Archives

Rättelse: Handel med Realhearts teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO1) inleds den 22 oktober 2021

Igår meddelades att handel i Realheart TO5 ska inledas den 22 oktober 2021. Teckningsoptionen är dock registrerad i Euroclear som TO1, eftersom det är Realhearts första optionsprogram som är registrerat hos Euroclear. Därmed kommer den att handlas under kortnamnet HEART TO1.

Under perioden 16 augusti till och med den 3 september 2021 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO1) (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) var den 8 oktober 2021. Första dag för handel med teckningsoptioner TO1 på Spotlight Stock Market är den 22 oktober 2021 och kortnamnet kommer vara HEART TO1.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 61,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU var den 8 oktober 2021. Totalt emitterades 10 250 002 teckningsoptioner TO1 i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för fyra (4) innehavda teckningsoptioner TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Realheart. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Realhearts aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0016589246 och kortnamn är HEART TO1. Notera att kortnamnet skiljer sig från vad som står angivet i prospektet som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen (där anges kortnamnet RHT TO5).

För det fall samtliga teckningsoptioner TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom emission av 2 562 500 aktier.

Handel med Realhearts teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO5) inleds den 22 oktober 2021

Under perioden 16 augusti till och med den 3 september 2021 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 (TO5) (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) var den 8 oktober 2021. Första dag för handel med teckningsoptioner TO5 på Spotlight Stock Market är den 22 oktober 2021 och kortnamnet kommer vara HEART TO5.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 61,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU var den 8 oktober 2021. Totalt emitterades 10 250 002 teckningsoptioner TO5 i Företrädesemissionen.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för fyra (4) innehavda teckningsoptioner TO5 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Realheart. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Realhearts aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0016589246 och kortnamn är HEART TO5. Notera att kortnamnet skiljer sig från vad som står angivet i prospektet som offentliggjordes i samband med Företrädesemissionen (där anges kortnamnet RHT TO5).

För det fall samtliga teckningsoptioner TO5 utnyttjas för teckning av aktier kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom emission av 2 562 500 aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Sista dag för handel med Realheart BTU den 8 oktober 2021

Under perioden 16 augusti till och med den 3 september 2021 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Fredagen den 8 oktober 2021 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag i Euroclear är tisdagen den 12 oktober 2021.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 61,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädes-emissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTU är den 8 oktober 2021. Stoppdag hos Euroclear är den 12 oktober 2021 och de nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 14 oktober 2021.

ISIN-kod för BTU är SE0016589238 och kortnamn är HEART BTU.

Företrädesemissionen innebär att Realhearts aktiekapital ökar med 1 025 000,2 SEK genom emission av 10 250 002 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till 3 280 846,1 SEK fördelat på 32 808 461 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Realheart genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag den 30 september 2021 beslutat, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under augusti och september 2021. Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, beslutat om en riktad emission av totalt 375 000 aktier i Bolaget. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal.

Teckningskursen uppgick till cirka 5,28 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Realhearts aktie på Spotlight Stock Market under perioden 2 september 2021 till och med den 29 september 2021. Styrelsen har vidare beslutat att betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 37 500 SEK genom utgivande av 375 000 aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den riktade emissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

Scandinavian Real Heart AB:s (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”) har nu avslutats. Teckningsperioden avslutades fredagen den 3 september 2021. Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med stöd av uniträtter och 529 494 utan stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621 Units inom ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Detta innebär att företrädesemissionen tecknades till cirka 91 procent, varvid Bolaget tillförs cirka 61,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och bland annat följande milstolpar:

 • Optimering av hjärtpumpen
 • Möta produktkrav med designarbete
 • Genomföra blodtester och flödesstudier
 • Fortsatta djurstudier med fokus på långtidsfunktionalitet

Totalt tecknades 5 802 381 Units, varav 5 272 887 med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) och 529 494 utan företrädesrätt. Därutöver tecknades ytterligare 4 447 621 Units inom ramen för det sammansatta garantikonsortiumet. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 91 procent.

Tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som angivits i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. Handel i nya aktier [och teckningsoptioner] beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 40 2021.

