Archives

Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Real Heart AB den 7 juni 2024

Scandinavian Real Heart AB (”Bolaget”) har den 7 juni 2024 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna som varit verksamma under räkenskapsåret 2023 ansvarsfrihet gentemot Bolaget.  

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 kronor och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie som styrelseledamöter. Magnus Öhman omvaldes som styrelseordförande. Ulf Grape och Christer Norström hade avböjt omval.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2025. Bolaget har blivit informerade om att Joakim Söderin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Christer Norström och Azad Najar.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom aktiekapitalet i Bolaget ska utgöra lägst 3 840 000 kronor och högst 15 360 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,04 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av aktiekapitalet i företrädesemissionen nedan. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 879 777,84 kronor fördelat på 96 994 446 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,04 kronor.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 7 maj 2024 om nyemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Emissionen omfattar högst 193 988 892 nya aktier och högst 106 454 446 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Units ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en uniträtt, varvid en uniträtt berättigar till teckning av en unit. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 10 juni 2024.

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela units i första hand till de som också tecknat units med stöd av uniträtter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter. I andra hand ska styrelsen tilldela units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen.

Teckningsoptioner ska även, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av garanter i företrädesemissionen som valt att få garantiersättning utbetalad i form av nyemitterade units.

Teckningskursen är 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning ger det en total teckningslikvid om cirka 48,5 miljoner kronor.

Teckning av units med eller utan stöd av uniträtter ska ske från och med den 12 juni 2024 till och med den 2 juli 2024. Handel med uniträtter beräknas ske under tiden från och med den 12 juli 2024 till och med den 5 juli 2024. Handel i BTU (Betalda Tecknade Units) beräknas ske från och med den 12 juni 2024 till och med omkring vecka 30 2024.

Fondemission

Stämman beslutade att genomföra en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om företrädesemission ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Fullständiga beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.realheart.se.

Bulletin from the Annual General Meeting in Scandinavian Real Heart AB on 7 June 2024

The Annual General Meeting in Scandinavian Real Heart AB (the “Company”) has been held on 7 June 2024 and in particular the following resolutions were made.

Adoption of the profit and loss statement and the balance sheet, appropriation of the results and discharge of liability

The Annual General Meeting resolved to adopt the presented profit and loss statements and balance sheet for the financial year 2023. Furthermore, the Annual General Meeting resolved that no dividend will be paid for the financial year 2023 and that the results shall be carried forward into new account. The Annual General Meeting resolved to discharge the Board members and the CEO, active during the financial year 2023, from liability towards the Company.

Determination of fees for Board members and auditor

The Annual General Meeting resolved that a fee of SEK 160,000 shall be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 77,500 to each of the other Board members who are not employed by the Company. It was resolved that fees to the auditor shall be paid according to approved invoices.

Election of Board of Directors and auditor

For the time until the end of the next Annual General Meeting, Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella and Stuart McConchie were re-elected as Board members. Magnus Öhman was re-elected as Chairman of the Board. Ulf Grape and Christer Norström had chosen not to stand for re-election.

The auditing company Grant Thornton Sweden AB was re-elected as auditor for the period until the Annual General Meeting 2025. The Company has been informed that Joakim Söderin will be appointed as auditor-in-charge.

Nomination Committee

The Annual General Meeting resolved that the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2025 shall consist of Christer Norström and Azad Najar.

Amendment of the Articles of Association

The Annual General Meeting resolved on an amendment of the Articles of Association whereby the share capital in the Company shall amount to not less than SEK 3,840,000 and not more than SEK 15,360,000 and the number of shares shall amount to not less than 96,000,000 shares and not more than of 384,000,000 shares.

Reduction of the share capital without redemption of shares

The Annual General Meeting resolved to reduce the Company’s share capital with SEK 5,819,666.76. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value from SEK 0.10 to SEK 0.04 per share. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

The reduction of share capital by changing the quota value is made in order to adjust the share capital in relation to the rights issue suggested for approval in items 14 below. After the reduction, the share capital will amount to SEK 3,879,777.84 divided into 96,994,446 shares (prior to the rights issue), each share with a quota value of SEK 0.04.

Approval of the resolution by the Board of Directors to issue new units consisting of shares and warrants with preferential rights for the shareholders

The Annual General Meeting resolved to approve the Board of Directors’ resolution of 7 May 2024, on issuance of units, in the form of new shares and warrants giving right to subscribe for new shares, with preferential rights for the shareholders.

The issue comprises no more than 193,988,892 new shares and no more than 106 454 446 warrants of series TO3, which may be subscribed for and allotted together in the form of so called units where each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO3. After the issue, the shares and the warrants will be separated. Two (2) warrants entitles to subscription of one (1) new share in the Company.

The shareholders of the Company shall have preferential rights to subscribe for units. For each share held on the record date, the shareholder receives one unit right, whereby one unit right entitles to subscribe for one unit. The record date for determining which shareholders shall be entitled to subscribe for units on a preferential basis shall be 10 June 2024.

In case not all units have been subscribed for, the Board of Directors shall decide that allotment of units subscribed for without unit rights shall take place up to the maximum amount of the issue, whereby the Board of Directors primarily will allot units to those who also subscribed for units based on unit rights, and in the event of over subscription, pro rata to their subscription based on unit rights. Secondly, the Board of Directors will allot units to those who subscribed for units without unit rights, and if full allotment cannot be made, pro rata to their subscription. To the extent not possible, allotment shall be made through drawing of lots, and finally, subject to such allocation being required in order for the issue to be fully subscribed, to the guarantors of the issue.

Warrants may also, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be subscribed for by underwriters in the rights issue that have chosen to receive compensation in the form of newly issued units.

The subscription price is SEK 0.50 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share. The warrants are issued free of charge. In the case of full subscription, this provides issuing proceeds of approximately MSEK 48.5.

Subscription for units with or without unit rights shall be made during the period from 12 June 2024 until, and including 5 July 2024. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period. Trading with unit rights is expected to take place during the period from 12 June 2024 until, and including 2 July 2024. Trading in BTU (Paid Subscribed Units) is expected to take place from 12 June 2024 until, around week 30 2024.

Resolution regarding a bonus issue

The Annual General Meeting resolved to carry out a bonus issue thereby increasing the share capital with SEK 5,819,666.76 by making use of the Company’s non-restricted equity. The bonus issue shall be carried out without issuing new shares.

Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

The board of directors proposes that the Meeting resolves upon reducing the Company’s share capital by an amount in SEK corresponding to the increase in the share capital pursuant to the resolution on the rights issue above minus the minimum amount required for the share's quotient value after the reduction to correspond to a whole number of öre. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

Authorisation for the Board of Directors to resolve on a new share issue

The Annual General Meeting resolved on authorisation for the Board of Directors to, within the limits of the applicable Articles of Association, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, on one or more occasions during the period until the next Annual General Meeting, resolve on an increase in the Company's share capital through a new issue of shares in the Company.

Complete resolutions as above are available on the Company's website, www.realheart.se.

Realheart Receives Vinnova Grant of SEK 4 Million Together With the Royal Institute of Technology

Västerås, 28 May 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) announces today that the company has received a grant of SEK 4 million from Vinnova, together with its partner at the Royal Institute of Technology (KTH), to further develop the company’s transplantation system. The project is expected to run over the coming two years.

Realheart has previously been awarded Vinnova’s Smart Electronics grant to design a unique digital model of the human heart, lungs, and blood vessels (hybrid simulator) capable of evaluating the function of Realheart® TAH across various disease states and patient sizes. Based on simulator tests, the company has gathered new important information into how Realheart® TAH operates under different conditions, as well as the technical requirements related to size modifications of the implant. The new grant amounts to SEK 4 million and will be disbursed gradually over the next two years.

With the new grant, Realheart, together with the Department of Biomedical Engineering and Health Systems at KTH, will use the hybrid simulator to generate comparative data between Realheart® TAH and a competing artificial heart product. The new data will play an important role in the company's marketing to clinical researchers and potential investors. Furthermore, the project will enable the company to take the next step in the development of MINIheart, a smaller version of Realheart® TAH tailored for patients with smaller body sizes, including the miniaturization of the device’s electronics.

“We are very pleased to have been awarded Vinnova’s grant for smart electronics a second time. Based on data from the previous project, we have gained valuable insights into the treatment profile of Realheart® TAH under complex disease conditions. The new funding allows us to take the next step and conduct comparative tests with a competing product and develop marketing material directed at clinicians and investors. Furthermore, the grant will enable us to advance the product development of MINIheart, with the aim to offer treatment more broadly to heart failure patients in the global market”, says Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models ahead of a first clinical study in patients. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se.

Realheart erhåller Vinnova-bidrag om SEK 4 miljoner tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan

Västerås, 28 maj 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit SEK 4 miljoner i ett anslag från Vinnova tillsammans med sin samarbetspartner vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i syfte att vidareutveckla bolagets transplantationssystem. Projektet kommer att löpa under två år.

Realheart har tilldelats Vinnovas bidrag Smart Elektronik vid ett tidigare tillfälle, då i syfte att konstruera en unik digital modell av människans hjärta, lungor och blodkärl (hybridsimulator) med kapacitet att utvärdera funktionen hos Realheart® TAH i varierande sjukdomstyper och patientstorlekar. Baserat på simulatortesterna har bolaget fått ökad kunskap om hur Realheart® TAH fungerar under olika sjukdomsförhållanden samt vilka tekniska krav som följer av olika storleksförändringar av implantatet.

Det nya bidraget uppgår till SEK 4 miljoner och kommer att betalas ut stegvis över de kommande två åren. Med hjälp av bidraget kommer Realheart tillsammans med Institutionen för Medicinteknik och Hälsosystem vid KTH att använda hybridgeneratorn för att generera nya jämförande data mellan Realheart® TAH och ett konkurrerande hjärtpumpssystem. De nya data kommer att spela en viktig roll i bolagets marknadsföring mot klinisk personal och potentiella investerare. Vidare kommer projektet att ta nästa steg i utvecklingen av MINIheart, en mindre version Realheart® TAH som är anpassad för patienter med mindre kroppsstorlek, bland annat genom miniatyrisering av enhetens elektronik.

”Vi är mycket glada över att ha blivit tilldelade Vinnovas bidrag för smart elektronik en andra gång. Baserat på data från det tidigare projektet har vi fått viktiga insikter om behandlingsprofilen hos Realheart® TAH vid komplexa sjukdomstillstånd. Den nya finansieringen gör det möjligt att nu ta nästa steg och göra jämförande tester med en konkurrerande produkt i syfte att ta fram underlag att presentera för kliniker och investerare. Bidraget gör det även möjligt att ta steg framåt i produktutvecklingen av MINIheart, med målet att kunna erbjuda behandling till fler hjärtsviktspatienter på den globala marknaden”, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se.

Valberedningens förslag till årsstämman den 7 juni 2024 i Scandinavian Real Heart AB

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
På årsstämman 2023 valdes Kim Norström och Azad Najar till valberedning. Valberedningen föreslår att Magnus Öhman, eller den som valberedningen utser vid dennes förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
Valberedningen föreslår vidare att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor
Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Magnus Öhman som styrelsens ordförande. Ulf Grape och Christer Norström har valt att inte ställa upp för omval.

Till revisor föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2025. Grant Thornton Sweden AB har informerat om att, under förutsättning att stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Val av valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att valberedningen inför årsstämman 2025 ska bestå av Christer Norström och Azad Najar.

The Nomination Committee’s Proposal for the Annual General Meeting on 7 June 2024 in Scandinavian Real Heart AB

Item 1 – Election of Chairman of the Meeting
On the Annual General Meeting 2023 Kim Norström and Azad Najar were elected as Nomination Committee. The Nomination Committee proposes that Magnus Öhman, or whoever the Nomination Committee appoints in his absence, be appointed Chairman at the Annual General Meeting.

Item 8 – Determination of number of Board members and auditors
The Nomination Committee proposes that the Board of Directors should consist of six ordinary Board members without deputies.
Further, the Nomination Committee proposes to appoint a registered auditing company as auditor.

Item 9 – Determination of fees for Board members and auditor
The Nomination Committee proposes that a fee of SEK 160,000 shall be paid to the Chairman of the Board of Directors and SEK 77,500 to each of the other Board members who are not employees within the Company. Fees to the auditor are proposed to be paid according to approved invoices.

