Archives

Realheart appoints Andreas Hultdin as interim CFO following the resignation of Jonas Caspari Bark

Västerås, February 6, 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) today announces that Jonas Caspari Bark will be leaving the position of Chief Financial Officer on March 4th to take up a senior role at another company. Andreas Hultdin will be acting as interim CFO until a permanent successor has been appointed.

Andreas Hultdin holds an MBA from Umeå University, Sweden, and has held several senior financial roles, including as Group Accounting Manager at ABB and Financial Manager at ABB Norden Holding, before taking up his current position as CEO of the consultancy firm Nogap. Between 2019 and 2022, he served as the CFO of Realheart where he contributed to securing financing from the European Investment Council.

“We wish to thank Jonas Bark for his significant contributions to the well-structured financial control environment at Realheart. The appointment of Andreas Hultdin as interim CFO will secure a smooth transition, not least as he has extensive knowledge of Realheart since his time as permanent CFO during the period 2019–2022,” comments Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

The process of recruiting a permanent CFO will be initiated immediately.

Realheart utser Andreas Hultdin som efterträdare till Jonas Caspari Bark som Interim CFO

Västerås, 6 februari 2024 – Scandinavian Real Heart AB (publ.) meddelar idag att Jonas Caspari Bark kommer att lämna rollen som Chief Financial Officer den 4 mars för att tillträda en ledande roll i ett annat bolag. Andreas Hultdin kommer att agera interim CFO till dess att en permanent efterträdare har utsetts.

Andreas Hultdin har en MBA från Umeå universitet och har haft flera seniora finansiella roller, bland annat som Group Accounting Manager på ABB och Financial Manager på ABB Norden Holding, innan han tillträdde sin nuvarande position som VD för konsultföretaget Nogap. Mellan 2019 och 2022 var han CFO på Realheart där han bidrog till att säkra finansiering från European Investment Council.
 
"Vi vill tacka Jonas Bark för hans betydande insats till den välstrukturerade finansiella miljön på Realheart. Utnämningen av Andreas Hultdin som interim CFO kommer att säkerställa en smidig övergång, inte minst eftersom han har omfattande kunskap om Realheart sedan sin tid som CFO under perioden 2019-2022", kommenterar Ina Laura Perkins, VD för Realheart.
 
Processen med att rekrytera en permanent CFO kommer att inledas omedelbart.

Styrelsemedlem i Realheart avgår på egen begäran

Pressmeddelande, 2023-06-07

Scandinavian Real Heart AB meddelar idag att styrelsemedlem Patrick NJ Schnegelsberg på egen begäran avgår från Bolagets styrelse. Schnegelbergs sista dag blir idag den 7 juni 2023.

Patrick NJ Schnegelsberg har efter noggrant övervägande tagit beslutet att avgå från styrelsen i Realheart, då hans arbetssituation kräver hans odelade uppmärksamhet och tid.

– Jag vill å styrelsens, Bolagets och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Patrick för hans insats och engagemang i styrelsen, säger Christer Norström, styrelseordförande i Realheart.

Valberedningen kommer att påbörja arbetet med att hitta en ersättare till Patrick NJ Schnegelsberg.

Board Member in Realheart Resigns at his own Request

Press Release, 7 June 2023

Scandinavian Real Heart AB announces today that board member Patrick NJ Schnegelsberg at his own request resigns from the Company's board. Schnegelsberg's last day will be today, June 7, 2023.

Patrick NJ Schnegelsberg has after careful consideration taken the decision to resign from the board of directors of Realheart, as his work situation requires his undivided attention and time.

“On behalf of the Board, the Company and the shareholders, I would like to thank Patrick for his contribution and commitment to the Board”, says Christer Norström, Chairman of the Board of Realheart.

The nomination committee will begin the work of finding a replacement for Patrick NJ Schnegelsberg.

Hjärtkirurgen Ulf Kjellman tar över som medicinsk chef (CMO) på Realheart

Pressmeddelande 2023-03-27

Hjärtkirurgen Ulf Kjellman, som nyligen tillträdde Realhearts medicinska råd, har nu tackat ja till att bli bolagets medicinska chef (Chief Medical Officer, CMO). Kjellman, som har mångårig erfarenhet av avancerad hjärtkirurgi, kommer att vara kliniskt ansvarig för bolagets prekliniska och kliniska studier.