Företrädesemissionen innebär att Realhearts aktiekapital ökar med  1 025 000,2 SEK genom emission av  10 250 002 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till  3 280 846,1 SEK fördelat på 32 808 461 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Fyra teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 som emitteras i företrädesemissionen berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskur­sen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Teckning av aktier med stöd av teckningoptionerna kan äga rum under perioden den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, varvid Bolaget kan komma att tillföras ytterligare emissionslikvid. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Realhearts aktiekapital att öka med ytterligare 256 250,00 SEK genom emission av  2 562 500 aktier. Realhearts aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 3 537 096,1 SEK, fördelat på  35 370 961 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart. Bolaget kan därför, med stöd av det bemyndigande som lämnades på den extra bolagsstämman den 5 augusti 2021, komma att fatta beslut om ytterligare emission av aktier för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart. Sådant beslut kommer att kommuniceras separat.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 8 september 2021: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

16 augusti 2021 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTU pågår (Betald Tecknad Unit) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 40: BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-08 15:24 CET.

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt avseende företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 8 juni 2021 med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 5 augusti 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospekt och anmälningssedel

Prospektet avseende Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets, Nordic Issuings, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.nordic-issuing.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 11 273 229 Units. Den som på avstämningsdagen den 12 augusti 2021 var aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per Unit är 6,00 SEK.

Teckningsoptionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023, för fyra (4) innehavda teckningsoptioner påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023.

Tidplan avseende Företrädesemissionen

 • 16 augusti-31 augusti 2021: Handel i uniträtter 
 • 16 augusti-3 september 2021: Teckningsperiod 
 • 16 augusti- till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTU 
 • 8 september 2021: Offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

RÄTTELSE: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tidigare pressmeddelande publicerades av misstag med MAR-etikett. Ingen information i kommuniken var av sådant slag att det berör MAR.

Idag, den 5 augusti 2021, hölls extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 8 juni 2021 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 127 922,90 kronor genom nyemission av högst 11 279 229 aktier samt att emittera högst 11 279 229 teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 berättigande till teckning av totalt 2 819 807 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 281 980,70 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2021/2023:1. Emissionerna ska genomföras i form av utgivande av s.k. Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”).

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Två (2) Uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie 2021/2023:1. Fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget.

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 12 augusti 2021. Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 16 augusti 2021 till och med den 3 september 2021. Teckningskursen per Unit är 6 kronor, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid fulltecknande, tillför bolaget cirka 67,7 MSEK före emissionskostnader.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 353 507 aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut kan fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning eller eljest med villkor. Bemyndigandet gäller parallellt med vid årsstämman den 25 maj 2021 beslutat bemyndigande.

I syfte att säkerställa Företrädesemissionen har bolaget ingått garantiförbindelser med vissa garanter. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att erlägga betalning till garanterna för deras garantiersättning enligt garantiavtal ingånget mellan garanterna och bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen äger rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna.

För ytterligare information kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46(0)70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Styrelsen för Realheart har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 67,7 MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) ("Bolaget" eller "Realheart”) har idag den 8 juni 2021, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 5 augusti 2021, beslutat om att genomföra en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Unit”) med företrädesrätt för Realhearts aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget högst cirka 67,7 MSEK. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelse från näst största ägaren Eskilstunahem samt via emissionsgarantier.

Bolaget har hittills hållit fastställd utvecklingsplan. Baserat på generella framsteg i projektet, men med ett särskilt fokus på påbörjade långtidsförsök i får samt de anatomiska anpassningsstudierna i människa, genomför Realheart Företrädesemissionen i syfte att vidare finansiera projektutveckling för att uppnå framgångsrika prekliniska resultat och därefter påbörja tester på människor, vilka Bolaget bedömer kommer att påbörjas under 2023.

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har idag den 8 juni 2021, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma som avses hållas den 5 augusti 2021, beslutat om en nyemission av Units bestående av högst 11 279 229 aktier och högst 11 279 229 teckningsoptioner av serie 2021/2023:1. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen, varvid två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2023:1. Teckningskursen har fastställts till 6,00 SEK per Unit, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 67,7 MSEK om Företrädesemissionen fulltecknas.

Det krävs fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 för att teckna en (1) ny aktie i Realheart till en tecknings­kurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskur­sen i Bolagets aktie under perioden från och med den 9 januari 2023 till och med den 27 januari 2023. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 kan ske under perioden den 1 februari 2023 till och med den 28 februari 2023.

