Archives

Emission övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan.

Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad.

I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier till teckningskursen 11,39 kronor, motsvarande ett kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader. Av dessa aktier har 991 831 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 80 procent av nyemissionen. 340 699 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 27,5 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka 1 332 530 aktier tecknats i nyemissionen vilket motsvarar cirka 107,5 procent av emissionsbeloppet. Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 1,2 mkr.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de villkor som angetts i det emissionsmemorandum som publicerades den 19/5 . Beslut om tilldelning fattades av styrelsen den 9 juni 2016 och avräkningsnotor , med likviddag den 15 juni 2016, kommer att sändas ut snarast.

Antalet aktier i Scandinavian Real Heart AB ökar från 9 916 625 till 11 156 203 och aktiekapitalet har ökas med cirka 123 958 kronor till 1 115 620 kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet och det stora intresset för att teckna aktier i Scandinavian Real Heart. Med det nya kapitaltillskottet har vi möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

En av investerarna i Scandinavian Real Heart AB är Bo Ekenstierna från Lidingö. Han är i 50-årsåldern, tvåbarnspappa, och har sedan länge haft en blodsjukdom som gjort honom gradvis sämre. I höstas genomgick han en stamcellstransplantation, vilken gett honom ett bättre och förmodligen längre liv.

– Av egen erfarenhet vet jag att transplantationer kan ge en människa hopp och bättre livskvalitet. Och eftersom organbristen är stor är det en ju en stor möjlighet att det i framtiden kan komma att finnas andra alternativ.

Bo Ekenstierna har också en pacemaker inopererad. När han fick höra talas om Scandinavian Real Heart tvekade han därför inte att gå in med kapital.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, Christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.

En investering med hjärtat

Västeråsprofilen och affärsmannen Lars Forslund satsar en miljon kronor i utvecklingsbolaget Scandinavian Real Heart AB. Syftet bakom investeringen är att han dels vill bidra till att rädda liv, dels anser att bolagets idé har en lysande framtid. Aktierna tecknar Lars Forslund både privat och via sitt bolag LF Invest AB.

Scandinavian Real Heart AB är ett Västeråsbaserat utvecklingsbolag vars mål är att skapa ett artificiellt hjärta som efterliknar det mänskliga. Tanken är att det ska användas i brist på donationshjärtan. Just nu pågår en nyemission där kapitaltillskottet ska ta Scandinavian Real Heart ett steg närmare visionen – att kunna operera in den mekaniska hjärtpumpen i en svårt hjärtsjuk patient inom några år.

Investeringen har en alldeles särskild betydelse för Lars Forslund. Västeråsaren har länge har känt ett starkt engagemang för personer som drabbas av svår hjärtsjukdom och behöver transplanteras:

– En nära vän till mig var så kallad blue baby, och fick ett nytt hjärta i vuxen ålder. Han levde med det transplanterade organet i 25 år och blev en av dem i Sverige som har levt längs med ett donationshjärta. Jag förstod då vad en lyckad transplantation kan betyda för en enskild människa, berättar Lars Forslund.

Förutom det känslobetonade engagemanget för hjärtsjuka är Scandinavian Real Heart ett bolag som affärsmannen har en stark tro på. Om han inte befunnit sig utomlands hösten 2014 vid förra emissionen hade han redan haft ett stort ekonomiskt intresse i Real Heart. Därför var Lars Forslund snabb med att teckna sig i den nu pågående nyemissionen genom att använda sig av teckningsrätter som han vederlagsfritt erhållit från Azad Najar.

– Det är roligt att få stöd från det lokala affärslivet. Och det känns extra bra när det är någon som investerar med hjärtat, som på nära håll insett vikten av att skapa alternativ när de naturliga organen inte räcker till, säger Christina Hugosson, VD för Scandinavian Real Heart AB.