Item 10 –Election of Board members, Chairman of the Board and Auditor
The Nomination Committee proposes, for the time until the end of the next Annual General Meeting, re-election of Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Solveig Bergström, Giovanni Lauricella and Stuart McConchie as Board members. Furthermore, it is proposed to re-elect Magnus Öhman as Chairman of the Board of Directors. Ulf Grape and Christer Norström have chosen not to stand for re-election.

As auditor, the Nomination Committee proposes that the registered auditing firm Grant Thornton Sweden AB shall be re-elected for the period until the Annual General Meeting 2024. Grant Thornton Sweden AB has informed that, on the condition that the General Meeting decides in accordance with the Nomination Committee's proposal, the authorized public accountant Joakim Söderin will continue as auditor-in-charge.

Item 11 – Election of Nomination Committee
The Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting resolves that the Nomination Committee for the 2025 Annual General Meeting shall consist of Christer Norström and Azad Najar.

Realheart erhåller bidrag från Vinnova för produktionsutvecklingen av sitt artificiella hjärta

Västerås, 25 april 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit ett bidrag från Vinnova om cirka 100 000 SEK inom ramen för ett kompetensstärkande anslag. Bidraget finansieras av Medtech4Health, ett strategiskt innovationsprogram som syftar till att stärka den medicintekniska branschen. Bidraget kommer att användas för att stödja utvecklingen av produktionsprocesser för bolagets artificiella hjärta, Realheart® TAH.

I takt med att Realheart tar steg framåt i den prekliniska utvecklingen av Realheart® TAH närmar sig bolaget en fas där det finns ett tydligt behov av att etablera en validerad produktionsprocess. Därför pågår nu ett projekt för att utveckla en högkvalitativ och skalbar tillverkningsmetod som på sikt ska möjliggöra ett kontinuerligt produktionsflöde. Bidraget från Vinnova kommer att finansiera en konsultanställning på deltid av en mekanisk ingenjör med specialistkompetens inom process- och produktionsutveckling av implanterbar medicinteknik. Personen i fråga har tidigare erfarenhet av att leda och stödja denna typ av utvecklingsprojekt.

Bidraget delas ut inom ramen för programmet ”Kompetensförstärkning i småföretag 2024” och ”Samverkansprojekt för bättre hälsa” som finansieras av det offentliga innovationsprogrammet Medtech4Health. Programmet syfte är att möjliggöra den kliniska implementeringen av medicintekniska idéer och lösningar i samråd med vården, akademin och näringslivet.

”I takt med att bolagets prekliniska projekt fortskrider uppstår nya utvecklingsbehov. För att på sikt kunna tillgodose den kliniska efterfrågan på vårt artificiella hjärta, Realheart® TAH, krävs en högkvalitativ, skalbar och validerad produktionskapacitet. Vi är därför mycket tacksamma för Vinnova-bidraget, som gör det möjligt att knyta ytterligare extern kompetens till oss när vi nu etablerar tillverkningsprocesser”, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Om Medtech4Health
Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.
www.medtech4health.se

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Receives Grant From Vinnova for Assembly Processes of Its Artificial Heart

Västerås, 25 April 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) today announces that the company has received a grant from Vinnova of approximately 100,000 SEK within the framework of a competence strengthening grant. The grant is funded by Medtech4Health, a strategic innovation program aimed at strengthening the medical device industry. The grant will be used to support the development of assembly processes for the company's artificial heart, Realheart® TAH.

As Realheart takes steps forward in the preclinical development of Realheart® TAH, the assembly process. Therefore, a project is now underway to develop a high-quality and scalable manufacturing method that will eventually enable a continuous production flow. The grant from Vinnova will finance a part-time consultancy position for a mechanical engineer with specialist expertise in process and production development of implantable medical devices. The person in this position has previous experience in leading and supporting this type of development project.

The grant is awarded in the framework of the ‘Strengthening Competence in Small Business 2024’ and ‘Collaborative Projects for Better Health’ programs funded by the Medtech4Health public innovation program. The program aims to enable the clinical implementation of medical technology ideas and solutions in consultation with healthcare, academia and industry.

‘As the company's preclinical projects progress, new development needs arise. To be able to meet the clinical demand for our artificial heart, Realheart® TAH, a high-quality, scalable and validated production capacity is required. We are therefore very grateful for the Vinnova grant, which makes it possible to bring in additional external expertise as we now establish assembly processes’, says Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

About Medtech4Health
Medtech4Health strive to increase the number and quality of new innovative products and services within MedTech. In collaboration with patients, healthcare, academia, and business, we contribute to increasing value for people affected by disease in their everyday lives. Medtech4Health is funded by the Swedish government through the Swedish innovation authority Vinnova, Swedish Energy Agency and Swedish Research Council for Sustainable Development Formas, and by the programme’s partners.
www.medtech4health.se

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow patterns of the human heart. These unique product characteristics provide new opportunities to save lives and provide patients with a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models for a first clinical study in patients. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, please visit www.realheart.se

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDINAVIAN REAL HEART AB

The shareholders in Scandinavian Real Heart AB, reg. no. 556729–5588 (the "Company"), are hereby invited to the Annual General Meeting on Friday, 7 June 2024 at 15.00 at Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Registration for the Meeting begins at 14:30.

Right to participate in the Meeting, etc.

Shareholders who wish to participate in the Meeting shall

• be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday 29 May 2024, and

• notify the Company their intention to participate no later than Friday, 31 May 2024 by post to Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, by phone +46 (0) 70 219 45 99 or by e-mail andreas.hultdin@realheart.se. The notification shall state full name, personal identification number/company registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about proxies or assistants (maximum two).

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of their participation in the Meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholders are registered in the share register on the record date on Wednesday, 29 May 2024. This re-registration may be temporary (so-called “voting right registration”) and is carried out through the nominee according to their procedures at a time predetermined by the nominee. Voting rights registration that has been completed by the nominee no later than Friday, 31 May 2024, are considered when preparing the share register.

Proxies etc.

If a Shareholders shall be represented by proxy, the proxy shall bring a written, dated and by the shareholder signed, power of attorney to the Meeting. The power of attorney may not be older than one year unless indicated that it is valid for a longer period, not exceeding five years. If the proxy is issued by a legal person, the proxy shall bring a current copy of the registration certificate and similar papers of authorisation. In order to facilitate entry to the Meeting, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to the Meeting. Proxy forms will be available on the Company's website www.realheart.se and will be sent by post to shareholders who contact the Company and state their address.