I det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter. Tilldelning kommer då ske i följande prioritetsordning:

 • I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat Units utan stöd av uniträtter, och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • I tredje och sista hand ska tilldelning ske till de parter som garanterat Företrädesemissionen i enlighet med ingångna garantiavtal.

Genom Företrädesemissionen kommer högst 11 279 229 aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 127 922,90 SEK. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Realheart uppgå till 33 837 688 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 3 383 768,80 SEK efter att Företrädesemissionen genomförts. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2023:1 utnyttjas för teckning av aktier kan ytterligare högst 2 819 807 aktier emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kan öka med ytterligare högst 281 980,70 SEK.

Företrädesemissionen innebär en total utspädningseffekt om cirka 33 procent för de aktieägare som ej väljer att delta i Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina uniträtter.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Bolagets näst största aktieägare, Eskilstunahem, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3,3 MSEK, eller cirka 4,88 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 58,2 MSEK, motsvarande cirka 86 procent av Företrädesemissionen inhämtats. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 91 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Enligt ingångna garantiavtal har garanterna möjlighet att välja att erhålla sin garantiersättning i form av kontanter eller aktier. Styrelsen kommer därför att föreslå att den extra bolagsstämma som ska godkänna Företrädesemissionen även beslutar om en riktad kvittningsemission till garanterna.

Extra bolagsstämma
Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma. Bolagsstämman avses hållas den 5 augusti 2021. Kallelse till bolagsstämman med styrelsens fullständiga beslut och förslag kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande omkring den 1 juli 2021, och finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.

Ina Laura Perkins, VD för Realheart

”Det här är ett otroligt spännande år. Genom finansieringen får vi möjlighet att verka för ett fortsatt ökat intresse för Bolaget genom att upprätthålla den höga utvecklingstakt som vi nu har med målsättningen att påbörja tester på människor under 2023.”

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

5 augusti 2021:                                 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen

10 augusti 2021:                               Sista handelsdag för Bolagets aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

11 augusti 2021:                               Första handelsdag för Bolagets aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

12 augusti 2021:                               Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är

                                                         registrerade i den av Euroclear förda aktieboken denna dag kommer att erhålla

                                                         teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.

13 augusti 2021:                               Offentliggörande av prospekt.

16-31 augusti 2021:                          Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market.

16 augusti – 3 september 2021:       Teckningsperiod i Företrädesemissionen

Omkring den 8 september 2021:      Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Realheart i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Ansvariga parter
Denna information är sådan som Realheart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan även kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ina Laura Perkins, VD, Scandinavian Real Heart AB (publ)
Tel: +46 70
 406 49 21
E-mail: inalaura.perkins@realheart.se

Om Realheart:
Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar ett helt artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för att rädda liv på patienter med livshotande hjärtsvikt. Realhearts TAH arbetar med en unik, patenterad, design som imiterar det biologiska mänskliga hjärtat och har ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation med minimal påverkan på blodet.

För mer information, vänligen besök: https://www.realheart.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Realheart i någon jurisdiktion, varken från Realheart eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Realheart kommer endast att ske genom det prospekt som Realheart beräknar offentliggöra senast dagen innan teckningsperiodens inledande.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Skills Corporate Finance Nordic AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Skills Corporate Finance Nordic AB agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Skills Corporate Finance Nordic AB är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Realhearts aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Realhearts aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Realhearts aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Realhearts aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Realhearts aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Realhearts aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Realheart offentliggör utfall i kvittningsemission till garanter

Den 4 augusti 2020 beslutade den extra bolagsstämman i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) att genomföra en kvittningsemission till de som lämnat garantiförbindelser inom ramen för den företrädesemission som genomfördes i juni 2020. Emissionen genomfördes i syfte att garanterna skulle kunna kvitta del av den garantiersättning de var berättigade till enligt ingångna garantiavtal. Teckningskursen uppgick till cirka 5,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Realhearts aktie på Spotlight Stock Market under perioden 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Kvittningsemissionen fulltecknades, vilket innebär att Realhearts aktiekapital kommer att öka med 25 688,80 kronor genom utgivande av 256 888 aktier. Genom kvittningsemissionen kommer Bolagets kassa att förstärkas med cirka 1,5 MSEK.  

