Archives

Interim Report Q1 2024

Summary of Interim Report January – March 2024

(SEK)
Group Overview 2024-01-01 2023-01-01 2023-01-01
2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
3 mon 3 mon 12 mon
Operating income 10 058 24 181 902 882
Earnings after financial items -7 784 687 -4 100 639 -67 977 292
Balance Sheet total 93 733 581 119 484 206 102 638 279
Equity / Assets ratio 79% 82% 80%
Earnings per share -0.08 -0.12 -0.70
Number of shares 96 994 446 34 979 248 96 994 446
Parent Company Overview 2024-01-01 2023-01-01 2023-01-01
2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
3 mon 3 mon 12 mon
Operating income 10 058 24 181 902 882
Earnings after financial items -7 763 990 -3 919 738 -67 678 901
Balance Sheet total 93 934 536 113 420 143 103 221 678
Equity / Assets ratio 88% 86% 88%
Earnings per share -0.08 -0.11 -0.70
Number of shares 96 994 446 34 979 248 96 994 446

Revenue and Result
Scandinavian Real Heart is working with research and development and currently has no sales of any products. The income reported for the period consists mainly of received 'de minimis' grants.

Research and development costs of Realheart® TAH were capitalized during Q1 with 4.7 MSEK. 1.7 for purchased services and other external costs and 3.0 for personnel. In line with the valuation model for impairment testing of intangible assets adopted at year and, the company has chosen to write down the asset capitalized in the period with 4.7 MSEK.

Employees
The number of employees in the Group at the end of the quarter was 11 full-time employees and 4 hourly employees.

Related Party Transactions
No significant related party transactions have taken place during the period.

Significant Risks and Uncertainties
Realheart's focus is on getting through the pre-clinical phase (Hemolysis, GLP studies on animals and endurance tests) to be able to start clinical studies.
This means that the company must finalize the version of both the controller and the heart pump that will be included in these tests. Realheart must also conduct parallel discussions with the Notified Body in the EU and with the FDA in the US to ensure the fastest and safest route to market for the product. The company is continuously working on measures to minimize delays. Furthermore, the continued product development requires that the company can solve its financing. The board is continuously working with different scenarios to ensure the company's future operations.

Financial Position
With a cash balance of 34.3 MSEK at the end of the period the company has funding that will last until the first quarter of 2025.

In order to solve the Company's longer-term financing needs, Realheart works continuously to evaluate alternatives for further capitalization of the Company.

CEO Comment
The preclinical development of our artificial heart is progressing and we recently announced successful results from another implantation. Realheart® TAH produced good cardiac function and was gentle on the blood, while the survival time of the implanted animal exceeded previous trials. In March, Magnus Öhman took over as the new Chairman of the Board of Realheart. Magnus has extensive experience from leading positions in the medical device industry and will have an operational role in the development of Realheart® TAH. Earlier in the quarter, we were named Innovator of the Year in the Almi Guldstänk entrepreneurship competition – a definite confirmation of the increasing external interest in our unique concept.

Significant Events During the First Quarter of the Year
In the beginning of March, the Company announces that Magnus Öhman will take over as Executive Chairman of Realheart's Board of Directors. Magnus will thus take an active role in the company's operational work to develop and commercialise Realheart® TAH. Christer Norström, outgoing chairman, will remain on the board as a member.

In the middle of March, Realheart is awarded Almi Guldstänk as the innovator of the year 2023. Realheart was nominated based on the jury's motivation that highlights the company's development of the groundbreaking artificial heart Realheart® TAH.

During the first quarter, the Company announces the appointment of Andreas Hultdin as successor to Jonas Caspari Bark as Interim CFO. Andreas will act as interim CFO until a permanent successor has been appointed. Between 2019 and 2022, Andreas was CFO at Realheart where he among other things helped secure funding from the European Investment Council (EIC).

Significant Events After the End of the Period
In early April, the Company announces that positive haematological data will be presented at the American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference in Baltimore. During the conference, new study data will be presented that strengthens the company's previous results, which show that the company's artificial heart, Realheart® TAH, has a low damaging effect on red blood cells (hemolysis) compared to today's market-dominant heart pump system. The new results are based on in-depth analyses that include several blood components and further confirm that Realheart® TAH causes a significantly lower degree of blood damage.

In mid-April, more positive results from another successful preclinical trial with the Realheart® TAH artificial heart will be communicated. The implantation has been done within the framework of the preclinical programme that will form the basis for the first clinical study in humans. The results show that Realheart® TAH gives rise to good cardiac function and low levels of adverse blood effects, while the survival time of the implanted animal exceeded previous attempts. Overall, the results support that the Realheart® TAH has the potential to replace the human heart in the future.

On May 7, the board decided to propose a rights issue. The details and conditions are communicated on the company's website.

Delårsrapport Q1 2024

Sammanfattning av delårsrapport januari– mars 2024

(SEK)
Översikt Koncernen 2024-01-01 2023-01-01 2023-01-01
2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter 10 058 24 181 902 882
Resultat efter finansiella poster -7 784 687 -4 100 639 -67 977 292
Balansomslutning 93 733 581 119 484 206 102 638 279
Soliditet 79 % 82 % 80 %
Resultat per aktie -0,08 -0,12 -0,70
Antal aktier 96 994 446 34 979 248 96 994 446
Översikt Moderbolaget 2024-01-01 2023-01-01 2023-01-01
2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31
3 mån 3 mån 12 mån
Rörelseintäkter 10 058 24 181 902 882
Resultat efter finansiella poster -7 763 990 -3 919 738 -67 678 901
Balansomslutning 93 934 536 113 420 143 103 221 678
Soliditet 88 % 86 % 88 %
Resultat per aktie -0,08 -0,11 -0,70
Antal aktier 96 994 446 34 979 248 96 994 446

Omsättning och resultat
Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. De intäkter som redovisas för perioden består i huvudsak av erhållna så kallade försumbara bidrag.

Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av RealHeart® TAH har under perioden aktiverats med 4,7 MSEK. 1,7 MSEK rörande inköpta tjänster samt övriga kostnader och 3,0 SEK rörande personal. För att följa samma värderingsmodell vid nedskrivningsprövning av den egenutvecklade immateriella anläggningstilgången har företaget valt att direkt skriva ner aktiveringen i perioden med -4,7 MSEK.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen vid kvartalets slut var 11 heltidsanställda samt 4 timanställda.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Realhearts fokus ligger på att ta sig igenom preklinisk fas (Hemolys, GLP-studier på djur samt uthållighetstester) för att kunna påbörja kliniska studier. Detta innebär att bolaget måste färdigställa den version av både styrenhet och hjärtpump som skall ingå i dessa tester. Realheart måste också parallellt föra diskussioner med Notified Body i EU och med FDA i USA för att säkerställa den snabbaste och säkraste vägen för produkten till marknaden. Bolaget arbetar löpande med åtgärder för att minimera förseningar. Vidare förutsätter den fortsatta produktutvecklingen att bolaget kan lösa sin finansiering. Styrelsen jobbar löpande med olika scenarier för att säkerställa företagets framtida drift.

Finansiell ställning
Med likvida medel om 34,3 MSEK vid periodens utgång så har bolaget finansiering som räcker in i första kvartalet 2025.

I syfte att lösa Bolagets mer långsiktiga finanseringsbehov arbetar Realheart löpande med att utvärdera alternativ för ytterligare kapitalisering av Bolaget.

VD-kommentar
Den prekliniska utvecklingen av vårt artificiella hjärta fortskrider och nyligen kunde vi meddela framgångsrika resultat från ytterligare en implantation. Realheart® TAH gav upphov till en god hjärtfunktion och var skonsam mot blodet, samtidigt som det implanterade djurets överlevnadstid överskred tidigare försök. I mars tillträdde Magnus Öhman som ny styrelseordförande i Realheart. Magnus har lång erfarenhet från ledande positioner i den medicintekniska branschen och kommer att ha en operativ roll i utvecklingen av Realheart® TAH. Tidigare under kvartalet blev vi utnämnda till årets innovatör i entreprenörskapstävlingen Almi Guldstänk – ett tydligt kvitto på det ökande externa intresset för vårt unika koncept.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024
En bit in i mars meddelar Bolaget att Magnus Öhman tillträder som arbetande ordförande i Realhearts styrelse. Magnus kommer därmed att anta en aktiv roll i bolagets operativa arbete för att utveckla och kommersialisera Realheart® TAH. Christer Norström, avgående ordförande, kommer att kvarstå i styrelsen som ledamot.

I mitten av mars tilldelas Realheart Almi Guldstänk som Årets Innovatör 2023. Realheart var nominerade baserat på juryns motivering som lyfter fram bolagets utveckling av det banbrytande artificiella hjärtat Realheart® TAH.

Under första kvartalet, meddelar Bolaget att man utser Andreas Hultdin till Interim CFO, då han efterträder Jonas Caspari Bark. Andreas kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts. Mellan 2019 och 2022 var Andreas CFO på Realheart där han bland annat bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council (EIC).

Väsentliga händelser efter periodens utgång
I början av april meddelar Bolaget att positiva hematologiska data kommer att presenteras vid American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference i Baltimore. Under konferensen presenteras nya studiedata vilka stärker bolagets tidigare resultat, som visar att bolagets artificiella hjärta, Realheart® TAH, har en låg skadlig påverkan på röda blodkroppar (hemolys) jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpsystem. De nya resultaten baseras på fördjupade analyser som inkluderar ett flertal blodkomponenter och bekräftar ytterligare att Realheart® TAH orsakar en signifikant lägre grad blodskador.