– Jag känner en otrolig tillit till att Ulf Kjellman tillträder som medicinsk chef och därmed övertar det kliniska ansvaret. Jag kommer att fortsätta som innovationschef med utrymme att fokusera ännu mer på den fortsatta utvecklingen av Realhearts hela planerade produktlinje, närmast en mindre variant av Realheart som passar för kvinnor och mindre patienter, säger bolagets grundare Azad Najar.

Ulf Kjellman har över 35 års erfarenhet av hjärt- och thoraxkirurgi. På meritlistan finns bland annat ett djupt engagemang i att initiera och utveckla program för hjärttransplantation och hjärtpumpsbehandlingar vid flera sjukhus, både i Sverige och i andra länder, senast vid National Guard Hospital Riyadh i Saudiarabien.

– För mig var det ett enkelt beslut att tillträda rollen som kliniskt ansvarig på Realheart. Realhearts TAH är ett oerhört intressant koncept och ett paradigmskifte inom konstgjorda hjärtan. Som produkt fyller det ett tomrum inom vård av hjärtsviktspatienter, med potential att i framtiden rädda liv och ge patienterna en fortsatt bra livskvalitet, säger Ulf Kjellman.

Kjellman var en av de första att implantera både HeartMate 2 och HeartMate 3, efter CE-märkning (vänsterkammarassister utvecklade av Abbott). Han var även den hjärtkirurg som utförde den första implantationen av SynCardias konstgjorda hjärta i Sverige och Skandinavien 2008. Kjellman har publicerat flera vetenskapliga artiklar om hjärt- och kärlsjukdomar generellt och om hjärtpumpar specifikt. Ulf Kjellman har tack vare sin yrkeserfarenhet ett stort kontaktnät bland potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners, både i Sverige, Europa och Mellanöstern.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Ulf Kjellman väljer att gå in i rollen som medicinsk chef. Även om hans expertis har funnits för oss sedan en tid tillbaka, så blir det från och med nu ännu tydligare vilken viktig roll han kommer att spela i vår fortsatta utveckling. Dr Kjellman blir ett mycket värdefullt tillskott i ledningsgruppen, där han bidrar med stor erfarenhet av hjärtkirurgi och transplantationer. Detta får i sin tur stor betydelse för våra framtida kliniska prövningar då patienterna kommer att få Realheart® TAH säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Cardiac Surgeon Ulf Kjellman Takes Over as Chief Medical Officer(CMO) at Realheart

Press Release 27 March, 2023

Cardiac surgeon Ulf Kjellman, who recently joined Realheart's medical advisory board, has now agreed to become the company's Chief Medical Officer (CMO). Kjellman, who has many years of experience in advanced cardiac surgery, will be clinically responsible for the company's preclinical and clinical studies.

"I feel incredibly confident that Ulf Kjellman takes over as medical director and thus assumes clinical responsibility. I will continue as head of innovation with room to focus even more on the continued development of Realheart's entire planned product line, mainly a smaller version of Realheart suitable for women and smaller patients," said company founder Azad Najar.

Ulf Kjellman has over 35 years of experience in cardiac and thoracic surgery. His experience includes a deep involvement in initiating and developing programs for heart transplantation and heart pump treatments at several hospitals, both in Sweden and in other countries, most recently at the National Guard Hospital Riyadh in Saudi Arabia.

“It was an easy decision for me to take on the role as Chief Medical Officer at Realheart. Realheart's TAH is an extremely interesting concept and a paradigm shift in artificial hearts. As a product, it fills a gap in the care of heart failure patients with the potential to save tens of thousands of lives within a decade," said Ulf Kjellman.

Kjellman was one of the first to implant both HeartMate 2 and HeartMate 3, after CE marking. (left ventricular assist devices developed by Abbott). He was also the cardiac surgeon who performed the first implantation of the SynCardia artificial heart in Sweden and Scandinavia in 2008. Kjellman has published several scientific articles on cardiovascular diseases in general and on heart pumps specifically. Thanks to his professional experience, Ulf Kjellman has a large network of contacts among potential customers, suppliers, and partners in Sweden, Europe, and the Middle East.