Processing of personal data

For information on how personal data is processed in connection with the Meeting, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritypolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Proposal for agenda

1. Election of Chairman of the Meeting

2. Election of one or two persons to verify the minutes

3. Preparation and approval of the voting list

4. Approval of the agenda

5. Determination as to whether the meeting has been duly convened

6. Presentation of the annual report and the auditor’s report

7. Resolution on

a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet;

b) appropriation of the Company’s profit or loss as set forth in the adopted balance sheet;

c) discharge of the Board members and the CEO from liability

8. Determination of number of Board members and auditors

9. Determination of fees for Board members and auditor

10. Election of Board members, Chairman of the Board and auditor

11. Election of Nomination Committee

12. Resolution on amendment of the Articles of Association

13. Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

14. Approval of the resolution by the Board of Directors to issue new units consisting of shares and warrants with preferential rights for the shareholders

15. Resolution regarding bonus issue

16. Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

17. Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on a new share issue

18. Closing of meeting

The Nomination Committee’s proposals

The Nomination Committee's proposals regarding the election of Chairman of the Meeting (item 1), determination of number of Board members and auditors (item 8), determination of fees for Board members and auditor (item 9), election of Board members, Chairman of the Board and auditor (item 10) as well as the election of the Nomination Committee (item 11) will be presented on the Company's website www.realheart.se well in advance of the Meeting.

The Board of Directors’ proposals

Item 7 b – Resolution on appropriation of the Company’s profit or loss as set forth in the adopted balance sheet (item 8 b)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting shall resolve that distributable profits are carried forward and not to distribute any dividends for the financial year 2023.

Item 12 – Resolution on amendment of the Articles of Association

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to amend the Articles of Association in accordance with the following:

Current wording: Proposed wording:
§ 4 Share Capital
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000.
§ 4 Share Capital
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 3,840,000 and not more than SEK 15,360,000.
§ 5 Number of shares
The number of shares in the company shall be not less than 70,000,000 and not more than 280,000,000 shares.
§ 5 Number of shares
The number of shares in the company shall be not less than 96,000,000 and not more than 384,000,000 shares.

The resolution to amend the Articles of Association shall be conditional upon the Meeting approving item 13, 14 and 15 below.

The Board of Directors or a person appointed by the Board of Directors shall be authorised to make such minor adjustments to the resolution that may prove necessary for registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office. For a valid resolution in accordance with the Board’s proposal, it is required that the resolution is supported by shareholders who represent at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Item 13 – Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves upon reducing the Company’s share capital with SEK 5,819,666.76. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value from SEK 0.10 to SEK 0.04 per share. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

The reduction of share capital by changing the quota value is made in order to adjust the share capital in relation to the rights issue suggested for approval in items 14 below. After the reduction, the share capital will amount to SEK 3,879,777.84 divided into 96,994,446 shares (prior to the rights issue), each share with a quota value of SEK 0.04. The resolution to reduce the share capital is conditioned on that the rights issue under item 14 and that the bonus issue under item 15, entailing an increase of the share capital with at least as much as the reduction amount, are registered at the Swedish Companies Registration Office and that the reduction of the share capital, the rights issue and the bonus issue together do not result in a decrease in the Company’s share capital. The resolution to reduce the share capital is conditioned by a change of the Articles of Association as set out in item 12 above.

Item 14 – Approval of the resolution by the Board of Directors to issue new units consisting of shares and warrants with preferential rights for the shareholders

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve the Board of Directors’ resolution of 7 May 2024, on issuance of so called units, in the form of new shares and warrants giving right to subscribe for new shares, with preferential rights for the shareholders in accordance with below.

Number of units and share capital increase

The issue comprises no more than 193,988,892 new shares and no more than 106 454 446 warrants of series TO3, which may be subscribed for and allotted together in the form of so called units where each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO3. After the issue, the shares and the warrants will be separated. Two (2) warrants entitles to subscription of one (1) new share in the Company.

The Company’s share capital may be increased through subscription of the new shares and through exercise of the warrants for subscription of new shares. The Company’s share capital may be increased by no more than SEK 9 888 644,60, out of which no more than SEK 7,759,555.68 is from the new shares and no more than SEK 2 129 088,92 is from the new shares that may be subscribed for through exercise of the warrants. The share capital increases have been calculated based on a quotient value of SEK 0.04 per share.

Right to subscribe for units

The shareholders of the Company shall have preferential rights to subscribe for units. For each share held on the record date, the shareholder receives one unit right, whereby one unit right entitles to subscribe for one unit. The record date for determining which shareholders shall be entitled to subscribe for units on a preferential basis shall be 10 June 2024.

In case not all units have been subscribed for, the Board of Directors shall decide that allotment of units subscribed for without unit rights shall take place up to the maximum amount of the issue, whereby the Board of Directors primarily will allot units to those who also subscribed for units based on unit rights, and in the event of over subscription, pro rata to their subscription based on unit rights. Secondly, the Board of Directors will allot units to those who subscribed for units without unit rights, and if full allotment cannot be made, pro rata to their subscription. To the extent not possible, allotment shall be made through drawing of lots, and finally, subject to such allocation being required in order for the issue to be fully subscribed, to the guarantors of the issue.

Warrants may also, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be subscribed for by underwriters in the rights issue that have chosen to receive compensation in the form of newly issued units.

Subscription price of units

The subscription price is SEK 0.50 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share. The warrants are issued free of charge. In the case of full subscription, this provides issuing proceeds of approximately MSEK 48.5.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

Subscription and payments of units

Subscription for units based on unit rights shall be made through payment in cash during the period from 12 June 2024 until, and including 5 July 2024. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

Subscription without unit rights shall be made through notice on special application form during the period from 12 June 2024 until, and including 5 July 2024. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for units shall be made at the latest three business days following the date of the dispatch of a contract note to the subscriber, specifying allocation of units, or such later date as the Board of Directors may decide.

Trading with unit rights is expected to take place during the period from 12 June 2024 until, and including 2 July 2024. Trading in BTU (Paid Subscribed Units) is expected to take place from 12 June 2024 until, around week 30 2024.