Historien bakom bolaget startade 1999 då Västeråsläkaren Azad Najar började skissa på en idé att utveckla ett konstgjort hjärta. 2007 grundade han bolaget tillsammans med Said Zahrai på KTH och Gunnar Nihlén, då VD för ALMI Västmanland. Hösten 2015 kunde de äntligen se sin ursprungliga idé om ett hjärta som efterliknade det mänskliga var på väg att förverkligas. Tester visade då att den mekaniska hjärtpumpen hade samma syresättning och puls som hos en frisk människa. Om allt går enligt plan kommer ett Real Heart-hjärta för första gången slå i en människa sent 2017 eller tidigt 2018.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87
Christina.hugosson@realheart.sewww.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Idag inleds teckningstiden i Real Hearts nyemission

Idag, den 19 maj 2016, inleds teckningstiden i Scandinavian Real Hearts  företrädesemission av aktier. Även allmänheten ges rätt att teckna i nyemissionen. Teckningstiden löper till och med den 2 juni 2016. Vid fulltecknad nyemission tillförs Scandinavian Real Heart cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 36 % av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns för nedladdning på Scandinavian Real Hearts hemsida   (www.realheart.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag,
hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med
ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det
biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik
produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar
bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre
komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider
av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken,
utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt
bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen
med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående beslutades på Bolagets årsstämma den 10 maj om en företrädesemission av aktier.
Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt
hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket
öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i
långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på
människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen.

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en
(1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: 11.39 SEK per aktie

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan
teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av
teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 138 MSEK (13 maj 2016 )

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj
2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj
2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 36 procent genom
teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare.

Villkor: Information om villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier finns i emissionsmemorandumet

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen kommer bolaget att närvara vid investerarträffar för att informera om bolaget och sina framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna vänligen besök Real Hearts hemsida (www.realheart.se) eller kontakta Real Heart på telefon 021-475 55 50 , eller e-post via info@realheart.se

 • Stockholm 23/5, kl. 19.00, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23

Anmälan sker till Aktiespararna via länken http://www.aktiespararna.se/StockholmVasa

 • Malmö 24/5, kl. 12.00 – 12.30 Casino Cosmopol, Slottsgatan 3

Anmälan sker till Aktiespararna via länken

http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenMalmo/

 • Västerås 24/5, kl. 17.30, Best Western Mälaren, Stensborgsgatan 1

Anmälan sker till info@realheart.se

 • Göteborg 25/5, kl. 16.00, Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10 

Anmälan sker till info@realheart.se

 • Stockholm 30/5, kl. 16.00, Scandinavian Care, Vasagatan 7

Anmälan sker till info@realheart.se

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: 08-684 05 800
E-post: info@aqurat.se

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Delårsrapport 2016-01-01 till 2016-03-31

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (2016-01-01 – 2016-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 62 688 (80 447) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -807 706 (-451 500) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 (-0,04) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 79 (95) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2016-03-31.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2016

Under det första kvartalet 2016 kunde Scandinavian Real Heart meddela att man erhållit ytterligare ett svenskt patent, vilket skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktionen. Patentet skyddar även mot andra tänkbara lösningar och således förhindrar patentet konkurrenter att utveckla likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare. Scandinavian Real Heart lämnade även under perioden in ytterligare patentansökningar till Patentverket, för att bredda portföljen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I början av april 2016 meddelade Bolaget att styrelsen föreslagit årsstämman att besluta om genomförande av en företrädesemission i syfte att tillföra kapital för att ta ytterligare steg framåt i utvecklingen av hjärtpumpen.

Bolaget har efter det första kvartalets utgång även kunnat kommunicera att de tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köpt aktier i Scandinavian Real Heart.

Den 10 maj 2016 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 11 maj 2016 och finns att tillgå på www.aktietorget.se och bolagets hemsida www.realheart.se

Omsättning och resultat

Omsättningen under perioden härrör till 100 % från vidarefakturering av hyreskostnader till externa hyresgäster. Kostnader för forskning och utveckling av modell nr 9 har under Q1 aktiverats med 653 tkr. Kostnader för nya patentansökningar har aktiverats med 330 tkr. Posten övriga externa kostnader, 870 tkr, består av externt köpta tjänster för företagsledning och ekonomi med 322 tkr, lokalkostnader med 156 tkr samt diverse övriga kostnader 392 tkr.