I mitten av april kommuniceras fler positiva resultat från
ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med det artificiella hjärtat Realheart® TAH. Implantationen har gjorts inom ramarna för det prekliniska program som ska ligga till grund för den första kliniska studien i patienter. Resultaten visar att Realheart® TAH ger upphov till en god hjärtfunktion och låg nivå av skadlig blodpåverkan samtidigt som det implanterade djurets överlevnadstid överskred tidigare försök. Sammantaget stöder resultaten att Realheart® TAH har god förmåga att i framtiden kunna ersätta det mänskliga hjärtat.

Den 7 maj beslutade styrelsen att föreslå en företrädesemission. Detaljerna och villkoren kommuniceras på Bolagets hemsida.

NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING IN SCANDINAVIAN REAL HEART AB

The shareholders in Scandinavian Real Heart AB, reg. no. 556729–5588 (the "Company"), are hereby invited to the Annual General Meeting on Friday, 7 June 2024 at 15.00 at Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Registration for the Meeting begins at 14:30.

Right to participate in the Meeting, etc.

Shareholders who wish to participate in the Meeting shall

• be recorded in the share register kept by Euroclear Sweden AB no later than Wednesday 29 May 2024, and

• notify the Company their intention to participate no later than Friday, 31 May 2024 by post to Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, by phone +46 (0) 70 219 45 99 or by e-mail andreas.hultdin@realheart.se. The notification shall state full name, personal identification number/company registration number, shareholding, address, daytime telephone number and, if applicable, information about proxies or assistants (maximum two).

To be entitled to participate in the Meeting, shareholders whose shares are held in the name of a nominee must, in addition to providing notification of their participation in the Meeting, re-register the shares in their own name so that the shareholders are registered in the share register on the record date on Wednesday, 29 May 2024. This re-registration may be temporary (so-called “voting right registration”) and is carried out through the nominee according to their procedures at a time predetermined by the nominee. Voting rights registration that has been completed by the nominee no later than Friday, 31 May 2024, are considered when preparing the share register.

Proxies etc.

If a Shareholders shall be represented by proxy, the proxy shall bring a written, dated and by the shareholder signed, power of attorney to the Meeting. The power of attorney may not be older than one year unless indicated that it is valid for a longer period, not exceeding five years. If the proxy is issued by a legal person, the proxy shall bring a current copy of the registration certificate and similar papers of authorisation. In order to facilitate entry to the Meeting, a copy of the power of attorney and other authorisation documents should be attached to the notification to the Meeting. Proxy forms will be available on the Company's website www.realheart.se and will be sent by post to shareholders who contact the Company and state their address.

Processing of personal data

For information on how personal data is processed in connection with the Meeting, please refer to the privacy policy available on Euroclear Sweden AB's website: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritypolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Proposal for agenda

1. Election of Chairman of the Meeting

2. Election of one or two persons to verify the minutes

3. Preparation and approval of the voting list

4. Approval of the agenda

5. Determination as to whether the meeting has been duly convened

6. Presentation of the annual report and the auditor’s report

7. Resolution on

a) adoption of the profit and loss statement and the balance sheet;

b) appropriation of the Company’s profit or loss as set forth in the adopted balance sheet;

c) discharge of the Board members and the CEO from liability

8. Determination of number of Board members and auditors

9. Determination of fees for Board members and auditor

10. Election of Board members, Chairman of the Board and auditor

11. Election of Nomination Committee

12. Resolution on amendment of the Articles of Association

13. Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

14. Approval of the resolution by the Board of Directors to issue new units consisting of shares and warrants with preferential rights for the shareholders

15. Resolution regarding bonus issue

16. Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

17. Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on a new share issue

18. Closing of meeting

The Nomination Committee’s proposals

The Nomination Committee's proposals regarding the election of Chairman of the Meeting (item 1), determination of number of Board members and auditors (item 8), determination of fees for Board members and auditor (item 9), election of Board members, Chairman of the Board and auditor (item 10) as well as the election of the Nomination Committee (item 11) will be presented on the Company's website www.realheart.se well in advance of the Meeting.

The Board of Directors’ proposals

Item 7 b – Resolution on appropriation of the Company’s profit or loss as set forth in the adopted balance sheet (item 8 b)

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting shall resolve that distributable profits are carried forward and not to distribute any dividends for the financial year 2023.

Item 12 – Resolution on amendment of the Articles of Association

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to amend the Articles of Association in accordance with the following:

Current wording: Proposed wording:
§ 4 Share Capital
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 7,000,000 and not more than SEK 28,000,000.
§ 4 Share Capital
The share capital of the company shall amount to not less than SEK 3,840,000 and not more than SEK 15,360,000.
§ 5 Number of shares
The number of shares in the company shall be not less than 70,000,000 and not more than 280,000,000 shares.
§ 5 Number of shares
The number of shares in the company shall be not less than 96,000,000 and not more than 384,000,000 shares.

The resolution to amend the Articles of Association shall be conditional upon the Meeting approving item 13, 14 and 15 below.

The Board of Directors or a person appointed by the Board of Directors shall be authorised to make such minor adjustments to the resolution that may prove necessary for registration of the decision with the Swedish Companies Registration Office. For a valid resolution in accordance with the Board’s proposal, it is required that the resolution is supported by shareholders who represent at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Item 13 – Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves upon reducing the Company’s share capital with SEK 5,819,666.76. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value from SEK 0.10 to SEK 0.04 per share. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

The reduction of share capital by changing the quota value is made in order to adjust the share capital in relation to the rights issue suggested for approval in items 14 below. After the reduction, the share capital will amount to SEK 3,879,777.84 divided into 96,994,446 shares (prior to the rights issue), each share with a quota value of SEK 0.04. The resolution to reduce the share capital is conditioned on that the rights issue under item 14 and that the bonus issue under item 15, entailing an increase of the share capital with at least as much as the reduction amount, are registered at the Swedish Companies Registration Office and that the reduction of the share capital, the rights issue and the bonus issue together do not result in a decrease in the Company’s share capital. The resolution to reduce the share capital is conditioned by a change of the Articles of Association as set out in item 12 above.

Item 14 – Approval of the resolution by the Board of Directors to issue new units consisting of shares and warrants with preferential rights for the shareholders

The Board of Directors proposes that the Meeting resolves to approve the Board of Directors’ resolution of 7 May 2024, on issuance of so called units, in the form of new shares and warrants giving right to subscribe for new shares, with preferential rights for the shareholders in accordance with below.

Number of units and share capital increase

The issue comprises no more than 193,988,892 new shares and no more than 106 454 446 warrants of series TO3, which may be subscribed for and allotted together in the form of so called units where each unit consists of two (2) shares and one (1) warrant of series TO3. After the issue, the shares and the warrants will be separated. Two (2) warrants entitles to subscription of one (1) new share in the Company.

The Company’s share capital may be increased through subscription of the new shares and through exercise of the warrants for subscription of new shares. The Company’s share capital may be increased by no more than SEK 9 888 644,60, out of which no more than SEK 7,759,555.68 is from the new shares and no more than SEK 2 129 088,92 is from the new shares that may be subscribed for through exercise of the warrants. The share capital increases have been calculated based on a quotient value of SEK 0.04 per share.

Right to subscribe for units

The shareholders of the Company shall have preferential rights to subscribe for units. For each share held on the record date, the shareholder receives one unit right, whereby one unit right entitles to subscribe for one unit. The record date for determining which shareholders shall be entitled to subscribe for units on a preferential basis shall be 10 June 2024.

In case not all units have been subscribed for, the Board of Directors shall decide that allotment of units subscribed for without unit rights shall take place up to the maximum amount of the issue, whereby the Board of Directors primarily will allot units to those who also subscribed for units based on unit rights, and in the event of over subscription, pro rata to their subscription based on unit rights. Secondly, the Board of Directors will allot units to those who subscribed for units without unit rights, and if full allotment cannot be made, pro rata to their subscription. To the extent not possible, allotment shall be made through drawing of lots, and finally, subject to such allocation being required in order for the issue to be fully subscribed, to the guarantors of the issue.

Warrants may also, with deviation from the shareholders’ preferential rights, be subscribed for by underwriters in the rights issue that have chosen to receive compensation in the form of newly issued units.

Subscription price of units

The subscription price is SEK 0.50 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share. The warrants are issued free of charge. In the case of full subscription, this provides issuing proceeds of approximately MSEK 48.5.

The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.

Subscription and payments of units

Subscription for units based on unit rights shall be made through payment in cash during the period from 12 June 2024 until, and including 5 July 2024. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period.

Subscription without unit rights shall be made through notice on special application form during the period from 12 June 2024 until, and including 5 July 2024. The Board of Directors shall be entitled to extend the subscription period. Payment for units shall be made at the latest three business days following the date of the dispatch of a contract note to the subscriber, specifying allocation of units, or such later date as the Board of Directors may decide.

Trading with unit rights is expected to take place during the period from 12 June 2024 until, and including 2 July 2024. Trading in BTU (Paid Subscribed Units) is expected to take place from 12 June 2024 until, around week 30 2024.

Subscription and subscription price of new shares subscribed for through exercise of warrants

Subscription of new shares through exercise of warrants may be made during the period from and including 3 March 2025 up to and including 31 March 2025.

Two (2) warrants entitle the holder to subscribe for one (1) new share in the Company at a subscription price per share (the “Exercise Price”) corresponding to the higher of (i) 70 percent of the volume weighted average trading price of the Company’s share on Nasdaq First North Growth Market during a period of 10 trading days immediately preceding the subscription period, however no more than SEK 2 per share, and (ii) the quotient value of the share at the time of exercise of warrants. The part of the Exercise Price exceeding the quota value of the Company’s shares shall be allocated to the unrestricted share premium fund. If no trading price is recorded for a particular trading day within the specified period, such day shall not be taken into account, but the period shall instead be extended backwards in time with the number of previous trading days required for the period to comprise a total of 10 trading days with a recorded trading price. The Exercise Price calculated in accordance with above shall be rounded off to two decimals, where SEK 0.005 shall be rounded upwards.