“We are extremely happy and proud that Ulf Kjellman chooses to step into the role of Chief Medical Officer. Although his expertise has been available to us for some time, it is now even clearer what an important role he will play in our continued development. Dr Kjellman will be a very valuable addition to the management team, where he brings extensive experience in cardiac surgery and transplantation. This in turn will be of great importance for our future clinical trials when patients will receive Realheart® TAH," said Ina Laura Perkins, CEO of Realheart.

Jonas Caspari Bark New CFO at Realheart

Press release 27 June, 2022

Realheart has recruited Jonas Caspari Bark as its new Chief Financial Officer. He joins Realheart from a similar position with Ecokraft Sverige AB and has previously, among other things, worked in various roles within the ABB group. Jonas Caspari Bark starts on August 5.

Realheart is a Swedish company, headquartered in Västerås, that is developing the world's first artificial four-chamber heart. The company has recently taken several important steps forward, not least in leaving the prototype behind and now testing the clinical version of the heart in animal studies, with clinical trials expected to begin in 2024. As a result of this, interest in the company is increasing, and with it the need to further strengthen the finance function.

''I am so pleased to have been able to add Jonas Caspari Bark to our team when our current CFO Andreas Hultdin cannot be available to the extent we need going forward. He has been extremely important to Realheart and it is thanks to his skill and commitment that Jonas can now take over a finance function with well-structured and secure procedures and develop it further'' said Ina Laura Perkins, CEO.

Andreas Hultdin will leave his role on 5 August when Jonas Caspari Bark takes over, but Andreas will remain as a consultant to support the company as needed.

''Realheart's artificial heart is a super exciting product that will help save a lot of lives in the future. I am really looking forward to being involved in the work towards commercialisation. I have previous experience of getting onboard at this phase of the development process and hope to be able to contribute to our success, says Jonas Caspari Bark.

Jonas Caspari Bark ny CFO på Realheart

Pressmeddelande 2022-06-27

Realheart har rekryterat Jonas Caspari Bark som ny Chief Financial Officer. Han kommer närmast från Ecokraft Sverige AB och har tidigare bland annat arbetat i olika roller inom ABB. Jonas Caspari Bark börjar den 5 augusti och efterträder nuvarande CFO Andreas Hultdin.

Realheart är ett svenskt bolag med huvudkontor i Västerås, som utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta. Bolaget har på senare tid tagit flera viktiga steg framåt, inte minst i det att man lämnat prototypen bakom sig och nu testar den kliniska versionen av Realheart® TAH i djurstudier. 2024 räknar man med att inleda kliniska studier. I samband med detta ökar intresset för bolaget, och med behovet av att ytterligare stärka ekonomifunktionen.

– Jag är så glad att jag har kunnat knyta Jonas Caspari Bark till vårt team när vår nuvarande CFO Andreas Hultdin inte kan vara tillgänglig i den utsträckning vi behöver framåt. Han har varit oerhört viktig för Realheart och det är tack vare hans skicklighet och engagemang som Jonas nu kan ta över en ekonomifunktion med välstrukturerade och trygga rutiner och utveckla den vidare, säger Ina Laura Perkins, vd på Realheart.

Andreas Hultdin slutar den 5 augusti då Jonas Caspari Bark tillträder, men kommer att finnas kvar som konsult och stötta bolaget vid behov.

– Realhearts artificiella hjärta är verkligen en superspännande produkt som i framtiden kommer att kunna rädda oerhört många liv. Jag ser verkligen fram emot vara med den sista biten till en kommersiell produkt. Jag har tidigare erfarenheter av att komma in i den här fasen av utvecklingen och hoppas kunna bidra till vår framgång, säger Jonas Caspari Bark.

Realheart rekryterar Lead Systems Engineer

Pressmeddelande 2022-05-09

Realheart har rekryterat en Lead Systems Engineer från Texas. Bruce Wedding kommer närmast från en roll som senior mjukvaruingenjör på LivaNova, PLC. Bruce kommer att börja arbeta för Realheart den 9 maj, samtidigt som han planerar för flytt av sig och sin familj till huvudkontoret i Västerås.