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med kvittningsemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2020 kl.20:00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Realheart.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 4 augusti 2020, hölls extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om riktad emission av aktier mot betalning genom kvittning

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med högst 25 688,80 kronor, genom utgivande av högst 256 888 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de garanter som bolaget ingått garantiavtal med i syfte att säkerställa den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 25 maj 2020. Syftet med den riktade nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att del av garanternas garantiersättning enligt nämnda garantiavtal ska kunna erläggas med egna aktier.

Teckningskursen uppgår till cirka 5,80 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 14 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020.

Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista senast den 18 augusti 2020. Styrelsen, eller den styrelsen utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till högst det belopp som motsvarar den teckningsberättigandes fordran enligt ingånget garantiavtal.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, kunna bredda aktieägarkretsen i bolaget samt för att kunna finansiera eventuella företagsförvärv och förvärv av verksamheter eller rörelser som bolaget kan komma att genomföra. 

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 25 procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande som årsstämman 2020 beslutade om.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2020 kl. 15.55 CEST.

Sista dag för handel med Realheart BTA den 13 juli 2020

Under perioden 3 juni till och med den 18 juni 2020 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission. Måndagen den 13 juli 2020 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag i Euroclear är onsdagen den 15 juli 2020. Med anledning av att ett fåtal tecknare inte har betalt i tid har nyemissionen delregistreras. När full betalning har kommit Realheart tillhanda kommer nyemissionen att kunna slutregistreras.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 26 MSEK före emissionskostnader.  Företrädesemissionen har nu delregistrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTA är den 13 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 15 juli 2020 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 17 juli 2020.

ISIN-kod för BTA är SE0014429288 och kortnamn är HEART BTA.

Genom delregistreringen avseende en inbetald likvid om 25 020 289,40 SEK ökar Realhearts aktiekapital med 431 384,30 SEK till 2 215 510,00 SEK. Antalet aktier ökar med 4 313 843 aktier till 22 155 100 aktier.

Slutregistrering av nyemissionen kan ske först när likvid för resterande aktier har kommit Realheart tillhanda. Slutregistrering medför ytterligare ökning av antal aktier och aktiekapital. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 9:30 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Såsom offentliggjordes den 22 juni 2020 fulltecknades företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) motsvarande cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 18 juni 2020. Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt och 948 003 utan företrädesrätt. Totalt tecknades cirka 84 % av det totala emitterade beloppet med företrädesrätt.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och följande milstolpar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 948 003 utan företrädesrätt. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 106 procent. Teckning med med företrädesrätt utgjorde cirka 84 % av det totala emitterade beloppet. Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen ej kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 30 2020. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till totalt 2 230 157,10 SEK fördelat på 22 301 571 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart. Bolaget har därför för avsikt att inom kort att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att fatta erforderliga beslut för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 24 juni: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA pågår (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 11.00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) motsvarande cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 18 juni 2020, har fulltecknats.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och följande milstolpar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen ej kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna aktier.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 24 juni: Offentliggörande av slutligt utfall. Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA pågår (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 9:18 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering

Första teckningsdag i Scandinavian Real Hearts företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Idag den 3 juni 2020 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”). Sista dag för teckning i emissionen är den 18 juni 2020. Realheart har erhållit icke säkerställda garanti- och teckningsåtaganden om totalt 21,3 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Vid full teckning tillför emissionen bolaget cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie

Emissionsstorlek: cirka 26 MSEK

Teckningsperiod: 3–18 juni 2020

Avstämningsdag: 1 juni 2020

Företräde: För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Handel med teckningsrätter: 3–16 juni 2020

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

ISIN-kod: SE0006256798

Tecknings- och garantiåtaganden

Realheart har erhållit icke säkerställda garanti- och teckningsåtaganden om totalt 21,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Informationsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 08:55 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandum som har offentliggjorts. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Scandinavian Real Heart offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 25 maj 2020, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 18 maj 2020. Emissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 26 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Informationsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 4 460 314 aktier. Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2020 var aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

 • 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter 
 • 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod 
 • 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTA 
 • 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall

Informationsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 18:45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör idag. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 4 460 314 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom detta tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Sjukvården botar idag fler sjukdomar än någonsin, men ett medicinskt område har ännu inte nått samma utveckling: hjärtsvikt dödar fortsatt lika många människor varje år som alla cancersjukdomar tillsammans. Realhearts artificiella hjärta syftar till att rädda deras liv. Med denna kapitaliseringsrunda kommer vi allt närmare vår vision: att ingen människa ska behöva dö i hjärtsvikt.”