VD Christina Hugosson kommenterar

Vi arbetar enligt plan med utveckling och test av hjärtpumpen. I mars fick vi ytterligare ett patent godkänt av svenska patentverket. Tack vare patentbeviljandet är vår hjärtpumps konstruktion skyddad. Vår hjärtpump – den enda som efterliknar det mänskliga hjärtat med fyra kammare – är redo att genomgå tester för att så småningom testas i människor och slutligen förhoppningsvis nå ut på marknaden.

Patentet skyddar inte enbart vår slutliga konstruktion, utan ger även skydd mot andra tänkbara lösningar och förhindrar således att konkurrenter utvecklar likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare. Vi har dessutom lämnat in tre patentansökningar, utöver den nyligen beviljade, för att bredda patentportföljen med kompletterande patent på spinoff-lösningar till huvudpatentet. Genom att arbeta kontinuerligt med vårt immaterialrättsliga skydd skapar vi de bästa förutsättningarna för forskningen och utvecklingen av våra produkter.

Som vi kunde meddela i april föreslog styrelsen att årsstämman skulle besluta om genomförande av en företrädesemission. Detta beslut fattades igår, den 10 maj 2016, när vi höll årsstämma på Elite Stadshotellet i Västerås. Genom den planerade företrädesemissionen vill vi tillföra Bolaget resurser för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt så att det så småningom kan opereras in i människor och ge färre komplikationer än dagens alternativ. För att ta utvecklingen av vår hjärtpump vidare behöver vi göra en miniatyrisering av elektroniken, utveckla säkerhetskritisk mjukvara samt genomföra etiskt godkända prekliniska långtidsförsök på djur. Samtidigt som vi gör detta bygger vi värde i Bolaget genom utökad kärnkompetens men också – som jag nämnt tidigare – genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. Vi har via teckningsförbindelser redan på förhand avtalat om cirka 30 procent av företrädesemissionen och arbetar för närvarande med att utöka andelen teckningsförbindelser.

Vi gör bedömningen att vi har goda förutsättningar att driva projektet i mål, mot bakgrund av våra framsteg vad avser pumpkonstruktionen och våra djurförsök, men även med anledning av den starka styrelse och välutbildade projektorganisation som står bakom Bolaget. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid tills ett donerat hjärta finns tillgängligt samtidigt som både livskvalitet och mobilitet förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi även att Scandinavian Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

I april gick de tre kända ishockeyprofilerna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad in och köpte aktier i Scandinavian Real Heart. NHL-profilerna har sedan länge uttryckt vikten av organdonation och väljer genom sina investeringar i Scandinavian Real Heart att även förespråka ett artificiellt alternativ. Hockeyprofilernas tro på Bolaget ger oss ytterligare energi att driva projektet vidare – eventuellt medför det även att andra får upp ögonen och vill investera i Bolaget, vilket ger oss större möjligheter i vårt fortsatta arbete.

Vi fortsätter vår resa med förhoppningen att det första Real Heart-hjärtat kan inopereras i människa under 2017.

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

 

 

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk -och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare tre patentansökningar som, om de godkänns, ger patentskydd i 20 år.

Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.

Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 31 mars 2016 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till
9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.

Största aktieägare i Bolaget per 2016-03-31 (över 10 procent)

Aktieägare Antal aktier Röster (%) Kapital (%)
Najar Medical & Invention AB 3 587 564 36,18 36,18
Frontus AB 1 173 449 11,83 11,83
Övriga 4 761 013 51,99 51,99
Totalt 9 916 625 100 % 100 %

Principer för delårsrapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 2 2016-08-25
Delårsrapport 3 2016-11-24
Bokslutskommuniké 2016 2017-02-23

Avlämnande av delårsrapport

Västerås, den 11 maj 2016
Styrelsen
Scandinavian Real Heart AB

Kommuniké från årsstämma

Igår, den 10 maj 2016, hölls årsstämma I Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Stämman beslutade om styrelsearvode åt Lars-Peter Harbing, årsarvode 100 000 kronor exkl. moms genom faktura via sitt bolag. Styrelsemedlemmar vilka arbetar operativt i bolaget debiterar 1 000 kr/tim.. exkl. moms vid styrelsemöten. Stämman beslutade vidare att ingen ersättning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.

Avseende arvode till revisor beslutade stämman enligt avtalat fakturerat belopp.