Nu förstärker Realheart produktutvecklingsteamet med Bruce Wedding, som har över 30 års samlad erfarenhet från mångsidig mjukvaruutveckling och projektledning. I sin nuvarande roll är han teamledare i utvecklingen av en klass III implanterbar medicinsk utrustning. Bruce har även med sig erfarenhet från aktiva implantat inklusive kardiovaskulära tillämpningar och har utbildats i regulatoriska krav för mjukvaruutveckling, verifiering och validering av medicintekniska produkter samt andra verksamhetskritiska applikationer.

– Vi vill kunna fortsätta hålla god fart framåt mot kliniska prövningar och då blir Bruce en mycket bra stöttning till teamet och det fortsatta arbetet med att utveckla den kliniska styrenheten. Hans mångåriga erfarenhet från att ha utvecklat medicinteknisk utrustning av klass III, varav fyra av dem har erhållit FDA-godkännande, blir mycket värdefull för Bolaget, säger Realhearts vd Ina Laura Perkins.

Bruce kommer, i samarbete med Hydrix, huvudsakligen att stötta och övervaka utvecklingen av den kliniska styrenheten.

– När jag fick kännedom om det fantastiska arbete som Realheart gör, att utveckla världens första fyrkammarhjärta, var jag tvungen att vara en del av det. Jag har hjälpt till att utveckla många medicintekniska produkter som förbättrar människors liv, men ingen känns viktigare än Realhearts artificiella hjärta. Jag är glad över att kunna bidra till teamet med min erfarenhet av att bygga och designa säker, robust och fast programvara för medicinsk utrustning av klass III.”, säger Bruce Wedding.

Realheart is recruiting Lead Systems Engineer

Press release, 9 May 2022

Realheart has recruited a Lead Systems Engineer from Texas. Bruce Wedding most recently came from a role as a senior software engineer at LivaNova, PLC. Bruce will start working for Realheart on May 9, at the same time as he plans to move himself and his family to the head office in Västerås.

Now Realheart strengthens the product development team with Bruce Wedding, who has over 30 years of diverse software engineering and project management experience. In his current role, he is the team leader in the development of a Class III implantable medical device. Bruce also has experience from active implants, including cardiovascular applications, and has been trained on regulatory requirements for software development, verification and validation of medical devices and other mission-critical applications.

“We want to be able to continue to maintain good momentum towards clinical trials and then Bruce will be a very good support to the team and the continued work of developing the clinical control unit. His many years of experience from having developed Class III medical equipment, of which four of them have received FDA approval, will be very valuable to the Company, says Realheart's CEO Ina Laura Perkins.”

Bruce will, in collaboration with Hydrix, mainly support and monitor the development of controls and peripherals for the clinical control unit.

"When I learned about the great work Realheart is doing, developing the 

world's first four-chamber heart, I had to be a part of it. I've helped develop many medical devices which make people's lives better but none more important than Realheart’s artificial heart. I am excited to contribute to the team with my experience architecting and designing safe, robust, Class III medical device software and firmware.", says Bruce Wedding.

Realheart to recruit new CFO

Press release 26 April, 2022

Realheart has initiated the process of recruiting a new Chief Financial Officer to take over when current CFO Andreas Hultdin leaves on 31 July.

Realheart is a Swedish company headquartered in Västerås, which is developing the world's first artificial four-chamber heart. The company has recently taken several important steps forward, not least in leaving the prototype behind and instead test the clinical version of the Realheart TAH in the animal studies that are about to be initiated.

''As we step by step move closer the clinical trial phase, we see interest in the company growing among physicians, patients, the media and investors alike, and we need to have a dedicated, full-time CFO. Unfortunately, our current CFO Andreas Hultdin has commitments outside of Realheart and cannot extend his involvement, so we are looking for his successor instead'' said Ina Laura Perkins, CEO.

Andreas Hultdin will resign on July 31, but will stay on to support the company until a new CFO is in place.

Realheart ska rekrytera ny CFO

Pressmeddelande 2022-04-26

Realheart har inlett arbetet med att rekrytera en ny Chief Financial Officer som ska ta över då nuvarande CFO Andreas Hultdin slutar 31 juli.