Subscription and subscription price of new shares subscribed for through exercise of warrants

Subscription of new shares through exercise of warrants may be made during the period from and including 3 March 2025 up to and including 31 March 2025.

Two (2) warrants entitle the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to the higher of (i) 70 percent of the volume weighted average trading price of the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during a period of 10 trading days immediately preceding the subscription period, however no more than SEK 2 per share, and (ii) the quotient value of the share at the time of exercise of warrants. The part of the Exercise Price exceeding the quota value of the Company’s shares shall be allocated to the unrestricted share premium fund. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended backwards in time with the number of previous trading days required for the period to comprise a total of 10 trading days with a recorded trading price. The Exercise Price calculated in accordance with above shall be rounded off to two decimals, where SEK 0.005 shall be rounded upwards.

The terms and conditions set out in Appendix 1 shall otherwise apply to the warrants.

Right to dividends of new shares

The new shares shall entitle to dividends as from the first record date for dividends following registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.

Miscellaneous

It was noted that the documents in accordance with Chapter 13, sections 6 of the Swedish Companies Act were duly presented.

The Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

The resolution is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12, 13, 15 and 16.

Item 15 – Resolution regarding bonus issue

The board of directors proposes that the shareholders decide to carry out a bonus issue thereby increasing the share capital with SEK 5,819,666.76 by making use of the Company’s non-restricted equity. The bonus issue is carried out without issuing new shares.

The resolution is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12 – 14 above.

Item 16 – Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

The board of directors proposes that the Meeting resolves upon reducing the Company’s share capital by an amount in SEK corresponding to the increase in the share capital pursuant to the resolution on the rights issue under item 14 above minus the minimum amount required for the share's quotient value after the reduction to correspond to a whole number of öre. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

The reduction of share capital by changing the quota value is made in order to ensure that the resolution to reduce the share capital in item 13, the resolution on the rights issue in item 14, and the resolution on a bonus issue in item 15 together do not result in a decrease in the Company’s share capital.

The resolution to reduce the share capital is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12 – 15 above.

Item 17 – Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on a new share issue

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve on authorisation for the Board of Directors to, within the limits of the applicable Articles of Association, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, on one or more occasions during the period until the next Annual General Meeting, resolve on an increase in the Company's share capital through a new issue of shares in the Company. The purpose of the authorisation and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is that new issues should be able to take place in order to increase the Company's financial flexibility and the Board's capacity for action, to be able to broaden the shareholder base in the Company and to be able to finance any business mergers and acquisitions of operations or businesses that the Company may carry out.

The total number of shares to be issued by in accordance with the authorisation shall not be limited in any other way than by the limits of the share capital and the number of shares included in the Company's Articles of Association registered at any time. The issues shall be carried out at a market-based subscription price, subject to a market-based issue discount where applicable, and payment shall be made through cash payment, with property in kind or by set-off, or with other conditions.

The Board of Directors or a person appointed by the Board of Directors shall authorised to make the minor adjustments required for the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office. For a valid resolution in accordance with the Board's proposal, the resolution must be supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Information on the number of shares and votes

At the time of issue of this notice, the total number of shares and votes in the Company amounts to 96,994,446.

Shareholders’ right to request information

The shareholders are reminded of their right, in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551), to request information from the Board Directors and the CEO at the Meeting.

Provision of documents

The Company's annual report and audit report for the financial year 2022, the Board of Directors' complete proposals for resolutions as set out above as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be kept available to the shareholders at the Company's head office; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås and on the Company's website www.realheart.se no later than Friday 24 May 2024. Copies of the documents will also be sent to shareholders who so request and who provide their postal address.

Västerås in May 2024

Scandinavian Real Heart AB

THE BOARD OF DIRECTORS

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN REAL HEART AB

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org.nr. 556729–5588 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 juni 2024 kl. 15.00 på Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 29 maj 2024, och

• dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 31 maj 2024 per post till Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, per telefon +46 (0) 70 219 45 99 eller per e-post andreas.hultdin@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 29 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 31 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

11. Val av valberedning

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

14. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

15. Beslut om genomförande av fondemission

16. Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende val av ordförande till stämman (punkt 1), fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8), fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9), val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 10) samt val av valberedning (punkt 11) kommer att presenteras på Bolagets hemsida www.realheart.se i god tid före stämman.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2023.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 840 000 kronor och högst 15 360 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000 stycken.

Beslutet att ändra bolagsordningen är villkorat av att stämman godkänner punkt 13, 14 och 15 nedan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,04 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av aktiekapitalet i den företrädesemission som föreslås godkännas enligt punkt 14 nedan. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 879 777,84 kronor fördelat på 96 994 446 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,04 kronor. Beslutet är villkorat av att företrädesemission enligt punkt 14 och fondemissionen enligt punkt 15, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, företrädesemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter även ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

Punkt 14 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 7 maj 2024 om nyemission av så kallade units bestående av nya aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.

Antal units och aktiekapitalökning

Emissionen omfattar högst 193 988 892 nya aktier och högst 106 454 446 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer att kunna ökas genom teckning av de nya aktierna och genom utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Bolagets aktiekapital kommer att kunna öka med högst 9 888 644,60 kronor, varav högst 7 759 555,68 kronor avser de nya aktierna och högst 2 129 088,92 kronor avser de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Aktiekapitalökningen är beräknad på ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie.

Rätt att teckna units

Units ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en uniträtt, varvid en uniträtt berättigar till teckning av en unit. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 10 juni 2024.

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela units i första hand till de som också tecknat units med stöd av uniträtter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter. I andra hand ska styrelsen tilldela units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen.

Teckningsoptioner ska även, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av garanter i företrädesemissionen som valt att få garantiersättning utbetalad i form av nyemitterade units.

Teckningskurs för units

Teckningskursen är 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning ger det en total teckningslikvid om cirka 48,5 miljoner kronor.

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning avseende units

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 5 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 12 juli 2024 till och med den 5 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade units ska erläggas senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Handel med uniträtter beräknas ske under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 2 juli 2024. Handel i BTU (Betalda Tecknade Units) beräknas ske från och med den 12 juni 2024 till och med omkring vecka 30 2024.

