Archives

Gunnar Nihlén avslutar sitt styrelseuppdrag

Styrelseledamoten i Real Heart, Gunnar Nihlén, har till styrelsen anmält att han av privata skäl önskar utträda ur styrelsen. Han planerar att framöver under längre tid vistas utomlands och anser att detta inte kan kombineras med styrelseuppdraget.

VD Azad Najar kommenterar:

”Vi i styrelsen respekterar Gunnars beslut och är mycket tacksamma för de viktiga bidrag Gunnar under en följd av år har tillfört bolaget.”  

Ägarförändringar i Scandinavian Real Heart AB

Azad Najar, VD och grundare av Scandinavian Real Heart AB (Real Heart), noterat på Spotlight har via sitt bolag Najar Medical and Invention AB överlåtit 282 096 aktier i Real Heart till sin bror, Bilend Najar. Aktieposten motsvarar 2 procent av antalet utestående aktier i Real Heart.

”Min bror Bilend var delaktig i utvecklingen av hjärtpumpen under åren 2008-2012 med framtagning av flera prototyper utan ekonomisk ersättning. Vi har haft en lös överenskommelse om att Bilend skulle få förvärva aktier av mig sedan tidigare, men den har inte materialiserats förrän nu”, säger Azad Najar.

Bilend Najar innehar sedan tidigare 155 985 aktier i Real Heart, motsvarande 1,1 procent av kapital och röster.

Azad Najar har därutöver via sitt bolag Najar Medical and Invention AB avyttrat 140 000 aktier i Real Heart till Kjell Sköldberg ägare till Eskilstuna Hem AB (”Eskilstunahem”), som sedan tidigare innehar ca 4,96 procent av aktier och röster i Real Heart.

“Jag behöver frigöra lite kapital för mitt andra utvecklingsprojekt som sköts av eget team. Jag jobbar heltid i Real Heart och jobbar med en rabatterad ersättning. Eskilstunahem/Kjell Sköldberg är dessutom en engagerad insynsperson i Real Heart, finansiellt stark och långsiktig aktieägare, så det känns positivt att han vill öka sitt innehav", förklarar Azad Najar.

Genom ovanstående transaktioner minskar Azad Najars aktieinnehav i Real Heart från 3 600 564 aktier till 3 178 468 aktier motsvarande från 25,5 procent till 22,5 procent.

Ernst Westman föreslås som ny styrelseledamot i Real Heart

Ernst Westman, medgrundare och f.d. koncernchef i Boule Diagnostics föreslås av valberedningen i Scandinavian Real Heart som ny styrelseledamot att väljas på bolagsstämman den 24 maj.

Med lång internationell erfarenhet av diagnostik- och life science-industri är Ernst en starkt meriterad industrialist som nu föreslås till inval i Real Hearts styrelse. Ernst Westman är civilingenjör i kemiteknik med specialisering inom medicinsk molekylärbiologi. Han var medgrundare till Boule Diagnostics 1994 och VD och koncernchef fram till den 31 mars 2017.

Boule Diagnostics är idag världsledande inom decentraliserad blodcellräkning och bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2011. Innan det har han haft ett antal ledande positioner inom Internationellt verksamma Life Science-företag, bland annat Pharmacia LKB Biotechnology AB och AB Biodisk.

Ernst Westman kommenterar:

”Real Heart är ett innovativt företag med en produkt som kan komma att bli revolutionerande inom hjärtpumpsmarknaden. Bolaget går nu in i nästa utvecklingsfas och jag hoppas kunna bidra med mitt kunnande och mina erfarenheter från den resa jag gjort i Boule Diagnostics. Jag ser med stor entusiasm fram emot att kunna bidra till Real Hearts fortsatta utveckling”

Styrelseordförande Göran Hellers kommenterar:

“För ett tillväxtbolag som Real Heart är det en stor tillgång att få en styrelseledamot med lång, praktisk erfarenhet av att bygga framgångsrika företag. Ernst har genom sina erfarenheter från Boule kunskap om att ta ett bolag från innovation till marknad och passar därmed perfekt för rollen.

 Vi är mycket glada att Ernst vill engagera sig i Real Heart och jag ser fram emot att jobba tillsammans med Ernst och övriga styrelseledamöter för att ta Real Heart till nästa nivå”Harold Kaiser föreslås som ledamot av Real Hearts styrelse, samt erbjuds i samband med tillträdet att teckna optioner

PRESSMEDDELANDE
Scandinavian Real Heart AB (publ)
556729-5588
Den 25 oktober 2017

Valberedningen i Scandinavian Real Heart AB, vars aktier är noterade på Aktietorget, föreslår att bolagets styrelse förstärks med Harold Kaiser, och att extra bolagsstämma därför skall sammankallas till den 27 november 2017. Real Heart står inför en ny fas i sin utveckling och styrelseförstärkningen bör därför inte anstå till årsstämman.

Kaiser har lång erfarenhet från finansmarknad och företagsutveckling, senast som grundare till riskkapitalbolaget Litorina där Kaiser varit verksam sedan 1998. Kaisers övriga styrelseuppdrag omfattar bl a  Euroflorist, WallVision och Stravito.

Kaiser har som förutsättning för styrelseuppdraget föreslagit att han till marknadspris förvärvar 509.000 teckningsoptioner i fyra serier med löptid 2 år, 3 år, 5 år respektive 5 år och med en utövandekurs om 110%, 130%, 180% respektive 230% av aktiens aktuella börskurs. Valberedningen föreslår därför, i samband med förslaget att förstärka styrelsen med Harold Kaiser, i egenskap av aktieägare också att styrelseförstärkningen kopplas till en riktad emission av teckningsoptioner på sådana villkor, se vidare nedan.