Val av styrelse, revisor och valberedning
Stämman beslutade att omvälja Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Christina Hugosson. Vidare beslutade stämman att nyvälja Gerald Engström och Lars-Peter Harbing.

Till revisor beslutades att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs som revisor för tiden fram till årsstämman 2017.

Stämman beslutade vidare att följande personer skall ingå i valberedningen: Kim Norström (sammankallande) Kjell Sköldberg ,Susanne Hedman och Azad Najar.

Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
Stämman beslutade om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt att ge
styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar bemyndigande att vidta de smärre justeringar som erfordras vid registrering av emissionen hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Västerås i maj 2016
Scandinavian Real Heart (publ)
STYRELSEN

För information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Marknadsmeddelande 107/16 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (HEART) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 13 maj 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 maj 2016.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 11,39 SEK/aktie (1:8 á 11,39 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 maj – 31 maj 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden pågår mellan den 19 maj – 2 juni 2016

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0008348197
Orderboks-ID: 122231
Första handelsdag: 19 maj 2016
Sista handelsdag: 31 maj 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: HEART BTA 1
ISIN-kod: SE0008348205
Orderboks-ID: 122232
Handelsperiod: från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se

Kurs i föreslagen företrädesemission beräknad

Som meddelats tidigare föreslår Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB att årsstämman den 10 maj 2016 klockan 17.00, beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Den föreslagna teckningskursen är nu uträknad till 11,39 Sek. Genomsnittskursen blev 13,40 Sek per aktie vilket blir 11,39 Sek med 15% rabatt.

Uträkningen baserar sig på tidigare kommunicerad formel där teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent.

______________________

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Hockeylegender stöttar svensk forskning

De tre före detta NHL-spelarna Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad köper aktier i Scandinavian Real Heart, som utvecklar ett artificiellt hjärta. Idrottsstjärnorna är sedan länge ambassadörer för organdonation och nu stödjer de alltså även andra alternativ.

Varje år insjuknar ungefär 2 000 personer i Sverige i hjärtsvikt. Enda hoppet står då till ett nytt hjärta, men bristen på organ gör att de flesta inte klarar sig. Det är här Scandinavian Real Heart kommer att fylla en funktion. Produkten är den första i sitt slag som efterliknar ett riktigt hjärta och om några år ska den kunna pumpa i en människa.

– Jag har hållit på i 17 år med att utveckla hjärtat. Jag är så tacksam över att idrottshjältarna tror på oss. Det ger mig och utvecklingsteamet massor av ny kraft och energi att driva projektet vidare, säger Azad Najar, överläkare och innovatören bakom det mekaniska hjärtat.

Små medicintekniska företag har svårt att få tillgång till offentligt kapital och det finns ont om medel till grundforskning för medicinsk apparatur. Scandinavian Real Heart har utvecklats med ideella insatser samt privata investerare. Sedan hösten 2014 är bolaget publikt och noterat på Aktietorget.

– För oss betyder det oerhört mycket att hockeyprofilerna tror på oss och vill träda fram och slå ett slag för forskning och utveckling. Om deras stjärnstatus gör att fler får upp ögonen och vill investera i Scandinavian Real Heart ger det oss större möjligheter i vårt fortsatta arbete mot att få hjärtat testat och godkänt. Även små aktieägare kan göra nytta, det är en investering med hjärtat, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

Hockeyhjältarna har sedan länge agerat som frontfigurer för organtransplantation och uppmanat allmänheten att anmäla sig till donationsregistret. Men bristen på organ är stor och Börje Salming, Fredrik Olausson och Jimmie Ölvestad anser att det viktigt att även stötta nya möjligheter. Därför köper nu alla tre aktier via Aktietorget i Scandinavian Real Heart – i hopp om att kunna rädda fler liv.

Börje Salming har fått många sår och ärr i sitt liv och har tagit upp sjukvårdens resurser och ser det här som ett sätt att ge tillbaka. Fredrik Olausson har själv drabbats av sjukdom som lett till att han varit tvungen att genomgå två levertransplantationer. Han vet vad det innebär att stå på väntelista för ett nytt organ.

– Jag är mycket tacksam för att det finns generösa människor som vill donera. Tack vare ett nytt organ har jag fått en andra chans, säger Fredrik Olausson.