Azad Najar, VD Realheart

 

Motiv för Företrädesemissionen

Målsättningen är att kunna lansera den mest avancerade hjärtpumpen på marknaden. De senaste tillagda egenskaperna och tekniska lösningarna gör Realheart TAH till en helt unik lösning vilket ger den många fördelar gentemot konkurrenterna.

För att få slutgiltigt certifikat för en högriskprodukt (klass 3: medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk i människa krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Kommande utvecklingssteg innebär vidareutveckling av en konceptversion vars design sedan kommer frysas och användas i de kliniska studierna på människa. Innan dess sker långtidsförsök på djur. Vidare planeras hållbarhetstester, blodtester och flödesstudier för att bekräfta hållbarhet och prestanda.

Bolaget arbetar även vidare med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Bolagets kortsiktiga strategiska mål är att uppnå de milstolpar som planeras att finansieras med medel från denna kapitalisering. Dessa inkluderar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 446 031,40 SEK till 2 230 157,10 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 460 314 aktier till 22 301 571 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Realheart utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020.

 • Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2020.
 • Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. 
 • Teckningstid: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
 • Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 29,6 % baserat på volymviktad genomsnittskurs de senaste 20 handelsdagarna. Courtage utgår ej. 
 • Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,3 MSEK motsvarande cirka 9 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Samt garantiåtaganden om cirka 19 MSEK motsvarande cirka 73 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 28 maj 2020: Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 29 maj 2020: Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 1 juni 2020: Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 2 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter 
 • 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod 
 • 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTA 
 • 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum beräknas offentliggöras omkring den 2 juni 2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts informationsmemorandum som tillsammans med teaser och anmälningssedel publiceras på Bolagets och Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.skillscorp.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 8.45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigandet givet på årsstämman 24 maj 2018 (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 88 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 63,5 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 3 december och den 17 december 2018. Utfallet visar att 1 331 407 aktier, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 53 699 aktier, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 2 351 398 aktier, motsvarande cirka 56 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 56 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till ca.10,5 MSEK.

” Jag vill hälsa nya aktieägare varmt välkomna samt tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd. Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets utveckling och ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att skapa världens första artificiella fyrkammarhjärta.” kommenterar Azad Najar, VD i Realheart.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 30 november 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom Företrädesemissionen ökar Realhearts aktiekapital med 373 650 SEK till 1 784 125,70 SEK. Antalet aktier ökar med 3 736 504 aktier till 17 841 257 aktier.

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 1, 2019.

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 24 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Baserat på framstegen avseende genomförda akuta prekliniska studier på kalvar samt de anatomiska anpassningsstudierna på människor syftar företrädesemissionen till att finansiera vidare produktutveckling och arbete mot framgångsrika prekliniska resultat.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

 • Färdigutveckla version v11H av hjärtpumpen med fastställd materialspecifikation i fullt biokompatibla material på de delar av hjärtpumpen som kommer i kontakt med kroppens vävnad och blod
 • Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
 • Långtidstestad i djur i ett certifierat laboratorium

”Att ta fram ett artificiellt hjärta som har samma funktionalitet som ett biologiskt hjärta, är tillräckligt litet för att få plats i bröstet samt är energisnålt och tyst var för några år sedan en dröm. Genom hårt arbete är nu drömmen verklighet.” säger VD Azad Najar i VD-ordet.

Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 4 231 425 aktier. Den som på avstämningsdagen den 29 november 2018 är aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 •  29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 •  3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
 •  3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
 •  3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
 •  Omkring 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-5065 1795.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta Azad Najar, VD Scandinavian Real Heart AB, +46 (0)73 667 34 63, azad.najar@realheart.se.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 7 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. För mer info, se www.realheart.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2018.