Realheart är ett svenskt bolag med huvudkontor i Västerås, som utvecklar världens första artificiella fyrakammarhjärta. Bolaget har på senare tid tagit flera viktiga steg framåt, inte minst i det att man lämnat prototypen bakom sig och nu testar den kliniska versionen av Realheart TAH i de djurstudier som inleds inom kort.

– När vi steg för steg närmar oss fasen kliniska prövningar ser vi att intresset för bolaget ökar både bland läkare, patienter, medier och investerare, och vi behöver stärka upp med en dedikerad CFO på heltid. Vår nuvarande CFO Andreas Hultdin har åtaganden vid sidan av Realheart och kan tyvärr inte utöka sitt engagemang så vi söker i stället hans efterträdare, säger Ina Laura Perkins, vd.

Andreas Hultdin slutar som CFO den 31 juli, men kommer att finnas kvar och stötta bolaget fram tills att en ny CFO finns på plats.

Christer Norström appointed acting chairman of Realheart

Christer Norström, born 1961, is appointed acting chairman of the board of Realheart, of which he has been a member since 2021. He replaces former chairman Göran Hellers who recently passed away, as previously announced.

Christer Norström has extensive experience from both academia and industry.

He holds a PhD in engineering and is an associate professor in mechatronics and professor in computer engineering.

Christer Norström is currently CEO of ABB Industrial High School and a member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA. He also holds board positions in Prindit and Västerås marknad & näringsliv AB.

He has previously been CEO of RISE Research Institutes of Sweden.

Christer Norström tillförordnad styrelseordförande i Realheart

Christer Norström, född 1961, utses till tillförordnad ordförande i styrelsen för Realheart, där han varit ordinarie ledamot sedan 2021. Han ersätter tidigare styrelseordföranden Göran Hellers som nyligen gått bort, vilket meddelats tidigare.

Christer Norström har lång erfarenhet såväl från den akademiska världen som från näringslivet.

Han har en doktorsexamen i teknik samt är docent i mekatronik och professor i datorteknik.

Christer Norström är för närvarande vd för ABB Industrigymnasium samt medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har även styrelseuppdrag i Prindit samt Västerås marknad & näringsliv AB.

Han har tidigare varit vd för RISE Research Institutes of Sweden.

Realheart Chairman Göran Hellers has died

Göran Hellers, Chairman of the Board of Realheart, has passed away during the weekend following a sudden illness. The board will appoint one of the current board members as acting chairman.

''Our thoughts are with Göran's family at this time, and we are all extremely sad to lose a good friend and such an experienced and knowledgeable member of our Board. Göran Hellers has contributed enormously to the development of our artificial heart and it pains me that he will not be able to see it become a reality in just a few years' time," said Ina Laura Perkins, CEO of Realheart. 

Realhearts styrelseordförande Göran Hellers har avlidit

Realhearts styrelseordförande Göran Hellers har i helgen gått bort till följd av plötslig sjukdom. Styrelsen kommer att utse en av de nuvarande ledamöterna som tillförordnad ordförande.

– Våra tankar går i denna stund till Görans familj, och vi är alla oerhört ledsna över att förlora en god vän och en så erfaren och kunnig medlem i vår styrelse. Göran Hellers har bidragit enormt i utvecklingen av vårt artificiella hjärta och det smärtar mig att han nu inte får vara med och se det bli verklighet om bara några år, säger Ina Laura Perkins, vd. 

Realheart recruits CTO from German artificial heart start-up

Realheart has recruited a Chief Technology Officer for its headquarters in Västerås, Sweden. Thomas Finocchiaro joins from a similar role at a German company named Reinheart TAH GmbH, which, like Realheart, is developing an artificial heart.

Thomas Finocchiaro was born in Germany in 1976. He graduated from the University of Aachen, where he obtained a PhD in electrical engineering in 2012, investigating a linear drive concept for artificial hearts. He has worked for more than ten years at the University Hospital of Aachen, first as manager of a TAH programme (Total Artificial Heart) and later as a group leader at the Department of Cardiovascular Engineering. Since 2015, he has been employed at Reinheart TAH GmbH, first as Development Manager and most recently in the role of Chief Scientific Officer.