The terms and conditions set out in Appendix 1 shall otherwise apply to the warrants.

Right to dividends of new shares

The new shares shall entitle to dividends as from the first record date for dividends following registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office.

Miscellaneous

It was noted that the documents in accordance with Chapter 13, sections 6 of the Swedish Companies Act were duly presented.

The Board of Directors, or a person appointed by the Board of Directors, shall be authorised to make any minor adjustments required to register the resolution with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.

The resolution is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12, 13, 15 and 16.

Item 15 – Resolution regarding bonus issue

The board of directors proposes that the shareholders decide to carry out a bonus issue thereby increasing the share capital with SEK 5,819,666.76 by making use of the Company’s non-restricted equity. The bonus issue is carried out without issuing new shares.

The resolution is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12 – 14 above.

Item 16 – Resolution regarding reduction of the share capital without redemption of shares

The board of directors proposes that the Meeting resolves upon reducing the Company’s share capital by an amount in SEK corresponding to the increase in the share capital pursuant to the resolution on the rights issue under item 14 above minus the minimum amount required for the share's quotient value after the reduction to correspond to a whole number of öre. The reduction of the share capital will be made without redemption of shares by changing the share quota value. The reduction amount shall be allocated to the unrestricted premium reserve.

The reduction of share capital by changing the quota value is made in order to ensure that the resolution to reduce the share capital in item 13, the resolution on the rights issue in item 14, and the resolution on a bonus issue in item 15 together do not result in a decrease in the Company’s share capital.

The resolution to reduce the share capital is conditioned by the Meeting resolving on the proposals set out in items 12 – 15 above.

Item 17 – Resolution on authorisation for the Board of Directors to resolve on a new share issue

The Board of Directors proposes that the Annual General Meeting resolve on authorisation for the Board of Directors to, within the limits of the applicable Articles of Association, with or without deviating from the shareholders' preferential rights, on one or more occasions during the period until the next Annual General Meeting, resolve on an increase in the Company's share capital through a new issue of shares in the Company. The purpose of the authorisation and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is that new issues should be able to take place in order to increase the Company's financial flexibility and the Board's capacity for action, to be able to broaden the shareholder base in the Company and to be able to finance any business mergers and acquisitions of operations or businesses that the Company may carry out.

The total number of shares to be issued by in accordance with the authorisation shall not be limited in any other way than by the limits of the share capital and the number of shares included in the Company's Articles of Association registered at any time. The issues shall be carried out at a market-based subscription price, subject to a market-based issue discount where applicable, and payment shall be made through cash payment, with property in kind or by set-off, or with other conditions.

The Board of Directors or a person appointed by the Board of Directors shall authorised to make the minor adjustments required for the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office. For a valid resolution in accordance with the Board's proposal, the resolution must be supported by shareholders with at least two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the Meeting.

Information on the number of shares and votes

At the time of issue of this notice, the total number of shares and votes in the Company amounts to 96,994,446.

Shareholders’ right to request information

The shareholders are reminded of their right, in accordance with Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act (2005:551), to request information from the Board Directors and the CEO at the Meeting.

Provision of documents

The Company's annual report and audit report for the financial year 2022, the Board of Directors' complete proposals for resolutions as set out above as well as other documents according to the Swedish Companies Act will be kept available to the shareholders at the Company's head office; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås and on the Company's website www.realheart.se no later than Friday 24 May 2024. Copies of the documents will also be sent to shareholders who so request and who provide their postal address.

Västerås in May 2024

Scandinavian Real Heart AB

THE BOARD OF DIRECTORS

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SCANDINAVIAN REAL HEART AB

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB, org.nr. 556729–5588 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 juni 2024 kl. 15.00 på Best Western Plus Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Rätt att delta vid stämman m.m.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 29 maj 2024, och

• dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 31 maj 2024 per post till Scandinavian Real Heart AB, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås, per telefon +46 (0) 70 219 45 99 eller per e-post andreas.hultdin@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträden (högst två).

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 29 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 31 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Val av en eller två justeringspersoner

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor

11. Val av valberedning

12. Beslut om ändring av bolagsordningen

13. Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

14. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

15. Beslut om genomförande av fondemission

16. Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

18. Stämmans avslutande

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningens förslag avseende val av ordförande till stämman (punkt 1), fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 8), fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9), val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt revisor (punkt 10) samt val av valberedning (punkt 11) kommer att presenteras på Bolagets hemsida www.realheart.se i god tid före stämman.

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2023.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 840 000 kronor och högst 15 360 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000 stycken.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 96 000 000 och högst 384 000 000 stycken.

Beslutet att ändra bolagsordningen är villkorat av att stämman godkänner punkt 13, 14 och 15 nedan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från 0,10 kronor till 0,04 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av aktiekapitalet i den företrädesemission som föreslås godkännas enligt punkt 14 nedan. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 3 879 777,84 kronor fördelat på 96 994 446 aktier (före företrädesemissionen), envar aktie med ett kvotvärde om 0,04 kronor. Beslutet är villkorat av att företrädesemission enligt punkt 14 och fondemissionen enligt punkt 15, innebärande en ökning av aktiekapitalet med belopp som inte understiger minskningsbeloppet, registreras hos Bolagsverket samt att minskningen, företrädesemissionen och fondemissionen sammantaget inte medför att Bolagets aktiekapital minskar. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter även ändring av bolagsordningen enligt punkt 12.

Punkt 14 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut av den 7 maj 2024 om nyemission av så kallade units bestående av nya aktier och teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med nedan.

Antal units och aktiekapitalökning

Emissionen omfattar högst 193 988 892 nya aktier och högst 106 454 446 teckningsoptioner av serie TO3, vilka ska kunna tecknas och tilldelas i så kallade units där varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3. Efter emissionen kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Bolagets aktiekapital kommer att kunna ökas genom teckning av de nya aktierna och genom utnyttjande av teckningsoptionerna för nyteckning av aktier. Bolagets aktiekapital kommer att kunna öka med högst 9 888 644,60 kronor, varav högst 7 759 555,68 kronor avser de nya aktierna och högst 2 129 088,92 kronor avser de nya aktier som kan komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Aktiekapitalökningen är beräknad på ett kvotvärde om 0,04 kronor per aktie.

Rätt att teckna units

Units ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en uniträtt, varvid en uniträtt berättigar till teckning av en unit. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 10 juni 2024.

För det fall inte samtliga units tecknats med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela units i första hand till de som också tecknat units med stöd av uniträtter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter. I andra hand ska styrelsen tilldela units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen.

Teckningsoptioner ska även, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av garanter i företrädesemissionen som valt att få garantiersättning utbetalad i form av nyemitterade units.

Teckningskurs för units

Teckningskursen är 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,25 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning ger det en total teckningslikvid om cirka 48,5 miljoner kronor.

Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning och betalning avseende units

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 5 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 12 juli 2024 till och med den 5 juli 2024. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för tecknade units ska erläggas senast tredje bankdagen efter att avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning avsänts till tecknaren, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

Handel med uniträtter beräknas ske under tiden från och med den 12 juni 2024 till och med den 2 juli 2024. Handel i BTU (Betalda Tecknade Units) beräknas ske från och med den 12 juni 2024 till och med omkring vecka 30 2024.

Teckning och teckningskurs för nya aktier vid teckning med utnyttjande av teckningsoptioner

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner ska kunna ske under tidsperioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie (”Lösenpriset”) motsvarande det högre av (i) 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar omedelbart föregående teckningsperioden, dock högst 2 kronor per aktie, och (ii) aktiens kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptioner. Den del av Lösenpriset som överstiger kvotvärdet för Bolagets aktier ska fördelas till den fria överkursfonden. Om det inte noteras någon betalkurs för viss handelsdag inom angiven tidsperiod ska sådan dag inte beaktas utan tidsperioden ska istället förlängas bakåt i tiden med det antal närmast föregående handelsdagar som krävs för att perioden ska omfatta totalt 10 handelsdagar med noterad betalkurs. Det således framräknade Lösenpriset ska avrundas till två decimaler varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt.

För teckningsoptionerna gäller i övrigt de villkor som framgår av Bilaga 1.

Rätt till utdelning för nya aktier

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Övrigt

Det antecknades att handlingar i enlighet med 13 kap. 6 § aktiebolagslagen hade framlagts i behörig ordning.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12, 13, 15 och 16.

Punkt 15 – Beslut om genomförande av fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 5 819 666,76 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12 – 14 ovan.

Punkt 16 – Beslut om minskning av aktiekapital utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om företrädesemission enligt punkt 14 ovan minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital.

Minskningen genomförs för att beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt punkt 13, beslut om företrädesemission enligt punkt 14 och beslutet om fondemissionen enligt punkt 15 sammantaget inte ska medföra att Bolagets aktiekapital minskas.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkterna 12 – 15 ovan.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i Bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som Bolaget kan komma att genomföra.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begränsas på annat sätt än genom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier såsom angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske genom kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 96 994 446 stycken.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets huvudkontor; Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås samt på Bolagets hemsida www.realheart.se senast från och med fredagen den 24 maj 2024.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Västerås i maj 2024

Scandinavian Real Heart AB

STYRELSEN

Realheart Decides on a Rights Issue of SEK 48.5 Million

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

The board of directors of Scandinavian Real Heart AB (publ) (“Realheart” or the “Company”) has, subject to the approval of the annual general meeting, resolved to carry out a rights issue of a maximum of 193,988,892 shares with preferential rights for existing shareholders (the “Rights Issue”). The date of the Annual General Meeting has been moved to June 7, 2024. The subscription period will take place from June 12 until and including July 5, 2024. In the event the Rights Issue is fully subscribed, the Company will receive approximately SEK 48.5 million before transaction costs. The Rights Issue is covered to approximately 50 percent through underwriting commitments and subscription commitments from current shareholders and external investors.