Styrelsen för Real Heart har med anledning av Valberedningens förslag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 27 november 2017 för styrelseval och för emission av teckningsoptioner riktad till Harold Kaiser. Se kallelse till extra stämma enligt särskilt pressmeddelande härom.

Teckningsoptionerna skulle, vid fullt utnyttjande motsvara en total utspädning om ca 3,6% samt tillföra Real Heart totalt ca 8,2 miljoner kronor.[1] Vid utgivandet erhåller Real Heart en marknadsmässig optionspremie, som preliminärt bedöms uppgå till i storleksordningen drygt 600.000 kronor och som således omedelbart tillförs bolaget. En oberoende värdering kommer att inhämtas och föreligga i god tid före extrastämmans beslut. I övrigt bedöms bolaget inte få några kännbara kostnader hänförliga till emissionen.

Extrastämmans godkännande av Valberedningens förslag förutsätter 9/10 majoritet i enlighet med de s k Leo-reglerna. Valberedningens förslag har beretts utan deltagande av VD och styrelseledamoten Azad Najar. Najar, som via Najar Medical AB kontrollerar ca 32.3% av rösterna i Real Heart före den nyligen genomförda nyemissionen av aktier, har meddelat att han avser att rösta för styrelseinvalet och emissionen av teckningsoptioner. Likaledes har ledamöterna av Valberedningen, vilka sammanlagt företräder ca 6% av rösterna i Bolaget, meddelat att de avser rösta för förslaget

Valberedningens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer att hållas tillgängligt tre veckor före extrastämman i enlighet med Aktiemarknadsnämndens riktlinjer avseende bl a optionsprogram för styrelseledamöter (AMN 2002:01). Valberedningens fullständiga förslag till emissionsbeslut kommer, utöver ytterligare information om teckningsoptionerna och deras villkor, bl a att innehålla ytterligare information om emissionens ekonomiska konsekvenser, om kopplingen till Harold Kaisers fortsatta uppdrag och om valberedningens motiv för förslaget.

Styrelsens ordförande Göran Hellers kommenterar: 

” Vi ser fram emot Harolds framtida engagemang i styrelsen. Harold har med sina långa erfarenhet och kompetens av att ta en produkt från innovation till marknad mycket att tillföra Real Hearts fortsatta utveckling.  

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, Ordförande
070-746 51 00
goran.hellers@scandinaviancare.se
www.realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017. 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.


[1] Här har förutsatts att den nyss avslutade företrädesemissionen till fullo registreras och betalas och därmed leder till ett utökat aktieantal från ca 11,1 miljoner aktier till ca 13,9 miljoner aktier.

Christina Hugosson avgår som VD

Real Hearts VD Christina Hugosson har från den 14 november avgått från sitt uppdrag och kommer att övergå till annan verksamhet. Christina Hugosson kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen.

Utvecklingsarbetet med hjärtpumpen löper på enligt den tidigare fastlagda utvecklingsplanen. En stor del av verksamheten i den befintliga utvecklingsfasen och kommande period handlar om medicinsk verifiering och implementering av projektet. Real Heart kommer därför att framöver rekrytera en VD med medicinsk/läkarbakgrund. Azad Najar,överläkare och en av grundarna av Real Heart kommer inom den närmaste tiden vara interimistisk VD. Azad Najar har under de senaste 17 åren jobbat med utveckling av medicintekniska produkter. Göran Hellers kommer dessutom att fungera som arbetande styrelseordförande på deltid.  

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Göran Hellers,Styrelseordförande
Telefon:021-475 55 50
E-post:goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Scandinavian Real Heart förstärker organisationen

Scandinavian Real Heart rekryterar Fredrik Pahlm som ny projektledare. Han ska ansvara för att driva och koordinera teknikutvecklingen av bolagets innovativa hjärtpump. Fredrik har lång erfarenhet av att leda utvecklingen av avancerad robotteknik samt en bred bakgrund inom mjukvaruutveckling. Han började sin karriärbana som Trainee på ABB och har efter det drivit utvecklingsprojekt och arbetat i gränslandet mellan teknik och att leda personal mot gemensamma mål. Hans kompetens kommer väl till pass i bolagets nuvarande skede i utvecklingen mot de prekliniska långa försöken.

Fredrik kommer närmast från ABB Robotics, där han varit Area Sales Manager till säljkontoren i Tyskland, Schweiz och Österrike.

– Vi är mycket nöjda med att Fredrik böjar hos oss. Hans kompetens och erfarenhet kommer att bidra mycket positivt med koordinering och planering inför våra försök, säger Christina Hugosson, vd för bolaget. Vi har gjort en rad innovativa förbättringar på hjärtpumpen så att den lättare går att operera in. Elektroniken har miniatyriserats och nästa generations pulsstyrningsmjukvara är under utveckling inför proven.

Fredrik Pahlm börjar den 28 november 2016.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87
Christina.hugosson@realheart.se   www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABEndast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering.

Tidigare VD Gunnar Nihlén har starkt bidragit till utveckling av hjärtpumpens tekniska utformning. Vi är inom styrelsen mycket tacksamma för det viktiga bidrag Gunnar lämnat till projektet. Gunnar kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-746 51 00
E-post:
goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se


Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.