Archives

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

Scandinavian Real Heart AB (publ) tillförs 23.7 MSEK i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts under perioden 29 september – 17 oktober.

Teckningsperioden för Scandinavian Real Heart AB (publ (”Real Heart” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 17 oktober 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 552 612 aktier, motsvarande cirka 91,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 013 806 aktier, motsvarande cirka 36,3 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 29 september 2017. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Den emissionsgaranti som förelåg i samband med företrädesemissionen kommer inte att utnyttjas.

Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till cirka 23,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader på ca 2,5 MSEK). Genom företrädesemissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 278 905 SEK till 1 394 525 SEK. Antalet aktier ökar med 2 789 050 aktier till 13 945 253 aktier. Styrelsen har i samband med tilldelningsbeslutet i nyemissionen beslutat om en riktad emission om 159 500 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts till 8,50 SEK per aktie, vilket är den volymviktade genomsnittskursen för Real Heart-aktien under teckningstiden den 29 september till 17 oktober, med avdrag för en rabatt om 14 procent. Genom den riktade emissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 15 950 SEK till 1 410 475 SEK. Antalet aktier ökar med 159 500 aktier till 14 104 753 aktier. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 1,1 procent.

I tabellen nedan presenteras de parter som tecknat sig i den riktade emissionen.

Gerhard Dal
LMK Ventures AB
Arne Grundström
Svante Larsson
Järpstenen AB
Peter Lundmark
Björn Bengtsson
Mathias Dittrich
Dividend Sweden AB
Mikael Rosencrantz
Hörsmölla AB
Jakob Tidholm
Pronator Invest AB
Maria Lundmark
P&M Lundmark Corp Finance AB  

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Aktietorget kommer att pågå till dess de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Tidpunkt för omregistrering av BTA till aktier kommer att meddelas senare.

”Vi är förstås otroligt glada att så många har visat intresse för att teckna aktier i Real Heart, såväl befintliga som nytillkommande ägare. Nu har vi säkerställt finansiering för den fortsatta utvecklingen av vårt artificiella hjärta som i framtiden kan rädda många liv” säger Azad Najar, VD för och grundare av Real Heart.

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Offentliggörande av informationsmemorandum

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolagets styrelse beslutade om den 20 september 2017.  Teckningstiden pågår under perioden 29 september – 17 oktober 2017.

Informationsmemorandum och annan dokumentation finns att ladda ner på www.realheart.se, www.aktietorget.se, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

Marknadsmeddelande 231/17 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, HEART, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 25 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 september 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 8,50 sek per aktie. (1:4 á 8,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 29 september 2017 till och med den 13 oktober 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0010415257
Orderbok-ID: 144120

CFI: RSXXXX
FISN:
HEART/TR
Första handelsdag: 29 september 2017
Sista handelsdag: 13 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA
ISIN-kod: SE0010415265
Orderbok-ID: 144121
CFI: ESXXXX
FISN: HEART/BTA NV
Handelsperiod: 29 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT 

Stockholm den 20 september 2017
AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggjorde den 1 augusti 2017 att styrelsen planerade genomföra en företrädesemission i syfte att säkerställa finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta. Igår, den 19 september, beslutade styrelsen, i enlighet med bemyndigande från årsstämman, om en sådan nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen innebär att högst 2 789 050 aktier ges ut till ett pris om 8,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför därmed, vid full teckning, Real Heart cirka 23,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

· Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 25 september 2017.
· Avstämningsdagen är den 27 september 2017.
· De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Real Heart har företrädesrätt att teckna nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
· Teckningsperioden löper från den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 13 oktober 2017.
· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Real Heart har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 5,54 procent och garantiåtaganden via ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission om cirka 84,79 procent av emissionslikviden (totalt 90,33 procent av emissionslikviden). Garanterna har enligt ingångna garantiavtal rätt att erhålla garantiersättning kontant eller i nyemitterade aktier till villkor som i förhållande till företrädesemissionen bedöms vara marknadsmässiga. Styrelsen kan därför komma att i samband med att tilldelning sker i nyemissionen besluta om en riktad emission om högst 236 500 aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ett sådant beslut kommer i sådant fall att offentliggöras vid detta senare tillfälle.

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras i det informationsmemorandum som beräknas publiceras på Bolagets (www.realheart.se), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor den 28 september 2017.

Tidsplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen 25 september
Första handelsdag i Real Heart-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen 26 september
Avstämningsdag 27 september
Informationsmemorandum avseende företrädesemissionen publiceras 28 september
Handel med teckningsrätter 29 september – 13 oktober
Handel med BTA 29 september till dess registrering av samtliga aktier skett vid Bolagsverket
Teckningstid, likvid för teckning med företrädesrätt 29 september – 17 oktober
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen 20 oktober

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.  