Summary of the Rights Issue

 • In the event the Rights Issue is fully subscribed, Realheart will receive approximately SEK 48.5 million before issue costs.
 • Approximately 50 percent of the Rights Issue is covered by underwriting commitments.
 • The subscription period for the Rights Issue is planned to run from June 12, 2024 to July 5, 2024.
 • Shareholders on the record date of June 10, 2024 will receive one (1) unit right for each share in the Company. One (1) unit right entitles the holder to subscribe for one (1) unit in the Rights Issue. One (1) unit consists of two (2) newly issued shares and one (1) free warrant of series TO3. The subscription price is SEK 0.5 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share. The warrants are issued free of charge.

Background and reasons for the Rights Issue

Realheart is developing a Total Artificial Heart (TAH) for implantation in patients with life-threatening heart failure. The company's TAH has a patented design that incorporates a four-chamber system (two atria, two chambers) to generate a physiologically adapted blood flow that mimics the body's natural circulation.

Realheart has conducted several animal studies as part of the preclinical program that will form the basis of the first human clinical trial, the last animal trial was in April 2024. The results show that Realheart TAH gives rise to good heart function and low levels of harmful blood effects, while the survival time of the implanted animal exceeded previous trials. Overall, the results support that Realheart TAH has good potential to replace the human heart in the future. In addition, parallel blood studies show that Realheart TAH induces 80 percent less blood damage (hemolysis) compared to the market leader's artificial heart.

In 2024, Realheart will continue to optimize the surgical methodology to further improve survival times. In parallel, durability tests and blood analyses are being conducted as part of the preclinical studies. The goal is to initiate human clinical trials in 2025/2026. Realheart has an ongoing dialog with both the FDA in the US and the Notified Body in the EU to ensure regulatory compliance and approval for clinical studies.

Realheart is also focusing on strengthening the collaboration with strategic national and international suppliers and partners to ensure the development and production of TAH. To finance the preclinical studies and ensure successful results for clinical trials in 2025/2026, the company is now conducting a rights issue.

The proceeds from the Rights Issue of a maximum of approximately SEK 48.5 million are planned to be distributed according to the following order of priority and scope:

1. preclinical studies: approximately 78 percent
a. Blood tests and durability tests: 8 percent
b. Animal studies: 70 percent

2. regulatory work: approximately 4%

3. corporate costs: around 18%

Terms and conditions for the Rights Issue

 • In the event of full subscription in the Rights Issue, the Company will receive proceeds of approximately SEK 48.5 million before transaction costs.
 • Shareholders on the record date June 10, 2024 will receive one (1) unit right for each share in the Company. One (1) unit right entitles to subscribe for one (1) unit. One (1) unit consists of two (2) newly issued shares and one (1) warrant of series TO3.
 • The subscription price is SEK 0.5 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share. The warrants are issued free of charge.
 • The rights issue entails an issue of a maximum of 96,994,446 units, corresponding to 193,988,892 shares and 96,994,446 warrants of series TO3.
 • The rights issue is conditional upon the Annual General Meeting on June 7, 2024 resolving on the necessary amendments to the Articles of Association. For more information, please refer to the notice to the Annual General Meeting, which will be published in a separate press release.

Terms for the warrants of series TO3

 • Two (2) warrants of series TO3 entitle the holder to subscribe for one (1) new share in the Company. The subscription price when subscribing for shares with the support of the warrants amounts to seventy (70) percent of the volume-weighted average price of the Company's share ten (10) days before the subscription period.
 • The warrants may be exercised for subscription of new shares during the period from March 3, 2025 up to and including March 31, 2025.
 • Subscription of shares through warrants of series TO3 entails an increase at full subscription of a maximum of 48,497,223 shares.
 • The warrants of series TO3 are expected to be admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market in close connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear and the conversion of BTUs into shares and warrants.

Change in number of shares and share capital and dilution

 • In the event of full subscription in the Rights Issue, the number of shares in the Company will increase by a maximum of 193,988,892 shares, from 96,994,446 shares to a maximum of 290,983,338 shares.
 • The share capital will increase by a maximum of SEK 7,759,555.68, from SEK 3,879,777.84 to a maximum of SEK 11,639,333.52, calculated based on the proposed new quota value of SEK 0.04 per share after the reduction of the share capital, for more information please refer to the notice to the Annual General Meeting, which will be published in a separate press release.
 • The dilution effect amounts to a maximum of 66.7 percent of the total number of shares and votes in the Company.
 • In the event of full exercise of warrants of series TO3, the number of shares in the Company will increase by a maximum of 48,497,223 shares, which means that the share capital can increase by an additional SEK 1,939,888.92. The share capital is calculated based on the proposed new quota value of SEK 0.04 per share after reduction of share capital, for more information please refer to the notice to the Annual General Meeting, which will be published in a separate press release.
 • The dilution effect amounts to a maximum of 14.3 percent.

EU Growth Prospectus

Full terms and conditions of the Rights Issue and other information about the Company will be set out in the EU Growth Prospectus expected to be published by the Company on or about June 11, 2024 (the “Prospectus”).

Subscription commitments and underwriting commitments

The Company has received subscription commitments of approximately SEK 602,905, corresponding to approximately 1.2 percent of the Rights Issue, and underwriting commitments of approximately SEK 23.7 million, corresponding to approximately 48.8 percent of the Rights Issue. The Rights Issue is thus covered to approximately 50 percent by subscription commitments and underwriting commitments. EIC (European Innovation Council) is positive towards participating in the transaction. However, under its regulations, the EIC is not able to enter into underwring or subscription commitments. They must also take into account that their final shareholding in the Company may not exceed 20 percent. Underwriting compensation is paid at fifteen (15) percent of the underwritten amount if the underwriters choose cash compensation or at twenty (20) percent of the underwritten amount if the underwriters choose compensation in the form of newly issued units. If the underwriters choose to receive compensation in newly issued units, the Board of Directors will decide on a directed issue of such units based on the authorization from the Annual General Meeting on 7 June 2024. In the event of compensation in the form of units, the subscription price is SEK 0.50 per unit, corresponding to SEK 0.25 per share, as per the terms of the Rights Issue. The warrants are issued free of charge.

No compensation is paid for the subscription commitments. Neither the subscription nor the underwriting commitments are secured by bank guarantee, blocked funds, pledge or similar arrangements.

Preliminary timetable for the Rights Issue

Annual General Meeting June 7, 2024
Last day of trading in the Company's shares including the right to receive unit rights June 5, 2024
First day of trading in the Company's shares excluding the right to receive unit rights June 7, 2024
Record date for participation in the Rights Issue June 10, 2024
Estimated date for publication of EU Growth Prospectus June 11, 2024
Subscription period in the Rights Issue June 12 – July 5, 2024
Trading in unit rights (UR) June 12 – July 2, 2024
Preliminary date for publication of outcome in the Rights Issue July 9, 2024
Trading in paid subscribed units (BTU) From 12 June until around week 30, 2024

Advisors
Skills Corporate Finance Nordic AB is acting as financial advisor and Setterwalls Advokatbyrå AB is acting as legal advisor to Realheart in connection with the Rights Issue.

For further information please contact:
Ina Laura Perkins, CEO
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-mail: inalaura.perkins@realheart.se

About Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB is developing a Total Artificial Heart (TAH) for implantation in patients with life-threatening heart failure. The company's TAH has a patented design that includes a copy of the natural human heart. The Realheart® TAH incorporates a four-chamber system (two atria, two chambers) which provides the ability to generate a physiologically adapted blood flow that mimics the body's natural circulation. A concept that is unique in the medical device world.

Important information

The publication, release or distribution of this press release may be restricted by law in certain jurisdictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe any such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities issued by the Company in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful. In any Member State of the European Economic Area (“EEA”), securities referred to in this announcement may only be offered pursuant to applicable exemptions in the Prospectus Regulation.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Japan, South Africa or Australia or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be unlawful or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in violation of this instruction may constitute a violation of applicable securities legislation.

In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the securities referred to herein is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with “qualified investors” (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or (ii) high net worth entities referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Regulations (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this document or act or rely on it.

A prospectus relating to the Rights Issue described in this press release will be published by the Company on or around June 11, 2024. However, this press release is not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation. This press release constitutes advertising within the meaning of Article 2(k) of the Prospectus Regulation. Full information regarding the Rights Issue can only be obtained through the Prospectus. Realheart has not authorized any offer to the public of shares or rights in any other member state of the EEA other than Sweden. This press release does not identify or purport to identify any risks (direct or indirect) that may be associated with an investment in new shares. An investment decision to acquire or subscribe for new shares in the Rights Issue may only be made on the basis of publicly available information, which has not been verified by the Company's financial advisor. The financial advisor is acting on behalf of the Company in connection with the transaction and not on behalf of anyone else. The Financial Adviser is not responsible to anyone else for providing the protection afforded to their clients or for providing advice in connection with the transaction or in respect of anything else referred to herein.