‘’This feels like a great hire. Here we have a TAH system expert with deep medical knowledge, who has a broad network of clinical experts, potential suppliers and service providers in the field. He also speaks fluent German which is of great value in our collaboration with Berlin Heart. I am so pleased to have him join my team," said CEO Ina Laura Perkins.

As Chief Technology Officer at Realheart, Thomas Finocchiaro will lead the engineering team and the ongoing development of Realheart's artificial heart as well as future products in the company's portfolio. ‘’The company has strong management and development teams, and has already come a long way developing the world's first artificial four-chamber heart. I am really looking forward to contributing my experience to Realheart's continued path to commercialization and to the patient," said Thomas Finocchiaro.

For more information please contact:
Ina Laura Perkins, CEO, at +46(0)70 406 49 21 or inalaura.perkins@realheart.se

 

Scandinavian Real Heart AB develops a total artificial heart (TAH) for implantation in patients with life-threatening heart failure. Realheart TAH has a unique, patented design that resembles that of the natural human heart. The artificial heart consists of a four-chamber system (two atriums and two chambers) which provides the opportunity to generate a physiologically adapted blood flow that mimics the body's natural circulation. A unique concept in the medical technology world.

Realheart rekryterar CTO från tyska Reinheart

Realheart har rekryterat en Chief Technology Officer till huvudkontoret i Västerås. Thomas Finocchiaro kommer närmast från motsvarande roll hos det tyska bolaget Reinhart TAH Gmbh, som i likhet med Realheart utvecklar ett artificiellt hjärta.

 Thomas Finocchiaro är född 1976 i Tyskland. Han är utbildad vid universitetet i tyska Aachen, där han tog en doktorsexamen i elektroteknik 2012 med ett linjärt driftkoncept för artificiella hjärtan. Han har arbetat i mer än tio år på universitetssjukhuset i Aachen, först som ansvarig för ett TAH-program (Total Artificial Heart) och senare som chef på avdelningen för kardiovaskulär teknik. Sedan 2015 har han varit anställd på Reinheart Gmbh, först som utvecklingschef och senast i rollen som Chief Scientific Officer.

– Det här känns som en klockren rekrytering. Här har vi en TAH-systemexpert med djup medicinsk kunskap, som har ett brett nätverk av kliniska experter, potentiella leverantörer och tjänsteleverantörer inom området och som dessutom talar flytande tyska vilket är en fördel i vårt samarbete med Berlin Heart. Jag är så glad att få in honom i mitt team, säger vd Ina Laura Perkins.

Som teknisk chef på Realheart kommer Thomas Finocchiaro att leda ingenjörsteamet och den pågående utvecklingen av Realhearts artificiella hjärta samt av framtida produkter i företagets portfölj.

– Bolaget har en stark ledning och ett kompetent utvecklingsteam som redan har kommit långt i arbetet med världens första artificiella fyrkammarhjärta. Jag ser verkligen fram emot att bidra med min erfarenhet på Realhearts fortsatta väg mot kommersialisering och ut till patienterna, säger Thomas Finocchiaro.

 


 

För ytterligare information kontakta:
Ina Laura Perkins, vd, +46 70-406 49 21 eller inalaura.perkins@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett komplett artificiellt hjärta (Total Artificial Heart – TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad, design som innefattar en kopiering av det naturliga mänskliga hjärtat. Real Hearts TAH införlivar ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.  

Dr Ina Laura Perkins new CEO of Realheart

After 8 years as CEO of Realheart, founder Azad Najar hands over the leadership to Dr Ina Laura Perkins, who has been Chief Scientific Officer at the company since 2017.

On March 15, Dr Ina Laura Perkins will shoulder the role as CEO of Realheart, thus taking over the leadership of the Västerås company and its development of an artificial heart.

Ina Laura has two master's degrees, in biomedicine, and in innovation and entrepreneurship. In 2010, she won The Prince of Wales Innovation Scholarship for her stem cell work and received her PhD in 2015 from Swansea University Medical School. In 2019, Ina Laura completed an Executive MBA in financial management at The Stockholm School of Economics.

Ina Laura has worked with medical innovations throughout her career. Before joining Realheart in 2017, she was involved in the start-up of The Nobel Prize winner Sir Martin Evans' stem cell company Celixir and worked as Head of Research at Calon Cardio-Technology with the development of a new left-chamber assist device.