Teckning och teckningskurs för nya aktier vid teckning med utnyttjande av teckningsoptioner

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska kunna ske under tidsperioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående teckningsperioden, dock högst 2 kronor per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner. Den del av Lösenpriset som överstiger kvotvärdet för Bolagets aktier ska fördelas till den fria överkursfonden. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas bakåt i tiden med det antal närmast föregående handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till två decimaler varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor som framgår av Bilaga 1.

Rätt till utdelning för nya aktier

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Övrigt

Det antecknades att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12, 13, 15 och 16.

Punkt 15 – Beslut om genomförande av fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12 – 14 ovan.

Punkt 16 – Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om företrädesemission enligt punkt 14 ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13, beslut om företrädesemission enligt punkt 14 och beslutet om fondemissionen enligt punkt 15 sammantaget inte ska medföra att Bolagets aktiekapital minskas.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12 – 15 ovan.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begränsas på annat sätt än genom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier såsom angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 96 994 446 stycken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås samt på Bolagets hemsida www.realheart.se senast från och med fredagen den 24 maj 2024.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i maj 2024

Scandinavian Real Heart AB

STYRELSEN

Realheart rapporterar resultat från ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med det artificiella hjärtat Realheart® TAH

Västerås, 15 april 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har genomfört ytterligare en implantation av det artificiella hjärtat Realheart® TAH inom ramarna för det prekliniska program som ska ligga till grund för den första kliniska studien i människa. Resultaten visar att Realheart® TAH ger upphov till en god hjärtfunktion och låg nivå av skadlig blodpåverkan samtidigt som det implanterade djurets överlevnadstid överskred tidigare försök. Sammantaget stöder resultaten att Realheart® TAH har god förmåga att i framtiden kunna ersätta det mänskliga hjärtat.

Realheart utvecklar världens första artificiella hjärta som i likhet med det mänskliga hjärtat består av två förmak och två kammare och därmed kan imitera det mänskliga hjärtats funktion och blodflödesmönster. Inför den första kliniska studien av Realheart® TAH kräver myndigheterna ett omfattande prekliniskt datapaket baserat på säkerhetsstudier, blodtester och tillförlitlighetsstudier.

En viktig del i det prekliniska programmet är de försök där det artificiella hjärtat implanteras och utvärderas i djur. Realheart har sedan 2022 utfört en serie sådana försök och kan nu rapportera resultaten från det senast genomförda försöket.

Efter implanteringen uppmättes flera positiva resultat rörande det artificiella hjärtats prestanda, inklusive god hjärtminutvolym, korrekt blodtryckskontroll samt balans mellan cirkulationssystemets syrerika och syrefattiga sida. I enlighet med tidigare presenterade data låg hemolysnivån under gränsvärdet, det vill säga liten skadlig påverkan på röda blodkroppar. Att kunna dokumentera en hemolys under gränsvärdet är ett viktigt regulatoriskt krav för att få genomföra kliniska studier i patienter. Överlevnadstiden förbättrades jämfört med tidigare försök och överskrider nu med marginal fyra dagar. Operationen genomfördes bland annat av Realhearts medicinska samarbetspartner hjärtkirurgen dr Göran Dellgren, överläkare och professor vid Thoraxkliniken och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Baserat på resultaten fortsätter Realheart att optimera det kirurgiska protokollet ytterligare inför kommande försök. I det senast genomförda försöket användes en uppdaterad version av Realheart® TAH med förbättrad anatomisk design. Denna version följer bland annat på en utvärdering i fördjupade anatomistudier av dr Göran Dellgren och dr Jan Schmitto, professor i hjärtkirurgi vid Department of Cardiac, Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery vid Hannover Medical School i Tyskland. Den uppdaterade designen visade sig gynnsam och kommer att inkluderas i fortsatta implanteringsförsök.

”Vi är mycket nöjda med resultaten som visar att Realheart® TAH har förmåga att återupprätta god systemisk cirkulation utan allvarliga biverkningar. Denna typ av komplexa försök genomförs enligt de strikta etiska riktlinjer som omgärdar djurexperimentell verksamhet, och varje framgångsrik operation ger nya ovärderliga insikter som hjälper oss framåt i utvecklingen. De ansvariga kirurgerna beskriver Realheart® TAH som mycket enkelt och effektivt att arbeta med och resultaten motsvarar såväl deras som våra högt ställda förväntningar. Vi arbetar nu för att förbättra det kirurgiska protokollet ytterligare och ser fram emot att presentera nya resultat så snart som möjligt”, säger hjärtkirurgen Ulf Kjellman, medicinsk chef för Realheart.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart® TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står 8 300 människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Reports Results From Another Successful Preclinical Trial With the Artificial Heart Realheart® TAH

Västerås, 15 April 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) today announces that the company has successfully completed another implantation of the Realheart® TAH artificial heart within the framework of the preclinical programme that will form the basis for the first clinical study in humans. The results show that Realheart® TAH gives rise to good cardiac function and low levels of adverse blood effects, while the survival time of the implanted animal exceeded previous attempts. Overall, the results support that the Realheart® TAH has the potential to replace the human heart in the future.

Realheart is developing the world's first artificial heart that, like the human heart, consists of two atria and two ventricles and can thus imitate the function and blood flow pattern of the human heart. Before the first clinical study of Realheart® TAH, the authorities require a comprehensive preclinical data package based on safety studies, blood tests and reliability studies.

An important part of the preclinical programme is the trials where the artificial heart is implanted and evaluated in animals. Realheart has conducted a series of such trials since 2022 and can now report the results from the latest trial.

After the implantation, several positive results regarding the performance of the artificial heart were measured, including good cardiac output, proper blood pressure control and balance between the oxygen-rich and oxygen-poor side of the circulatory system. In accordance with the previously presented data, the hemolysis level was below the reference value, i.e. little harmful effect on red blood cells. Being able to document hemolysis below the reference value is an important regulatory requirement for conducting clinical studies in patients. Survival time was improved compared to previous trials and now exceeds well over four days. The surgical team included Realheart's medical partner, cardiac surgeon Dr Göran Dellgren, senior physician and professor at the Thorax Clinic and Transplantation Centre at Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg.

Based on the results, Realheart continues to further optimise the surgical protocol for future trials. The latest trial used an updated version of Realheart® TAH with an improved anatomical design. This version follows an evaluation of in-depth anatomy studies by Dr Göran Dellgren and Dr Jan Schmitto, Professor of Cardiac Surgery at the Department of Cardiac, Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery at Hannover Medical School in Germany. The updated design proved favorable and will be included in further implantation trials.