Under våren kommer Scandinavian Real Heart att genomgå en nyemission för att stärka bolaget finansiellt. Förhoppningen är att det första Real Heart-hjärtat sitter i en människa någon gång under 2017.

För mer information, kontakta:

Christina Hugosson, vd

070-191 30 87

Christina.hugosson@realheart.se

www.realheart.se


Om Scandinavian Real Heart AB –
Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och

Inbjudan till Årsstämma i Scandinavian Real Heart AB ( publ) den 10 maj 2016

Aktieägarna i Scandinavian Real Heart AB (publ), 556729-5588, inbjuds härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Stadshotellet, Stora Torget, 721 03 i Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2016, och

 • anmäla sitt deltagande senast måndagen den 9 maj 2016 skriftligen till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås. Anmälan kan också göras per telefon 070-44 44 521 eller per e-post info@realheart.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 • Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 3 maj 2016 och bör begäras i god tid före denna dag hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.realheart.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 9 916 625 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av dagordningen.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8.    Beslut
    a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
    b)    om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
    c)    om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11.    Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter samt valberedning.
12.    Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
13.    Stämmans avslutande.

Beslutsförslag i korthet:

Val av presidium (Punkt 2)

Valberedningen föreslår Peter Ekstedt till stämmans ordförande samt Susanne Hedman till stämman protokollförare.

Förslag till beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Förslag angående antalet styrelseledamöter och revisorer (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.

Förslag angående arvode till styrelseledamöter och revisor (Punkt 10)

Valberedningen föreslår ett årligt styrelsearvode till Lars-Peter Harbing om 100 000 kr exkl. moms att faktureras via eget bolag. Övriga styrelseledamöter som arbetar operativt i bolaget föreslås debitera överenskommet timarvode med 1 000 kr/tim. Till övriga styrelseledamöter föreslås ingen ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt avtalat fakturerat belopp.

Förslag till val av styrelse, revisor och valberedning (Punkt 11)

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

Omval: Göran Hellers (ordförande), Gunnar Nihlén, Azad Najar och Christina Hugosson.

Nyval: Gerald Engström och Lars-Peter Harbing

Gerald Engström är grundare av och numera styrelseordförande i Systemair. Han är också styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB och har tidigare varit VD i bland annat Ziehl-ebm AB.
Lars-Peter Harbing har haft ledande internationella befattningar inom Getinge AB och Johnson & Johnson mellan 1985 och 2009. Han har en bred kunskap inom Medical Devices och har global erfarenhet. Sedan 2009 är han bosatt i Sverige och har fokuserat på att hjälpa små och mellanstora bolag i Sverige som styrelsemedlem, konsult och affärsstrateg.

Till revisor föreslås att ADSUM Revisorer & Företagskonsulter AB med huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt väljs för tiden intill årsstämman 2017.

Till valberedning föreslås: Kim Norström (sammankallande), Kjell Sköldberg, Susanne Hedman och Azad Najar.

Förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna (Punkt 12)

Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolaget ska genomföra en nyemission av högst 1 239 578 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 123 957,8 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1.    Rätt att teckna sig för aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid sådana aktieägare för varje på avstämningsdagen innehavd aktie ska erhålla en (1) teckningsrätt. För att få teckna en (1) aktie med stöd av sådana teckningsrätter krävs åtta (8) teckningsrätter.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätt. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter ske till dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som endast tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

2.    Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av aktier med företrädesrätt ska vara tisdagen den 17 maj 2016.

3.    Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden innan teckningsperioden börjar löpa.

4.    Teckning med stöd av teckningsrätt ska ske genom betalning av emissionslikvid under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 2 juni 2016. Teckning utan stöd av teckningsrätt ska ske på särskild teckningslista under samma tid. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätt ska betalas senast tre bankdagar efter besked om tilldelning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer utan avisering från Euroclear Sweden AB att bokas bort ur Euroclear Sweden AB:s system. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