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Real Heart” eller ”Bolaget”) förbereder nyemission om ca 23,7 miljoner kronor och konstaterar att Bolaget kommer att behöva tillskott av ytterligare kapital under hösten 2017 för att kunna fortsätta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta.

Flera av Bolagets större ägare är grundare, operativt verksamma i Bolaget direkt eller som ledamöter av styrelsen. Dessa har sedan tidigare aviserat att de har begränsade möjligheter att delta i Bolagets fortsatta kapitalisering. Mot denna bakgrund har G&W Fondkommission genomfört sonderingar bland ett fåtal professionella investerare för att utreda förutsättningarna för att genomföra en på förhand garanterad företrädesemission med sedvanlig rabatt.

Sonderingarna har utfallit mycket positivt och resulterat i anmälda garantiutfästelser och teckningsåtaganden om minst 90% av det planerade nyemissionsbeloppet på 23,7 miljoner kronor.

Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående beslutat att gå vidare och genomföra en företrädesemission. Preliminära villkor för företrädesemissionen är att innehav av fyra befintliga aktier i Real Heart ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till emissionskursen 8,50 kr. Teckningstiden planeras till september 2017.

Styrelsen i Real Heart kan vidare konstatera att Bolagets utveckling hittills under 2017 varit mycket positiv, och flera milstolpar har uppnåtts:

       Under maj avslutades framgångsrikt Fas 1 av prekliniska djuroperationer

       I februari presenterade Bolaget sitt kompletta system bestående av hjärtpumpen modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Den mekaniska funktionen anses i stort sätt säkerställd och fortsatt arbete fokuserar på små justeringar, material förbättring, användarvänlighet och individanpassning

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA på Memorial Hermann Texas Medical Center som är världsledande inom området och adekvat certifierat, vilket innebär att överlevnadsförsök utförda vid detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och CE-certifiering.

Ytterligare information med fastställda villkor mm för den planerade nyemissionen kommer slutgiltigt bestämmas och offentliggöras senare under augusti.

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, ordförande
070-746 51 00
info@realheart.se
www.realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett hjärtpumpsystem som består av en hjätpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. 

Marknadsmeddelande 176/16 – Sista dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA 2, är den 15 juli 2016

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA 2
ISIN-kod: SE0008348213
Orderboks-ID: 123653
Sista handelsdag: 15 juli 2016

Stockholm den 13 juli 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

Registrering av vårens företrädesemission är nu klar hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA2 är fredag den 15 juli. Utsökningsdag för omvandling av BTA 2 är 19 juli 2016 och aktier beräknas erhållas på vpkonton 21 juli 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1.115.620,3 SEK fördelat på 11.156.203 aktier. Nyemissonen gav Scandinavian Real Heart kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Bolaget vill framföra ett varmt tack till alla som tecknade aktier i den genomförda emissionen. Med era insatser har vi nu möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.

Marknadsmeddelande 150/16 – Första dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

Första dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA 2, är den 20 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA 2 
ISIN-kod: SE0008348213 
Orderboks ID: 123653
Första handelsdag: 20 juni 2016
Sista handelsdag: När emissionen har registrerats hos Bolagsverket

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Marknadsmeddelande 149/16 – Sista dag för handel med BTA 1 i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, REALHEART BTA 1, är den 17 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REALHEART BTA 1           
ISIN-kod: SE0008348205 
Oderboks ID: 122232
Sista handelsdag: 17 juni 2016

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Emission övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan.

Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad.

I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier till teckningskursen 11,39 kronor, motsvarande ett kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader. Av dessa aktier har 991 831 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 80 procent av nyemissionen. 340 699 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 27,5 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka 1 332 530 aktier tecknats i nyemissionen vilket motsvarar cirka 107,5 procent av emissionsbeloppet. Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 1,2 mkr.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de villkor som angetts i det emissionsmemorandum som publicerades den 19/5 . Beslut om tilldelning fattades av styrelsen den 9 juni 2016 och avräkningsnotor , med likviddag den 15 juni 2016, kommer att sändas ut snarast.

Antalet aktier i Scandinavian Real Heart AB ökar från 9 916 625 till 11 156 203 och aktiekapitalet har ökas med cirka 123 958 kronor till 1 115 620 kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet och det stora intresset för att teckna aktier i Scandinavian Real Heart. Med det nya kapitaltillskottet har vi möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

En av investerarna i Scandinavian Real Heart AB är Bo Ekenstierna från Lidingö. Han är i 50-årsåldern, tvåbarnspappa, och har sedan länge haft en blodsjukdom som gjort honom gradvis sämre. I höstas genomgick han en stamcellstransplantation, vilken gett honom ett bättre och förmodligen längre liv.