Information for distributors

For the purpose of complying with the product governance requirements contained in: (a) Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments, as consolidated, (“MiFID II”); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated Directive (EU) 2017/593, which complements MiFID II; and (c) national implementing measures (together, the “MiFID II Product Governance Requirements”) and in order to discharge itself from any non-contractual, regulatory or other liability to which any “manufacturer” (within the meaning of the MiFID II Product Governance Requirements) might otherwise be subject, Realheart's shares have been subject to a product approval process, which has determined that such shares are: (i) suitable for a target market of retail investors and investors meeting the criteria of professional clients and eligible counterparties, as defined in MiFID II; and (ii) suitable for distribution through all distribution channels permitted by MiFID II (the “Target Market Assessment”). Notwithstanding the Target Market Assessment, distributors should note that: the price of Realheart's shares may decline and investors may lose all or part of their investment; Realheart's shares do not carry any guarantee of return or capital protection; and an investment in Realheart's shares is suitable only for investors who do not need a guaranteed return or capital protection and who (alone or with the assistance of an appropriate financial or other adviser) are capable of evaluating the merits and risks of such investment and who have sufficient resources to bear the losses that such investment may result in. The Target Market Assessment is without prejudice to any other requirements relating to contractual, legal or regulatory selling restrictions in connection with the Rights Issue.

For the avoidance of doubt, the Target Market Assessment does not constitute (a) an assessment of suitability or appropriateness for the purposes of MiFID II or (b) a recommendation to any investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other action whatsoever with respect to the shares of Realheart.

Each distributor is responsible for conducting its own target market assessment in respect of Realheart's shares and for determining appropriate distribution channels.

Realheart beslutar om företrädesemission om 48,5 miljoner SEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Realheart" eller "Bolaget") har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, beslutat att genomföra en förträdesemission av högst 193 988 892 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Datumet för årsstämman har flyttats till 7 juni 2024 med anledning av föreliggande transaktion. Teckningsperioden planeras att löpa från och med den 12 juni till och med den 5 juli 2024. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 48,5 miljoner SEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av garantiåtaganden och teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare.

Sammanfattning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Realheart cirka 48,5 miljoner SEK före emissionskostnader.
 • Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av garantiåtaganden.
 • Teckningsperioden för Företrädesemissionen planeras att löpa från och med den 12 juni 2024 till och med den 5 juli 2024.
 • Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Realheart erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit i Företrädesemissionen. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en vederlagsfri (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen är 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Realheart utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) för att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation.

Realheart har genomfört flera djurstudier inom ramarna för det prekliniska program som ska ligga till grund för den första kliniska studien i människa, senaste djurförsöket var i april 2024. Resultaten visar att Realheart TAH ger upphov till en god hjärtfunktion och låg nivå av skadlig blodpåverkan samtidigt som det implanterade djurets överlevnadstid överskred tidigare försök. Sammantaget stöder resultaten att Realheart TAH har god förmåga att i framtiden kunna ersätta det mänskliga hjärtat. Parallella blodstudier visar dessutom att Realheart TAH inducerar 80 procent mindre blodskada (hemolys) jämfört med marknadsledarens artificiella hjärta.

Under 2024 fortsätter Realheart att optimera operationsmetodiken för att ytterligare förbättra överlevnadstiderna. Parallellt genomförs hållbarhetstester och blodanalyser som en del av de prekliniska studierna. Målsättningen är att inleda kliniska prövningar på människor under 2025/2026. Realheart har en pågående dialog med både FDA i USA och Notified Body i EU för att säkerställa regelefterlevnad och godkännande för kliniska studier.

Realheart fokuserar också på att stärka samarbetet med strategiska nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa utvecklingen och produktionen av TAH. För att finansiera de prekliniska studierna och säkerställa framgångsrika resultat inför kliniska prövningar under 2025/2026, genomför bolaget nu en företrädesemission.

Likviden från Företrädesemissionen om maximalt cirka 48,5 miljoner SEK planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:

 1. Prekliniska studier: cirka 78 procent
  a. Blodtester och hållbarhetstester: 8 procent
  b. Djurstudier: 70 procent
 2. Regulatoriskt arbete: Cirka 4 procent
 3. Bolagskostnader: Cirka 18 procent

Villkor för Företrädesemissionen

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 48,5 miljoner SEK före emissionskostnader.
 • Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i Realheart erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.
 • Teckningskursen är 0,5 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Företrädesemissionen innebär en emission av högst 96 994 446 units, motsvarande 193 988 892 aktier och 96 994 446 teckningsoptioner av serie TO3.
 • Företrädesemissionen är villkorad av att årsstämman den 7 juni 2024 beslutar om erforderliga ändringar av bolagsordningen. För mer information hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

 • Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie tio (10) dagar innan teckningsperioden.
 • Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 3 mars 2025 till och med den 31 mars 2025.
 • Teckning av aktier genom teckningsoptioner av serie TO3 innebär en ökning vid full teckning om högst 48 497 223 aktier.
 • Teckningsoptionerna av serie TO3 förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market i nära anslutning till registrering hos Bolagsverket och Euroclear och omvandlingen av BTU till aktier och teckningsoptioner.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

 • Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att högst öka med 193 988 892 aktier, från 96 994 446 aktier till högst 290 983 338 aktier.
 • Aktiekapitalet ökar med högst 7 759 555,68 SEK, från 3 879 777,84 SEK till högst 11 639 333,52 SEK, beräknat utifrån det föreslagna nya kvotvärdet om 0,04 SEK per aktie efter minskning av aktiekapital, för mer information hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.
 • Utspädningseffekten uppgår maximalt till 66,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 48 497 223 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare 1 939 888,92SEK. Aktiekapitalet är beräknat utifrån det föreslagna nya kvotvärdet om 0,04 SEK per aktie efter minskning av aktiekapital, för mer information hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.
 • Utspädningseffekten uppgår maximalt till 14,3 procent.

EU-tillväxtprospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 11 juni 2024 (”Prospektet”).

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 602 905 SEK, motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 23,7 miljoner SEK, motsvarande cirka 48,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 50 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. EIC (European Innovation Council) är positiva till att delta i transaktionen. Enligt sitt regelverk har dock EIC inte möjlighet att ingå garantier eller teckningsåtaganden. De måste också beakta att deras slutliga ägarandel i Bolaget inte får överskrida 20 procent. Garantiersättning utgår med femton (15) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer kontant ersättning eller med tjugo (20) procent av garanterat belopp om emissionsgaranterna väljer ersättning i form av nyemitterade units. Om emissionsgaranterna väljer att få garantiersättning i nyemitterade units kommer styrelsen att besluta om nyemission av sådana units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 juni 2024. Vid ersättning i form av units är teckningskursen 0,50 SEK per unit, motsvarande 0,25 SEK per aktie, likt villkoren för Företrädesemissionen. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. Varken tecknings- eller garantiåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Årsstämma 7 juni 2024
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter 5 juni 2024
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter 7 juni 2024
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 10 juni 2024
Beräknat datum för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt 11 juni 2024
Teckningsperiod i Företrädesemissionen 12 juni –5 juli 2024
Handel med uniträtter (UR) 12 juni –2 juli 2024
Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen 9 juli 2024
Handel med betalda tecknade units (BTU) Från 12 juni – omkring vecka 30, 2024

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Ina Laura Perkins, VD
Tel: +46 (0) 70 406 49 21
E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en patenterad design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Realheart® TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 11 juni 2024. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Fullständig information avseende Företrädesemissionen kan endast fås genom Prospektet. Realheart har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Bolagets finansiella rådgivare. Den finansiella rådgivaren agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Den finansiella rådgivaren är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inom obligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Realhearts aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Realhearts aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Realhearts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Realhearts aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Realhearts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Realheart rapporterar resultat från ytterligare ett framgångsrikt prekliniskt försök med det artificiella hjärtat Realheart® TAH

Västerås, 15 april 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har genomfört ytterligare en implantation av det artificiella hjärtat Realheart® TAH inom ramarna för det prekliniska program som ska ligga till grund för den första kliniska studien i människa. Resultaten visar att Realheart® TAH ger upphov till en god hjärtfunktion och låg nivå av skadlig blodpåverkan samtidigt som det implanterade djurets överlevnadstid överskred tidigare försök. Sammantaget stöder resultaten att Realheart® TAH har god förmåga att i framtiden kunna ersätta det mänskliga hjärtat.

Realheart utvecklar världens första artificiella hjärta som i likhet med det mänskliga hjärtat består av två förmak och två kammare och därmed kan imitera det mänskliga hjärtats funktion och blodflödesmönster. Inför den första kliniska studien av Realheart® TAH kräver myndigheterna ett omfattande prekliniskt datapaket baserat på säkerhetsstudier, blodtester och tillförlitlighetsstudier.

En viktig del i det prekliniska programmet är de försök där det artificiella hjärtat implanteras och utvärderas i djur. Realheart har sedan 2022 utfört en serie sådana försök och kan nu rapportera resultaten från det senast genomförda försöket.

Efter implanteringen uppmättes flera positiva resultat rörande det artificiella hjärtats prestanda, inklusive god hjärtminutvolym, korrekt blodtryckskontroll samt balans mellan cirkulationssystemets syrerika och syrefattiga sida. I enlighet med tidigare presenterade data låg hemolysnivån under gränsvärdet, det vill säga liten skadlig påverkan på röda blodkroppar. Att kunna dokumentera en hemolys under gränsvärdet är ett viktigt regulatoriskt krav för att få genomföra kliniska studier i patienter. Överlevnadstiden förbättrades jämfört med tidigare försök och överskrider nu med marginal fyra dagar. Operationen genomfördes bland annat av Realhearts medicinska samarbetspartner hjärtkirurgen dr Göran Dellgren, överläkare och professor vid Thoraxkliniken och Transplantationscentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Baserat på resultaten fortsätter Realheart att optimera det kirurgiska protokollet ytterligare inför kommande försök. I det senast genomförda försöket användes en uppdaterad version av Realheart® TAH med förbättrad anatomisk design. Denna version följer bland annat på en utvärdering i fördjupade anatomistudier av dr Göran Dellgren och dr Jan Schmitto, professor i hjärtkirurgi vid Department of Cardiac, Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery vid Hannover Medical School i Tyskland. Den uppdaterade designen visade sig gynnsam och kommer att inkluderas i fortsatta implanteringsförsök.