“Gaining the board's confidence to lead Realheart into the exciting times ahead is very honourable. Throughout my career, I have made a conscious decision to broaden my skills to be ready to take on a CEO role. Thanks to Azad's innovation and business abilities, it is now a fantastic company I am set to manage. My immediate focus will be to strengthen the organization with more employees so that we can keep a steady pace forward towards clinical trials ", says incoming CEO Ina Laura Perkins.

After the handover, Azad Najar will take on the role of Chief Medical and Innovation Officer and will be responsible for animal studies and the company's innovations.

“Already from being a company with few people, I have constantly worked to develop the competence in Realheart and recruit highly skilled people. Now I can look back and proudly say that we have a good organization with very competent staff. The work with preclinical animal testing is growing and requires great focus in the future. We also need to be at the forefront of innovations in heart failure treatment to achieve our vision “no one should have to die of heart failure". I therefore need to free up more time to work with these two important areas in the company. We have been planning for a long time for Ina Laura to take over the role of CEO. She will be an excellent CEO with her wise leadership, her enormous competence and her large industry network ", comments outgoing CEO Azad Najar.

This disclosure contains information that Real Heart is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU nr 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person, on 08-03-2021 15:09 CET.

Dr Ina Laura Perkins tar över som vd för Realheart

Efter 8 år som vd för Realheart lämnar grundaren Azad Najar över ledarskapet till Dr Ina Laura Perkins som sedan 2017 varit forskningschef på företaget.

Den 15 mars tillträder Dr Ina Laura Perkins som vd för Realheart, och tar därmed över ledarskapet av Västeråsföretaget och dess utveckling av ett artificiellt hjärta.

Ina Laura har två magisterexamen, i biomedicin och i innovation och entreprenörskap. 2010 vann hon The Prince of Wales Innovation Scholarship för sitt stamcellsarbete och doktorerade 2015 på Swansea University Medical School. 2019 slutförde Ina Laura en Executive MBA i financial management på Stockholms Handelshögskola.

Ina Laura har under hela sitt yrkesliv arbetat med medicinska innovationer. Innan hon började hos Realheart 2017 var hon med i uppstarten av nobelpristagaren Sir Martin Evans stamcellsföretag Celixir samt arbetade som forskningschef på Calon Cardio-Technology med utvecklingen av en ny vänsterkammarassist.

”Att få styrelsens förtroende att leda Realheart in i de spännande tider vi har framför oss är väldigt hedrande. Jag har under min karriär medvetet sett till att bredda kompetensen för att vara redo att ta mig an en vd-roll. Tack vare Azads innovativa och affärsmässiga förmåga är det nu ett fantastiskt företag jag är satt att styra. Mitt omedelbara fokus blir att förstärka organisationen med fler medarbetare så att vi kan hålla en stadig takt framåt mot kliniska prövningar”, säger tillträdande vd Ina Laura Perkins.

I samband med överlämnandet går Azad Najar in i rollen som Chief Medical and Innovation Officer och kommer ansvara för djurstudier och företagets innovationer.

”Från att vara ett bolag med få personer har jag ständigt arbetat med att utveckla kompetensen i Realheart och rekrytera kompetenta personer till bolaget. Nu kan jag blicka tillbaka och vara stolt över att vi har ett bolag med en bra organisation med högkompetenta personer. Arbetet med prekliniska djurtester växer och kräver stor fokus framöver. Vi behöver dessutom ligga i fronten vad gäller innovationer inom hjärtsviktsbehandling för att nå vår vision ”att ingen människa ska behöva dö på grund av hjärtsvikt”.  Jag behöver därför frigöra mer tid åt att arbeta med dessa två viktiga områden i företaget. Vi har sedan en längre tid planerat för att Ina Laura ska ta över vd-rollen. Hon kommer bli en utmärkt vd med sitt kloka ledarskap, sin enorma kompetens och sitt stora nätverk i branschen”, kommenterar avgående vd Azad Najar.

 

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Ina Laura Perkins

Tel: +46(0)70-406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se 

Denna information är sådan som Real Heart är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-08 11:08 CET.