5.    De nya aktierna i bolaget ska berättiga till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.

_________________________

Handel med teckningsrätter kommer att ske under perioden från och med den 19 maj 2016 till och med den 31 maj 2016 på Aktietorget. Handel i BTA (Betalda Tecknade Aktier) kommer att ske från och med den 19 maj 2016 fram till dess att emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta förslag och beslut som kan erfordras vid registrering hos Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Detta innebär att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Scandinavian Real Heart AB (publ), Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås eller via e-post till: christina.hugosson@realheart.se För att kunna behandla skriftliga frågor behövs frågorna tillställas bolaget före den 3 maj.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Kopparbergsvägen 10 i Västerås samt på bolagets webbplats www.realheart.se senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Västerås i april 2016

Scandinavian Real Heart AB (publ)

STYRELSEN

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Föreslår företrädesemission

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Scandinavian Real Heart” eller ”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 10 maj 2016 beslutar om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår följande huvudsakliga villkor för emissionen: Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 123 957,8 kronor genom utgivande av högst 1 239 578 nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 17 maj 2016. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning och tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt enligt de principer som framgår av styrelsens förslag till företrädesemission som presenteras i kallelsen till årsstämman. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 11 procent, beräknat efter full anslutning i nyemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete pågår med att säkerställa en större del av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår från Bolaget till de som åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen.

Kallelse till årsstämman den 10 maj 2016 där beslut om emissionen ska fattas publiceras i ett separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

Efter 16 års forskning och utveckling har Scandinavian Real Heart, i samarbete med kunniga företag, hjärtkirurger, kardiologer och ingenjörer, passerat de viktigaste tidiga utvecklingsstegen. Tillsammans med ledande svenska ingenjörer har vi nu framställt ett konstgjort hjärta med fyra kammare som följer det biologiska hjärtats princip, och som i försök ger samma flöde, tryck och styrning. Nyckeln till en framgångsrik produkt finns just här, det vill säga i att konstruktionen imiterar det naturliga hjärtat, som i sig motverkar bildning av blodproppar.

Vi har emellertid en bit kvar för att kunna bevisa att hjärtat fungerar felfritt i människor och ger betydligt färre komplikationer än dagens alternativ. Målet är att hjärtpumpen ska kunna rädda livet på de patienter som lider av svår hjärtsvikt. Nästa steg i vidareutveckling av hjärtpumpen innefattar miniatyrisering av elektroniken, utveckling av säkerhetskritisk mjukvara samt genomförande av etiskt godkända långtidsförsök på djur. Parallellt bygger vi värde i bolaget genom utökad kärnkompetens, men också genom en breddning av patentportföljen med för framtiden intressanta spinoffteknologier. För att kunna genomföra ovanstående har Bolagets styrelse beslutat att föreslå att Bolagets årsstämma beslutar om en företrädesemission av aktier.

Vi har under 2015 visat att hjärtpumpen har samma syresättning och puls som en människa med ett friskt hjärta. Vi har också tagit fram ett nytt, mycket energieffektivt, drivsystem. Verkningsgraden är cirka 90 %, vilket öppnar upp för avancerade batterilösningar som energiförsörjning. Vi avser att testa pumpen modell 9 i långtidsförsök på djur. Djurstudier är ett legalt krav för att man senare ska kunna utföra kliniska försök på människa. Vi kommer så småningom dessutom att CE-certifiera pumpen. När pumpen har verifierats i människa kommer vi att kunna göra en världsomfattande marknadslansering via stora internationella kongresser, där vi når världens 75 000 hjärtkirurger.

Scandinavian Real Heart har attraherat såväl en stark styrelse som en välutbildad projektorganisation. Vi har därför goda förutsättningar att driva projektet i mål. Med vår produkt på marknaden skulle patienter som väntar på ett donerat hjärta få väsentligt utökad väntetid samtidigt som både livskvalitet och mobilitet förbättras. Hjärtpumpen ökar därför sannolikheten att hitta ett passande donationshjärta i tid, vilket ökar patientens chanser att överleva. I ett längre perspektiv hoppas vi dock att Real Heart ska bli en mer permanent lösning för patienter som av olika skäl inte kan få ett donerat hjärta.

Styrelsens förslag om företrädesemission i sammandrag

Företrädesrätt: Avstämningsdag ska vara den 17 maj 2016. För varje innehavd och registrerad aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningstid: 19 maj – 2 juni 2016.