”Vi är mycket nöjda med resultaten som visar att Realheart® TAH har förmåga att återupprätta god systemisk cirkulation utan allvarliga biverkningar. Denna typ av komplexa försök genomförs enligt de strikta etiska riktlinjer som omgärdar djurexperimentell verksamhet, och varje framgångsrik operation ger nya ovärderliga insikter som hjälper oss framåt i utvecklingen. De ansvariga kirurgerna beskriver Realheart® TAH som mycket enkelt och effektivt att arbeta med och resultaten motsvarar såväl deras som våra högt ställda förväntningar. Vi arbetar nu för att förbättra det kirurgiska protokollet ytterligare och ser fram emot att presentera nya resultat så snart som möjligt”, säger hjärtkirurgen Ulf Kjellman, medicinsk chef för Realheart.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart® TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står 8 300 människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Reports Results From Another Successful Preclinical Trial With the Artificial Heart Realheart® TAH

Västerås, 15 April 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) today announces that the company has successfully completed another implantation of the Realheart® TAH artificial heart within the framework of the preclinical programme that will form the basis for the first clinical study in humans. The results show that Realheart® TAH gives rise to good cardiac function and low levels of adverse blood effects, while the survival time of the implanted animal exceeded previous attempts. Overall, the results support that the Realheart® TAH has the potential to replace the human heart in the future.

Realheart is developing the world's first artificial heart that, like the human heart, consists of two atria and two ventricles and can thus imitate the function and blood flow pattern of the human heart. Before the first clinical study of Realheart® TAH, the authorities require a comprehensive preclinical data package based on safety studies, blood tests and reliability studies.

An important part of the preclinical programme is the trials where the artificial heart is implanted and evaluated in animals. Realheart has conducted a series of such trials since 2022 and can now report the results from the latest trial.

After the implantation, several positive results regarding the performance of the artificial heart were measured, including good cardiac output, proper blood pressure control and balance between the oxygen-rich and oxygen-poor side of the circulatory system. In accordance with the previously presented data, the hemolysis level was below the reference value, i.e. little harmful effect on red blood cells. Being able to document hemolysis below the reference value is an important regulatory requirement for conducting clinical studies in patients. Survival time was improved compared to previous trials and now exceeds well over four days. The surgical team included Realheart's medical partner, cardiac surgeon Dr Göran Dellgren, senior physician and professor at the Thorax Clinic and Transplantation Centre at Sahlgrenska University Hospital in Gothenburg.

Based on the results, Realheart continues to further optimise the surgical protocol for future trials. The latest trial used an updated version of Realheart® TAH with an improved anatomical design. This version follows an evaluation of in-depth anatomy studies by Dr Göran Dellgren and Dr Jan Schmitto, Professor of Cardiac Surgery at the Department of Cardiac, Thoracic, Transplantation and Vascular Surgery at Hannover Medical School in Germany. The updated design proved favorable and will be included in further implantation trials.

"We are very pleased with the results showing that Realheart® TAH has the ability to restore good systemic circulation without serious side effects. These types of complex trials are conducted under the strict ethical guidelines that surround animal experimentation, and each successful surgery provides invaluable new insights that will help us move forward. The surgeons in charge describe Realheart® TAH as very easy and efficient to work with and the results meet their and our high expectations. We are now working to further improve the surgical protocol and look forward to presenting new results as soon as possible", says cardiac surgeon Ulf Kjellman, Chief Medical Officer of Realheart.

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models ahead of a first clinical study in patients expected to start in 2025. Realheart® TAH addresses a significant and urgent medical need – today 8,300 people around the world are waiting for a heart transplant and many patients unfortunately die during their time on the waiting list. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with very severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Realheart presenterar positiva hematologiska data vid American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference i Baltimore

Västerås, 10 april 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta vid den årliga konferens som arrangeras av American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO). Konferensen samlar världens främsta forskare, kliniker, ingenjörer och entreprenörer inom utvecklingen av artificiella organ. Företrädare från Realheart kommer att delta vid konferensen som äger rum i Baltimore i Maryland, USA mellan den 29 maj och 1 juni.

Under konferensen presenteras nya studiedata vilka stärker bolagets tidigare resultat, som visar att bolagets artificiella hjärta, Realheart® TAH, har en låg skadlig påverkan på röda blodkroppar (hemolys) jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpsystem. De nya resultaten baseras på fördjupade analyser som inkluderar ett flertal blodkomponenter och bekräftar ytterligare att Realheart® TAH orsakar en signifikant lägre grad blodskador.

ASAIO är en årlig konferens som samlar kliniker, forskare, ingenjörer och företag verksamma inom forskning och utveckling av konstgjorda organ. På konferensen deltar även företrädare från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och andra offentliga institutioner.

Realheart kommer att delta vid sessionen Bioengineering1, torsdag 30 juni klockan 15.20, för att presentera det vetenskapliga abstractet ”In Vitro Human Blood Damage Profile of the SynCardia TAH and the Realheart® TAH in a Full Body Circulation Test Rig”.

Klicka på länken för att läsa abstractet: www.asaio.org/conference/program/2024/BIO9.cgi.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart® TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står 8 300 människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Presents Positive Hematological Data at the American Society for Artificial Internal Organs 70th Annual Conference in Baltimore

Västerås, 10 April 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) announces today that the company will participate in the annual conference organised by the American Society for Artificial Internal Organs (ASAIO). The conference brings together the world's leading scientists, clinicians, engineers and entrepreneurs in the development of artificial organs. Representatives from Realheart will attend the conference, which takes place in Baltimore, Maryland, USA between 29 May and 1 June.

During the conference, new study data will be presented that strengthens the company's previous results, which show that the company's artificial heart, Realheart® TAH, has a low damaging effect on red blood cells (hemolysis) compared to today's market-dominant heart pump system. The new results are based on in-depth analyses that include several blood components and further confirm that Realheart® TAH causes a significantly lower degree of blood damage.

ASAIO is an annual conference that brings together clinicians, scientists, engineers and companies involved in the research and development of artificial organs. The conference is also attended by representatives from the US Food and Drug Administration (FDA) and other public institutions.

Realheart will participate in the Bioengineering1 session, Thursday 30 June at 15.20, to present the scientific abstract "In Vitro Human Blood Damage Profile of the SynCardia TAH and the Realheart® TAH in a Full Body Circulation Test Rig".

Click on the link to read the abstract: www.asaio.org/conference/program/2024/BIO9.cgi.

About Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) is now being evaluated in extensive preclinical trial models ahead of a first clinical study in patients expected to start in 2025. Realheart® TAH addresses a significant and urgent medical need – today 8,300 people around the world are waiting for a heart transplant and many patients unfortunately die during their time on the waiting list. In the future, artificial hearts may also become an alternative to transplantation for broader groups of patients with very severe heart failure. The company's shares are traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Realheart tilldelas Almi Guldstänk som årets innovatör

Västerås, 14 mars 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolaget har tilldelats priset Årets Innovatör 2023 i tävlingen Almi Guldstänk. Realheart var nominerade baserat på juryns motivering som lyfter fram bolagets utveckling av det banbrytande artificiella hjärtat Realheart TAH. Efter en öppen omröstning under perioden 8–25 februari har Realheart korats till vinnare inom kategorin Innovation. Företrädare för Realheart närvarande vid ceremonin den 14 mars i Västerås Konserthus för att ta emot priset.

Guldstänk är en nätverksträff och tävling som organiseras av Almi Mälardalen, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Marknadsföreningen i Västerås och Västerås stad i syfte att hylla lokala företagare. Utmärkelserna delas ut för att premiera entreprenörer och organisationer som har sin bas i regionen och tilldelas de nominerade som röstats fram i en allmän omröstning.

”Vi är hedrade över att ha tilldelats Almi Guldstänks pris som årets innovatör. Vi ser den här utnämningen som ett kvitto på tilltron till vårt hårda arbete för att i grunden förändra vården för människor som lever med hjärtsvikt”, säger Realhearts vd, Ina Laura Perkins.

I Europa och USA står idag totalt fler än 8 300 patienter med svår hjärtsvikt i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. Realheart utvecklar Realheart TAH, ett artificiellt hjärta som liknar det mänskliga hjärtat till struktur och funktion, vars unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation.

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står många människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Realheart Awarded Almi Guldstänk as Innovator of the Year

Västerås, 14 March 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) announces today that the company has been awarded Innovator of the Year 2023 in the Almi Guldstänk competition. Realheart was nominated based on the jury's motivation that highlights the company's development of the groundbreaking artificial heart Realheart TAH. After an open vote during the period 8-25 February, Realheart has been selected as the winner in the Innovation category. Representatives of Realheart were present at the ceremony on 14 March in Västerås Concert Hall to receive the award.

Guldstänk is a networking event and competition organised by Almi Mälardalen, Företagarna Västerås, Handelskammaren Mälardalen, Marknadsföreningen i Västerås and the City of Västerås to celebrate local entrepreneurs. The awards are given to reward entrepreneurs and organisations based in the region and are awarded to nominees selected by public vote.

"We are honoured to have been awarded Almi Guldstänk's Innovator of the Year award. We see this award as proof of the confidence in our hard work to fundamentally change the care for people living with heart failure", says Realheart's CEO, Ina Laura Perkins.

