testing in the development of new heart pumps'' said Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

Faisal Zaman will also participate in the International Workshop on Flow-induced Blood Damage in Rotating Systems at the University of Rostock on 24-25 August, where he will present the company's work in blood testing.

At the European Mechanical Circulatory Support Summit in Paris on 3-6 September, also an important conference where the leading cardiologists gather, CEO Ina Laura Perkins will give an update on Realheart's preclinical results and development.