"We are very pleased with the results showing that Realheart® TAH has the ability to restore good systemic circulation without serious side effects. These types of complex trials are conducted under the strict ethical guidelines that surround animal experimentation, and each successful surgery provides invaluable new insights that will help us move forward. The surgeons in charge describe Realheart® TAH as very easy and efficient to work with and the results meet their and our high expectations. We are now working to further improve the surgical protocol and look forward to presenting new results as soon as possible", says cardiac surgeon Ulf Kjellman, Chief Medical Officer of Realheart.

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models ahead of a first clinical study in patients expected to start in 2025. Realheart® TAH addresses a significant and urgent medical need – today 8,300 people around the world are waiting for a heart transplant and many patients unfortunately die during their time on the waiting list. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with very severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Realheart presenterar positiva hematologiska data vid American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference i Baltimore

Västerås, 10 april 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta vid den årliga konferens som arrangeras av American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO). Konferensen samlar världens främsta forskare, kliniker, ingenjörer och entreprenörer inom utvecklingen av artificiella organ. Företrädare från Realheart kommer att delta vid konferensen som äger rum i Baltimore i Maryland, USA mellan den 29 maj och 1 juni.

Under konferensen presenteras nya studiedata vilka stärker bolagets tidigare resultat, som visar att bolagets artificiella hjärta, Realheart® TAH, har en låg skadlig påverkan på röda blodkroppar (hemolys) jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpsystem. De nya resultaten baseras på fördjupade analyser som inkluderar ett flertal blodkomponenter och bekräftar ytterligare att Realheart® TAH orsakar en signifikant lägre grad blodskador.

ASAIO är en årlig konferens som samlar kliniker, forskare, ingenjörer och företag verksamma inom forskning och utveckling av konstgjorda organ. På konferensen deltar även företrädare från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och andra offentliga institutioner.

Realheart kommer att delta vid sessionen Bioengineering1, torsdag 30 juni klockan 15.20, för att presentera det vetenskapliga abstractet ”In Vitro Human Blood Damage Profile of the SynCardia TAH and the Realheart® TAH in a Full Body Circulation Test Rig”.

Klicka på länken för att läsa abstractet: www.asaio.org/conference/program/2024/BIO9.cgi.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart® TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står 8 300 människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Presents Positive Hematological Data at the American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference in Baltimore

Västerås, 10 April 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) announces today that the company will participate in the annual conference organised by the American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO). The conference brings together the world's leading scientists, clinicians, engineers and entrepreneurs in the development of artificial organs. Representatives from Realheart will attend the conference, which takes place in Baltimore, Maryland, USA between 29 May and 1 June.

During the conference, new study data will be presented that strengthens the company's previous results, which show that the company's artificial heart, Realheart® TAH, has a low damaging effect on red blood cells (hemolysis) compared to today's market-dominant heart pump system. The new results are based on in-depth analyses that include several blood components and further confirm that Realheart® TAH causes a significantly lower degree of blood damage.

ASAIO is an annual conference that brings together clinicians, scientists, engineers and companies involved in the research and development of artificial organs. The conference is also attended by representatives from the US Food and Drug Administration (FDA) and other public institutions.

Realheart will participate in the Bioengineering1 session, Thursday 30 June at 15.20, to present the scientific abstract "In Vitro Human Blood Damage Profile of the SynCardia TAH and the Realheart® TAH in a Full Body Circulation Test Rig".

Click on the link to read the abstract: www.asaio.org/conference/program/2024/BIO9.cgi.

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models ahead of a first clinical study in patients expected to start in 2025. Realheart® TAH addresses a significant and urgent medical need – today 8,300 people around the world are waiting for a heart transplant and many patients unfortunately die during their time on the waiting list. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with very severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Realheart tilldelas Almi Guldstänk som årets innovatör

Västerås, 14 mars 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget har tilldelats priset Årets Innovatör 2023 i tävlingen Almi Guldstänk. Realheart var nominerade baserat på juryns motivering som lyfter fram bolagets utveckling av det banbrytande artificiella hjärtat Realheart TAH. Efter en öppen omröstning under perioden 8–25 februari har Realheart korats till vinnare inom kategorin Innovation. Företrädare för Realheart närvarande vid ceremonin den 14 mars i Västerås Konserthus för att ta emot priset.

Guldstänk är en nätverksträff och tävling som organiseras av Almi Mälardalen, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Marknadsföreningen i Västerås och Västerås stad i syfte att hylla lokala företagare. Utmärkelserna delas ut för att premiera entreprenörer och organisationer som har sin bas i regionen och tilldelas de nominerade som röstats fram i en allmän omröstning.

”Vi är hedrade över att ha tilldelats Almi Guldstänks pris som årets innovatör. Vi ser den här utnämningen som ett kvitto på tilltron till vårt hårda arbete för att i grunden förändra vården för människor som lever med hjärtsvikt”, säger Realhearts vd, Ina Laura Perkins.

I Europa och USA står idag totalt fler än 8 300 patienter med svår hjärtsvikt i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. Realheart utvecklar Realheart TAH, ett artificiellt hjärta som liknar det mänskliga hjärtat till struktur och funktion, vars unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står många människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Awarded Almi Guldstänk as Innovator of the Year

Västerås, 14 March 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) announces today that the company has been awarded Innovator of the Year 2023 in the Almi Guldstänk competition. Realheart was nominated based on the jury's motivation that highlights the company's development of the groundbreaking artificial heart Realheart TAH. After an open vote during the period 8-25 February, Realheart has been selected as the winner in the Innovation category. Representatives of Realheart were present at the ceremony on 14 March in Västerås Concert Hall to receive the award.

Guldstänk is a networking event and competition organised by Almi Mälardalen, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Marknadsföreningen i Västerås and the City of Västerås to celebrate local entrepreneurs. The awards are given to reward entrepreneurs and organisations based in the region and are awarded to nominees selected by public vote.

"We are honoured to have been awarded Almi Guldstänk's Innovator of the Year award. We see this award as proof of the confidence in our hard work to fundamentally change the care for people living with heart failure", says Realheart's CEO, Ina Laura Perkins.