In Europe and the US, there are currently more than 8,300 patients with severe heart failure waiting for a heart transplant, and many unfortunately die during their time on the waiting list. Realheart is developing Realheart TAH, an artificial heart that resembles the human heart in structure and function, whose unique product characteristics provide completely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant.

About Us
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide entirely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart TAH (Total Artificial Heart) is currently being evaluated in extensive preclinical models ahead of its first clinical study in patients expected to commence in 2025. Realheart TAH addresses a significant and urgent medical need – currently many people worldwide are on waiting lists for a heart transplant, and unfortunately, many patients die while waiting. In the future, artificial hearts may become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's stock is traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Magnus Öhman tillträder som arbetande ordförande i Realhearts styrelse

Västerås, 11 mars 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Magnus Öhman till arbetande styrelseordförande. Han kommer därmed att anta en aktiv roll i bolagets operativa arbete för att utveckla och kommersialisera Realheart TAH. Christer Norström, avgående ordförande, kommer att kvarstå i styrelsen som ledamot.

”I takt med att vi närmar oss den kliniska utvecklingsfasen för Realhearts artificiella hjärta tar vi ett steg närmare den kommersiella marknaden och är därför måna om att stärka vår operativa kapacitet inom dessa områden. Magnus Öhmans gedigna erfarenhet av att leda och utveckla medicintekniska bolag är ovärderlig och i sin nya roll kommer han att kunna bidra ytterligare i den pågående transformeringen av Realheart”, säger Realhearts avgående styrelseordförande, Christer Norström.

Magnus Öhman har lång erfarenhet från medicinteknikbranschen. Han har bland annat varit verkställande direktör för St Jude Medicals svenska dotterbolag inom Cardiac Rhythm Management, med över 600 anställda och en omsättning på cirka 5 miljarder kronor.

”Realhearts artificiella hjärta har enorm potential att tillgodose komplexa och omfattande medicinska behov i dagens hjärtsjukvård. I mina ögon är Realheart redo att ta nästa steg framåt och jag ser därför mycket fram emot att bli en del av den operativa verksamheten och samtidigt leda det övergripande strategiarbetet i min nya roll som arbetande styrelseordförande”, säger Realhearts tillträdande styrelseordförande, Magnus Öhman.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Öhman, styrelseordförande
Mobile: +46 (0) 73-973 7840
E-post: magnus@ohman.eu

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Om Realheart
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första artificiella hjärtat som imiterar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produktegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på hjärttransplantation. Realheart TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska försöksmodeller inför en första klinisk studie i patienter som förväntas inledas under 2025. Realheart TAH adresserar ett betydande och akut medicinskt behov – i dag står många människor runt om i världen i kö för att genomgå en hjärttransplantation och många patienter avlider dessvärre under sin tid på väntelistan. I framtiden kan artificiella hjärtan dessutom bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med mycket svår hjärtsvikt. Bolagets aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök www.realheart.se

Magnus Öhman Appointed Executive Chairman at Realheart

Västerås, Sweden, March 11, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that the board of directors has appointed Magnus Öhman as executive chairman. He will thereby assume an active role in the company's day-to-day operations to develop and commercialize Realheart TAH. Christer Norström, former chairman, will remain as a member of the board.

"As we approach the clinical phase in the development of Realheart's artificial heart, we take a step closer to commercialization and therefore see a need to strengthen our operational capacity in these areas. Magnus Öhman's extensive experience in leading and developing medical technology companies is invaluable, and in his new role, he will be able to contribute further to the ongoing transformation of Realheart," says former chairman of the board of Realheart, Christer Norström.

Magnus Öhman has extensive experience in the medical technology industry. He has, among other roles, been the CEO of St. Jude Medical's Swedish subsidiary in Cardiac Rhythm Management, with over 600 employees and a turnover of approximately SEK 5 billion.

"Realheart's artificial heart has tremendous potential to address complex and extensive medical needs in today's cardiac care. In my view, Realheart is ready to take the next step forward, and I very much look forward to becoming part of the daily activities and at the same time leading the overall strategic work in my new role as executive chairman," says Realheart's newly appointed chairman, Magnus Öhman.

For more information, please contact:

Magnus Öhman, Chairman of the board
Phone: +46 (0) 73-973 7840
E-mail: magnus@ohman.eu

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

About Us
Scandinavian Real Heart AB (publ) is developing the first artificial heart that mimics the shape, function, and blood flow pattern of the human heart. These unique product features provide entirely new opportunities to save lives and give patients a good quality of life while waiting for a heart transplant. Realheart TAH (Total Artificial Heart) is currently being evaluated in extensive preclinical models ahead of its first clinical study in patients expected to commence in 2025. Realheart TAH addresses a significant and urgent medical need – currently many people worldwide are on waiting lists for a heart transplant, and unfortunately, many patients die while waiting. In the future, artificial hearts may become an alternative to transplantation for broader groups of patients with severe heart failure. The company's stock is traded on Nasdaq Stockholm First North Growth Market. For more information, visit www.realheart.se

Bokslutskommuniké 2023

Sammanfattning av bokslutskommuniké 2023

(SEK)
Översikt Koncernen 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Rörelseintäkter 798 047 31 468 902 882 667 589
Resultat efter finansiella poster -52 895 973 -2 914 829 -67 977 292 -13 987 911
Balansomslutning 119 816 255 102 638 279 119 816 255 102 638 279
Soliditet 80% 81% 80% 81%
Resultat per aktie -0,55 -0,09 -0,70 -0,42
Antal aktier 96 994 446 33 183 461 96 994 446 33 183 461
Översikt Moderbolaget 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Rörelseintäkter 798 047 31 468 902 882 667 589
Resultat efter finansiella poster -52 865 323 -2 824 786 -67 678 901 -13 810 029
Balansomslutning 103 221 678 111 229 225 103 221 678 111 229 225
Soliditet 80% 88% 80% 88%
Resultat per aktie -0,55 -0,09 -0,70 -0,42
Antal aktier 96 994 446 33 183 461 96 994 446 33 183 461

Omsättning och resultat
Scandinavian Real Heart arbetar i nuläget med forskning och utveckling och har f.n. ingen försäljning av egna produkter. De intäkter som redovisas för perioden består i huvudsak av erhållna så kallade försumbara bidrag. Nedlagda forsknings- och utvecklingskostnader av RealHeart™ TAH har under perioden aktiverats med 5,4 MSEK. 2,8 MSEK rörande inköpta tjänster samt övriga kostnader och 2,6 SEK rörande personal. Under perioden har nedskrivning av aktiverade kostnader för forskning och utveckling under åren 2016-2020 gjorts med 50,1 MSEK.

Finansiell ställning
Under perioden har bolaget tillförts 10,3 MSEK från erhållna bidragbetalningar från EIC, Vinnova och Eurostars, samt ränteintäkter om 0,5 MSEK. Med likvida medel om 43,3 MSEK vid periodens utgång så har bolaget finansiering som räcker till årets slut 2024. I syfte att lösa Bolagets mer långsiktiga finanseringsbehov arbetar Realheart löpande med att utvärdera alternativ för ytterligare kapitalisering av Bolaget.

Medarbetare
Antalet medarbetare i koncernen vid kvartalets slut var 11 heltidsanställda samt 4 timanställda.

Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner med närstående har ägt rum under perioden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Realhearts fokus ligger på att ta sig igenom pre-klinisk fas (Hemolys, GLP-studier på djur samt uthållighetstester) för att kunna påbörja kliniska studier. Detta innebär att bolaget måste färdigställa den version av både styrenhet och hjärtpump som skall ingå i dessa tester. Realheart måste också paralellt föra diskussioner med Notified Body i EU och med FDA i USA för att säkerställa den snabbaste och säkraste vägen för produkten till marknad.

Företaget arbetar löpande med åtgärder för att minimera förseningar. Vidare förutsätter den fortsatta produktutvecklingen att bolaget kan lösa sin finansiering. Styrelsen jobbar löpande med olika scenarier för att säkerställa företagets framtida drift.

VD-kommentar
Under hösten presenterade vi en förtydligad strategi som initialt fokuserar kommersialiseringen av Realheart TAH på patienter som står på väntelistan för en hjärttransplantation – en väldefinierad delmarknad med hög potential att skapa betydande intäkter och lägga grunden för vår långsiktiga värdeutveckling. Kort efter julen meddelade European Innovation Council (EIC) sitt beslut att betala ut den andra delen av myndighetens utvecklingsbidrag till Realheart inom ramen för sitt acceleratorprogram. Under våren väntar en rad viktiga milstolpar i den prekliniska utvecklingen av Realheart TAH – med målet att nå klinisk utvecklingsfas under 2025.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023
I oktober meddelas att Giovanni Lauricella adjungeras till
Realhearts styrelse. Giovanni Lauricella är idag Managing Partner på Lifeblood Inc., ett bolag med specialistkompetens inom rekrytering och kapitalanskaffning till medicintekniska företag.

Den första dagen i november meddelar Bolaget att man framgångsrikt har etablerat en ny testmodell för utvärdering av artificiella hjärtans påverkan på blodet. Det prekliniska testsystemet gör det möjligt att efterlikna blodflödet i hela kroppen och mer utförligt utvärdera skador på röda blodceller (hemolys).

I mitten av november lämnar Bolaget en strategiuppdatering rörande utvecklingen och kommersialiseringen av det artificiella hjärtat Realheart® TAH, som i initiala tester visat sig inducera 80% lägre grad av skador på röda blodkroppar (hemolys) jämfört med dagens marknadsdominerande hjärtpumpsystem.