– Av egen erfarenhet vet jag att transplantationer kan ge en människa hopp och bättre livskvalitet. Och eftersom organbristen är stor är det en ju en stor möjlighet att det i framtiden kan komma att finnas andra alternativ.

Bo Ekenstierna har också en pacemaker inopererad. När han fick höra talas om Scandinavian Real Heart tvekade han därför inte att gå in med kapital.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, Christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.

Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Hearts  företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Scandinavian Real Heart cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Scandinavian Real Hearts hemsida   (www.realheart.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag,
hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med
ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det
biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik
produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar
bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre
komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider
av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken,
utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt
bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen
med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående beslutades på Bolagets årsstämma den 10 maj om en företrädesemission av aktier.
Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt
hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket
öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i
långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på
människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en
(1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: 11.39 SEK per aktie

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan
teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 138 MSEK (13 maj 2016 )

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj
2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj
2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 36 procent genom
teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare.

Villkor: Information om villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier finns i emissionsmemorandumet

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna vänligen besök Real Hearts hemsida (www.realheart.se) eller kontakta Real Heart på telefon 021-475 55 50 , eller e-post via info@realheart.se

  • Stockholm 23/5, kl. 19.00, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23

Anmälan sker till Aktiespararna via länken http://www.aktiespararna.se/StockholmVasa

  • Malmö 24/5, kl. 12.00 – 12.30 Casino Cosmopol, Slottsgatan 3

Anmälan sker till Aktiespararna via länken

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenMalmo/

  • Västerås 24/5, kl. 17.30, Best Western Mälaren, Stensborgsgatan 1

Anmälan sker till info@realheart.se

  • Göteborg 25/5, kl. 16.00, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 

Anmälan sker till info@realheart.se

  • Stockholm 30/5, kl. 16.00, Scandinavian Care, Vasagatan 7

Anmälan sker till info@realheart.se

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: 08-684 05 800
E-post: info@aqurat.se

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Marknadsmeddelande 107/16 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (HEART) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 13 maj 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 maj 2016.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 11,39 SEK/aktie (1:8 á 11,39 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 maj – 31 maj 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden pågår mellan den 19 maj – 2 juni 2016

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0008348197
Orderboks-ID: 122231
Första handelsdag: 19 maj 2016
Sista handelsdag: 31 maj 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: HEART BTA 1
ISIN-kod: SE0008348205
Orderboks-ID: 122232
Handelsperiod: från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se

Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

Som meddelats tidigare föreslår Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB att årsstämman den 10 maj 2016 klockan 17.00, beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Den föreslagna teckningskursen är nu uträknad till 11,39 Sek. Genomsnittskursen blev 13,40 Sek per aktie vilket blir 11,39 Sek med 15% rabatt.

Uträkningen baserar sig på tidigare kommunicerad formel där teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent.

______________________

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Föreslår företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Scandinavian Real Heart” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 10 maj 2016 beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår följande huvudsakliga villkor för emissionen: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 123 957,8 kronor genom utgivande av högst 1 239 578 nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 maj 2016. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning och tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt enligt de principer som framgår av styrelsens förslag till företrädesemission som presenteras i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete pågår med att säkerställa en större del av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår från Bolaget till de som åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen.

Kallelse till årsstämman den 10 maj 2016 där beslut om emissionen ska fattas publiceras i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken, utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående har Bolagets styrelse beslutat att föreslå att Bolagets årsstämma beslutar om en företrädesemission av aktier.

Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen. När pumpen har verifierats i människa kommer vi att kunna göra en världsomfattande marknadslansering via stora internationella kongresser, där vi når världens 75 000 hjärtkirurger.

Scandinavian Real Heart har attraherat såväl en stark styrelse som en välutbildad projektorganisation. Vi har därför goda förutsättningar att driva projektet i mål. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid samtidigt som både livskvalitet och mobilitet förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi dock att Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Styrelsens förslag om företrädesemission i sammandrag

Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: Teckningskursen per aktie ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016.

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 106 MSEK (pre-money).

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete med att säkerställa en större andel av företrädesemissionen kommer att pågå fram till årsstämman.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier kommer att offentliggöras i det emissionsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast i samband med att teckningstiden för emissionen inleds.

______________________

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.