Teckningskurs: Teckningskursen per aktie ska vara ett belopp i kronor motsvarande den genomsnittliga dagliga stängningskursen för Bolagets aktie på Aktietorget under en period om fem handelsdagar från och med den 2 maj 2016 till och med den 9 maj 2016, minus en rabatt på 15 procent. Teckningskursen i kronor kommer att kommuniceras till aktieägarna och marknaden i anslutning till årsstämman den 10 maj 2016.

Emissionens omfattning: Företrädesemissionen omfattar högst 1 239 578 nya aktier. Även allmänheten kan teckna aktier i företrädesemissionen. Detta sker genom anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Befintligt antal aktier i Bolaget: 9 916 625 aktier (innan företrädesemissionen).

Bolagets nuvarande marknadsvärde: Cirka 106 MSEK (pre-money).

Sista handelsdag inklusive teckningsrätt: 13 maj 2016

Första handelsdag exklusive teckningsrätt: 16 maj 2016

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter ska ske på AktieTorget under perioden 19 –31 maj 2016.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) ska ske på AktieTorget från och med den 19 maj 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juni 2016.

Åtaganden att teckna aktier: Emissionen är i dagsläget säkerställd till cirka 30 procent genom teckningsförbindelser och åtaganden att teckna aktier från nuvarande aktieägare och nya investerare. Arbete med att säkerställa en större andel av företrädesemissionen kommer att pågå fram till årsstämman.

Villkor: Villkor och anvisningar samt ytterligare information om åtaganden att teckna aktier kommer att offentliggöras i det emissionsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra senast i samband med att teckningstiden för emissionen inleds.

______________________

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Svenskt mekaniskt hjärta får nytt patent

Scandinavian Real Heart har fått ett nytt svenskt patent beviljat och stärker nu sitt patentskydd på sin egenutvecklade hjärtpump.

Det nya patentet skyddar den slutgiltiga pumpkonstruktion som nu är redo att gå igenom tester för att senare kunna sättas in i patienter och nå ut på marknaden.
Real Hearts hjärtpump är den enda i sitt slag med fyra kammare, och dess konstruktion efterliknar ett riktigt hjärta.

Patenten skyddar även mot andra tänkbara lösningar och förhindrar således att konkurrenter utvecklar likartade mekaniska hjärtan med fyra kammare.

Real Heart har dessutom lämnat in ytterligare tre nya patentansökningar till Patentverket. Detta för att bredda sin patentportfölj med kompletterande patent på spinoff-lösningar till huvudpatentet.

Med de befintliga patenten och de nya patentansökningarna bedömer styrelsen att bolaget idag har en stark patentsituation och ett utbrett skydd.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD

Telefon: 070-191 30 87

E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Real Heart presenterar senaste versionen av hjärtpumpen

Efter ett intensivt arbete presenterar Scandinavian Real Heart sin senaste hjärtpump, prototyp nummer 9, ett litet, kompakt och lätt monterbart TAH (totalt artificiellt hjärta). Prototyp 9 har som det naturliga hjärtat två förmak och två kammare och är utrustad med fyra mekaniska hjärtklaffar. Real Heart har sedan 16 år tillbaka haft ambitionen att utveckla och testa världens första mekaniska fyrkammarhjärta. Det naturliga hjärtat efterliknas i konstruktion och funktion. Erfarenheter från tidigare tester och utvecklingsfaser ligger till grund för utvecklingen av senaste prototypen. Den innehåller nya tekniska och patentsökta lösningar. Närmast ser vi fram emot att verifiera prototyp 9 i prekliniska långtidsprov hösten 2016. Dessa tester är ett krav innan bolagets hjärtpump kan börja användas på människa.

Se bild i bifogad pdf eller på www.realheart.se.

3 mars 2016

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Bokslutskommuniké 1 jan- 31 december 2015

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 148 054 (226 257) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 530 513 (-1 690 217) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,15 (- 0,17) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 90,4 (89,7) %.

Fjärde kvartalet (2015-10-01 – 2015-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (154 425) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -613 019 (-1 036 000) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-0,10) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 94 (89) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-12-31.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under 2015

Första kvartalet

Gunnar Nihlén tillträdde som VD i Scandinavian Real Heart och Bolaget meddelade att simulatortest med hjärtpump genomförts med positiva resultat. Under testerna registrerades data avseende puls, tryck och flöden. Härutöver mättes energi- och effektförbrukning. Resultaten av testerna visar att modell nummer 8 är en förbättrad mekanisk modell i relation till föregående modell.