Årets sista händelse är ett pressmeddelande om att Realheart har tagit emot den andra delen av det bidrag som tilldelades bolaget av European Innovation Council (EIC) i december 2021 med syftet att främja utvecklingen av det artificiella hjärtat Realheart® TAH. Utbetalningen om 750 000 EUR utgör 30% av den totala summan på 2,5 MEUR.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
NEDSKRIVNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB beslutade den 12 februari att skriva ner bokförda värden för immateriella anläggningstillgångar i moderbolaget om totalt cirka -50,1 MSEK huvudsakligen på grund av ökad WACC och rådande marknadsläge. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2023.

Prövning av värdet på koncernens samtliga immateriella tillgångar görs årligen eller när indikationer på väsentliga ändringar i antaganden identifierats. I anslutning till bokslutsarbetet 2023 har en noggrann analys av bokförda värdena på koncernens rörelsetillgångar inklusive goodwill genomförts i relation till aktuella krav på WACC.

På grund av en kraftigt ökad räntenivå under 2023 vilket ökar kraven på WACC samt tidigare kommunicerade förseningar i kommersialiseringsprocessen så har styrelsen beslutat att skriva ner värdet på immateriella tillgångar om -50,1 MSEK. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande

En nedskrivning av värdet på immateriella tillgångar medför att kravet på framtida avskrivningar minskar vilket kommer att ge ett bättre framtida resultat.

Year-End Report 2023

Summary of Year-End Report 2023

(SEK)
Group Overview 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
3 mon 3 mon 12 mon 12 mon
Operating income 798 047 31 468 902 882 667 589
Earnings after financial items -52 895 973 -2 914 829 -67 977 292 -13 987 911
Balance sheet total 119 816 255 102 638 279 119 816 255 102 638 279
Equity/Assets ratio 80% 81% 80% 81%
Earnings per share -0.55 -0.09 -0.70 -0.42
Number of shares 96 994 446 33 183 461 96 994 446 33 183 461
Parent Company Overview 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01
2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31
3 mon 3 mon 12 mon 12 mon
Operating income 798 047 31 468 902 882 667 589
Earnings after financial items -52 865 323 -2 824 786 -67 678 901 -13 810 029
Balance sheet total 103 221 678 111 229 225 103 221 678 111 229 225
Equity/Assets ratio 80% 88% 80% 88%
Earnings per share -0.55 -0.09 -0.70 -0.42
Number of shares 96 994 446 33 183 461 96 994 446 33 183 461

Revenue and Result
Scandinavian Real Heart is working with research and development and currently has no sales of any products. The income reported for the period consists mainly of received de minimis grants. Research and development costs of Realheart® TAH were capitalized during Q3 with 5.4 MSEK. 2.8 MSEK for purchased services and other external costs and 2.6 MSEK for personnel. During the period, write-downs of capitalized costs for research and development for the years 2016-2020 were made by 50,1 MSEK.

Financial Position
During the period, the company has received Grant payments from EIC, Vinnova and Eurostars of 10.3 MSEK, and interest income of 0.5 MSEK. With a cash balance of 43.3 MSEK at the end of the period the company has funding that will last to the and of 2024. In order to solve the Company's longer-term financing needs, Realheart works continuously to evaluate alternatives for further capitalization of the Company.

Employees
The number of employees in the Group at the end of the quarter was 11 full-time employees and 4 hourly employees.

Related party transactions
No significant related party transactions have taken place during the period.

Significant risks and uncertainties
Realheart's focus is on getting through the pre-clinical phase (Hemolysis, GLP studies on animals and endurance tests) to be able to start clinical studies. This means that the company must finalize the version of both the controller and the heart pump that will be included in these tests. Realheart must also conduct parallel discussions with the Notified Body in the EU and with the FDA in the US to ensure the fastest and safest route to market for the product.
The company is continuously working on measures to minimize delays. Furthermore, the continued product development requires that the company can solve its financing. The board is continuously working with different scenarios to ensure the company's future operations.

CEO Comment
In the autumn, we presented a clarified strategy that initially focuses the commercialisation of Realheart TAH on patients on the waiting list for a heart transplant – a well-defined sub-market with high potential to generate significant revenues and lay the foundation for our long-term value creation. Shortly after Christmas, the European Innovation Council (EIC) announced its decision to pay the second part of its development grant to Realheart under its accelerator programme. During the spring, a number of important milestones are expected in the preclinical development of Realheart TAH – with the goal of reaching the clinical development phase in 2025.

Significant Events During the Fourth Quarter of the Year
In October, Realheart communicates that Giovanni Lauricella has been adjuncted to the board of directors. Giovanni Lauricella is a managing partner at Lifeblood Inc., specializing in recruitment and fund raising for medtech companies.

The very first day in November, The Company announces Its successfully establishment a novel test system to evaluate hemolysis of its total artificial heart. The preclinical test system replicates the body's circulatory system and enables more precise evaluations of hemolytic events.

In the middle of November, Realheart provides a strategy update on the development and commercialization of its artificial heart, the Realheart® TAH, which in initial testing has been shown to induce 80% lower levels of hemolysis compared to today's market-dominant artificial heart.

The last event of the year is a press release about Realheart has received its second payment from the European Innovation Council (EIC) grant that was awarded in December 2021, aimed at supporting the development of the artificial heart Realheart TAH. The payment of 750,000 EUR equals 30% of the total grant sum of 2.5 MEUR.

Significant Events After the End of the Period
WRITE-DOWN OF INTANGIBLE ASSETS
The Board of Directors of Scandinavian Real Heart AB decided February 12 on a write-down of the book value of intangible fixed assets in the parent company of a total of -50.1 MSEK, mainly due to increased WACC and current market conditions. The write-down has no impact on Cash-Flow but will impact net income in the fourth quarter of 2023.

The value of the Group's intangible assets is tested annually or when indications of significant changes in assumptions are identified. In connection with the work on the 2023 financial statements, a thorough analysis of the book values of the Group's intangible assets has been carried out in relation to current WACC requirements.

Due to the sharply increased interest rate level in 2023, which increases WACC requirements, and previously communicated delays in the commercialization process, the Board of Directors has decided to write down the value of intangible assets by -50.1 MSEK. The write-down does not impact cash flows.

A write-down of the value of intangible assets means that the requirement for future amortization decreases, which gives a better future result.

Realheart appoints Andreas Hultdin as interim CFO following the resignation of Jonas Caspari Bark

Västerås, February 6, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that Jonas Caspari Bark will be leaving the position of Chief Financial Officer on March 4th to take up a senior role at another company. Andreas Hultdin will be acting as interim CFO until a permanent successor has been appointed.

Andreas Hultdin holds an MBA from Umeå University, Sweden, and has held several senior financial roles, including as Group Accounting Manager at ABB and Financial Manager at ABB Norden Holding, before taking up his current position as CEO of the consultancy firm Nogap. Between 2019 and 2022, he served as the CFO of Realheart where he contributed to securing financing from the European Investment Council.

“We wish to thank Jonas Bark for his significant contributions to the well-structured financial control environment at Realheart. The appointment of Andreas Hultdin as interim CFO will secure a smooth transition, not least as he has extensive knowledge of Realheart since his time as permanent CFO during the period 2019–2022,” comments Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

The process of recruiting a permanent CFO will be initiated immediately.

Realheart utser Andreas Hultdin som efterträdare till Jonas Caspari Bark som Interim CFO

Västerås, 6 februari 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) meddelar idag att Jonas Caspari Bark kommer att lämna rollen som Chief Financial Officer den 4 mars för att tillträda en ledande roll i ett annat bolag. Andreas Hultdin kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts.

Andreas Hultdin har en MBA från Umeå universitet och har haft flera seniora finansiella roller, bland annat som Group Accounting Manager på ABB och Financial Manager på ABB Norden Holding, innan han tillträdde sin nuvarande position som VD för konsultföretaget Nogap. Mellan 2019 och 2022 var han CFO på Realheart där han bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council.
 
"Vi vill tacka Jonas Bark för hans betydande insats till den välstrukturerade finansiella miljön på Realheart. Utnämningen av Andreas Hultdin som interim CFO kommer att säkerställa en smidig övergång, inte minst eftersom han har omfattande kunskap om Realheart sedan sin tid som CFO under perioden 2019-2022", kommenterar Ina Laura Perkins, VD för Realheart.
 
Processen med att rekrytera en permanent CFO kommer att inledas omedelbart.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB den 24 november 2023

Pressmeddelande 24 november 2023

Scandinavian Real Heart AB ("Bolaget") har den 24 november 2023 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag, att antalet ledamöter i styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter

Val av styrelseledamöter.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag, att välja in Magnus Öhman, Stuart McConchie samt Giovanni Lauricella i styrelsen. Övriga ledamöter kvarstår i styrelsen enligt valberedningens förslag.  

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 72 500 kronor till var och en av de nya ledamöterna.  

Report from the extraordinary general meeting in Scandinavian Real Heart AB on November 24, 2023

Press release November 24th, 2023

Scandinavian Real Heart AB (the "Company") has on November 24, 2023, held an extraordinary general meeting where mainly the following decisions were made.

Determination of the number of board members.

The meeting resolved to approve the nomination committee's proposal that the number of members of the board of directors shall consist of eight ordinary board members without deputies.

Election of board members.

The meeting resolved to approve the nomination committee's proposal to elect Magnus Öhman, Stuart McConchie and Giovanni Lauricella to the board of directors. The other members remain on the Board of Directors as proposed by the Nomination Committee. 

Determination of fees for the Board of Directors

The Meeting resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that fees to the Board of Directors shall be paid with SEK 72,500 to each of the new members.