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat principiellt beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 MSEK för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018, om en nyemission av högst 4 231 425 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Realheart har under de senaste åren förflyttat forskningspositionerna framåt på ett tillfredsställande sätt. Resan mot ett säkert alternativ till hjärttransplantationer fortsätter nu när vi ska färdigställa och testa vårt artificiella hjärta. En emission hjälper företaget att komma närmare missionen att rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt”, säger Azad Najar, vd Realheart.


Motiv för Företrädesemissionen

Realheart utvecklar en typ av hjärtpump som benämns TAH (total artificial heart) – ett totalt artificiellt hjärta. Primärt ska hjärtat hjälpa patienter med avancerad hjärtsvikt som behöver en transplantation för att överleva. Produkten Realheart TAH imiterar kroppens naturliga cirkulation och hjärtats konstruktion, och förväntas ge patienten ökad rörlighet och högre livskvalitet jämfört med dagens lösningar. Realheart TAH skiljer sig från andra konkurrerande produkter genom sin patenterade fyra-kammarskonstruktion. Detta innebär att hjärtpumpen kan leverera en naturlig puls och flöde, något som tros leda till färre biverkningar jämfört med dagens hjärtpumpar. Realheart TAH systemet med batteribälte och styrenhet är också mer användarvänligt för patienten än dagens lösningar genom att det är ljudlöst och lätt att bära. Den principiella konstruktionen anses vara färdigutvecklad. För att ytterligare verifiera konstruktionen och funktionen behövs långtidsförsök i djur. Dessa utförs vanligtvis i kalvar och därför behövdes en ny modell utvecklas.

Fasen för långtidsförsök inleddes i april-sep 2018 med en serie förberedande akuta försök på laboratorium i Belgien för att utvärdera den nya modellen v11C. Kommande utvecklingssteg är att fortsätta med långtidsförsök, förbereda och optimera hjärtpumpen inför fortsatta långtidsförsök på djur och därefter kliniska studier på patienter. Bolaget planerar att ta fram en ny modell, v11H (V11 Human), med förbättrad konstruktion och hållbarhet i biokompatibla material. Vidare planeras bänktester för att profilera hållbarheten och prestandan för att strategiskt gå vidare mot kliniska försök i människa. För att få slutgiltigt CE-certifikat för en högriskprodukt (klass 3 medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk på patienter krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Bolaget arbetar kontinuerligt med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

 •  Färdigutvecklad hjärtpump (version v11H) med fastställd materialspecifikation
 •  Fullt biokompatibla material
 •  Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
 •  Långtidstestad i djur i minst en månad

Med anledning av ovan har styrelsen fattat ett principiellt beslut att genomföra Företrädesemissionen. Det fullständiga emissionsbeslutet avses fattas i samband med offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med huvudsakliga villkor enligt följande. företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 423 142,50 SEK till 1 833 617,80 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 231 425 aktier till 18 336 178 aktier. Beslut ska fattas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018.

 •  Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 63,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 •  Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 29 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkirng den 28 november 2018. 
 •  Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
 •  Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 december 2018 till och med den 13 december 2018. 
 •  Teckningsperiod: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 december 2018 till och med den 17 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. 
 •  Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
 •  Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 december 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
 •  Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken. 
 •  Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: 

i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningssrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

I tredje hand till den som åtagit sig att garantera del av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

 •  Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 5,1 MSEK motsvarande cirka 8 % av emissionslikviden vid fullteckning samt garantiåtagande i form av en så kallad bottengaranti om cirka 47,0 MSEK motsvarande cirka 74 % av emissionslikviden vid fullteckning. Därutöver har erhållits garantiåtaganden i form av en så kallad toppgaranti om 4,0 MSEK, motsvarande cirka 6 % av emissionslikviden. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 88 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 22 november 2018 – offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018
 • 22 november 2018 – Fullständigt beslut om Företrädesemissionen fattas och offentliggörs
 • 27 november 2018 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 28 november 2018 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 28 november 2018 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
 • 3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
 • 3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
 • 3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
 • 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt
Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 28 november 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, vd
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november

Sista dag för handel med HEART BTA blir den 8 november. Nya aktier beräknas finnas inbokade på vp-konton och depåer omkring den 14 november.

Emissionen är nu registrerad på Bolagsverket.