In Europe and the US, there are currently more than 8,300 patients with severe heart failure waiting for a heart transplant, and many unfortunately die during their time on the waiting list. Realheart is developing Realheart TAH, an artificial heart that resembles the human heart in structure and function, whose unique product characteristics provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant.

About Us
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide entirely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart TAH (Total Artificial Heart) is currently being evaluated in extensive preclinical models ahead of its first clinical study in patients expected to commence in 2025. Realheart TAH addresses a significant and urgent medical need – currently many people worldwide are on waiting lists for a heart transplant, and unfortunately, many patients die while waiting. In the future, artificial hearts may become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's stock is traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Magnus Öhman Appointed Executive Chairman at Realheart

Västerås, Sweden, March 11, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that the board of directors has appointed Magnus Öhman as executive chairman. He will thereby assume an active role in the company's day-to-day operations to develop and commercialize Realheart TAH. Christer Norström, former chairman, will remain as a member of the board.

"As we approach the clinical phase in the development of Realheart's artificial heart, we take a step closer to commercialization and therefore see a need to strengthen our operational capacity in these areas. Magnus Öhman's extensive experience in leading and developing medical technology companies is invaluable, and in his new role, he will be able to contribute further to the ongoing transformation of Realheart," says former chairman of the board of Realheart, Christer Norström.

Magnus Öhman has extensive experience in the medical technology industry. He has, among other roles, been the CEO of St. Jude Medical's Swedish subsidiary in Cardiac Rhythm Management, with over 600 employees and a turnover of approximately SEK 5 billion.

"Realheart's artificial heart has tremendous potential to address complex and extensive medical needs in today's cardiac care. In my view, Realheart is ready to take the next step forward, and I very much look forward to becoming part of the daily activities and at the same time leading the overall strategic work in my new role as executive chairman," says Realheart's newly appointed chairman, Magnus Öhman.

For more information, please contact:

Magnus Öhman, Chairman of the board
Phone: +46 (0) 73-973 7840
E-mail: magnus@ohman.eu

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

About Us
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide entirely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart TAH (Total Artificial Heart) is currently being evaluated in extensive preclinical models ahead of its first clinical study in patients expected to commence in 2025. Realheart TAH addresses a significant and urgent medical need – currently many people worldwide are on waiting lists for a heart transplant, and unfortunately, many patients die while waiting. In the future, artificial hearts may become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's stock is traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Magnus Öhman tillträder som arbetande ordförande i Realhearts styrelse

Västerås, 11 mars 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Magnus Öhman till arbetande styrelseordförande. Han kommer därmed att anta en aktiv roll i bolagets operativa arbete för att utveckla och kommersialisera Realheart TAH. Christer Norström, avgående ordförande, kommer att kvarstå i styrelsen som ledamot.

”I takt med att vi närmar oss den kliniska utvecklingsfasen för Realhearts artificiella hjärta tar vi ett steg närmare den kommersiella marknaden och är därför måna om att stärka vår operativa kapacitet inom dessa områden. Magnus Öhmans gedigna erfarenhet av att leda och utveckla medicintekniska bolag är ovärderlig och i sin nya roll kommer han att kunna bidra ytterligare i den pågående transformeringen av Realheart”, säger Realhearts avgående styrelseordförande, Christer Norström.

Magnus Öhman har lång erfarenhet från medicinteknikbranschen. Han har bland annat varit verkställande direktör för St Jude Medicals svenska dotterbolag inom Cardiac Rhythm Management, med över 600 anställda och en omsättning på cirka 5 miljarder kronor.

”Realhearts artificiella hjärta har enorm potential att tillgodose komplexa och omfattande medicinska behov i dagens hjärtsjukvård. I mina ögon är Realheart redo att ta nästa steg framåt och jag ser därför mycket fram emot att bli en del av den operativa verksamheten och samtidigt leda det övergripande strategiarbetet i min nya roll som arbetande styrelseordförande”, säger Realhearts tillträdande styrelseordförande, Magnus Öhman.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Öhman, styrelseordförande
Mobile: +46 (0) 73-973 7840
E-post: magnus@ohman.eu

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står många människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart appoints Andreas Hultdin as interim CFO following the resignation of Jonas Caspari Bark

Västerås, February 6, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that Jonas Caspari Bark will be leaving the position of Chief Financial Officer on March 4th to take up a senior role at another company. Andreas Hultdin will be acting as interim CFO until a permanent successor has been appointed.

Andreas Hultdin holds an MBA from Umeå University, Sweden, and has held several senior financial roles, including as Group Accounting Manager at ABB and Financial Manager at ABB Norden Holding, before taking up his current position as CEO of the consultancy firm Nogap. Between 2019 and 2022, he served as the CFO of Realheart where he contributed to securing financing from the European Investment Council.

“We wish to thank Jonas Bark for his significant contributions to the well-structured financial control environment at Realheart. The appointment of Andreas Hultdin as interim CFO will secure a smooth transition, not least as he has extensive knowledge of Realheart since his time as permanent CFO during the period 2019–2022,” comments Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

The process of recruiting a permanent CFO will be initiated immediately.

Realheart utser Andreas Hultdin som efterträdare till Jonas Caspari Bark som Interim CFO

Västerås, 6 februari 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) meddelar idag att Jonas Caspari Bark kommer att lämna rollen som Chief Financial Officer den 4 mars för att tillträda en ledande roll i ett annat bolag. Andreas Hultdin kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts.

Andreas Hultdin har en MBA från Umeå universitet och har haft flera seniora finansiella roller, bland annat som Group Accounting Manager på ABB och Financial Manager på ABB Norden Holding, innan han tillträdde sin nuvarande position som VD för konsultföretaget Nogap. Mellan 2019 och 2022 var han CFO på Realheart där han bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council.
 
"Vi vill tacka Jonas Bark för hans betydande insats till den välstrukturerade finansiella miljön på Realheart. Utnämningen av Andreas Hultdin som interim CFO kommer att säkerställa en smidig övergång, inte minst eftersom han har omfattande kunskap om Realheart sedan sin tid som CFO under perioden 2019-2022", kommenterar Ina Laura Perkins, VD för Realheart.
 
Processen med att rekrytera en permanent CFO kommer att inledas omedelbart.