Andra kvartalet

Bolaget utvecklade en färdig modell – hjärtpumpsmodell nummer 8. Under kvartalet meddelade Bolaget även att dåvarande VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget.

Tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser rapporterade under det tredje kvartalet.

Fjärde kvartalet

Bolaget meddelade den 5 oktober att prekliniska djurprov genomförts med hjärtpump modell nummer 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Drivsystemet levererade blodtryck och puls med normala värden. Provet visade också att det finns behov av att förbättra och optimera den kliniska processen med att sy fast och koppla in hjärtpumpen.

Scandinavian Real Heart kunde den 5 oktober även meddela, i och med att Bolaget går in i en ny mer medicintekniskt inriktad fas, att Bolagets styrelseledamot Christina Hugosson tillträder som ny VD. Hugosson har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Före detta VD Gunnar Nihlén kvarstår som styrelseledamot i Bolaget och kommer fortsätta att bidra med kompetens och erfarenhet.

Bolaget meddelade i december att VD Christina Hugosson köpt 30 000 aktier av före detta VD Gunnar Nihléns bolag Frontus AB. Samtidigt köpte även en av de större ägarna i Bolaget 70 000 aktier av Frontus AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat

Bolaget har inte haft någon omsättning under Q4 och den omsättning som redovisas under övriga perioder avser enbart vidarefakturering av hyreskostnader. Aktiverade kostnader för forskning och utveckling uppgår under perioden till 291 KSEK och för patent med 134 KSEK exkl. avskrivning 38 KSEK. De huvudsakliga kostnaderna för perioden består av: konsultarvoden för den löpande förvaltningen 275 KSEK, lokalomkostnader 76 KSEK, finansiella kostnader 64 KSEK samt patentkostnader 46 KSEK. Resultatet (förlust) för Q4 uppgår till 613 KSEK.

VD Christina Hugosson kommenterar

Under 2015 har vi tagit en del stora steg. Hjärtpumpens syresättning och puls är som hos en frisk människa – det visade vi vid de prekliniska proven i september och november. Proven gjordes tillsammans med ett av Sveriges ledande kardiologteam. Det kändes oerhört stort att höra pulsen slå vid proven. Vi har också gjort ett genombrott med att få ner energiförbrukningen till en nivå som teoretiskt ska klara att användaren kan röra sig fritt under ett helt dygn. Vi vill ju ha aktiva användare som kan röra sig fritt och leva som vanligt. Patentportföljen har breddats och stärkts under året.

Vi arbetar vidare med de aktiviteter som krävs av oss när det gäller etiska regler och myndighetsförordningar för den här typen av medicintekniska implantat. Planering och prioritering pågår av de aktiviteter som kommer att leda fram mot de kliniska försöken i människa. Styrelse och ledning ser över olika kapitalanskaffningsmöjligheter för fortsatt stabil finansiering mot försöken.

Vi kom på plats 16 i Veckans affärers lista över ”Årets 50 kursdubblare – aktierna du borde ha ägt” under 2015. Det är vi stolta och glada över!

I oktober 2015 tillträdde jag som ny VD i och med den mer medicintekniskt inriktade fas Bolaget går in i. Jag ser verkligen fram emot att vi ska ta hjärtpumpen fram mot prov på människa och vidare mot marknad. Behovet är enormt. Varje år drabbas cirka 2000 patienter i Sverige av svår hjärtsvikt, dvs det som kallas grad IV och innebär att man avlider inom något år. Det görs endast runt 50 hjärttransplantationer per år pga. för få donatorhjärtan. Här har hjärtpumpen en viktig funktion att fylla, både för individen och för samhället.

Nu ser vi fram emot de prekliniska långtidsprov som vi avser att genomföra under andra halvåret 2016!

Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

VD köper aktier i bolaget

Scandinavian Real Hearts nya vd Christina Hugosson har köpt 30.000 aktier i bolaget av tidigare vd-n Gunnar Nihléns bolag Frontus AB. Samtidigt har också en av de större ägarna köpt ytterligare 70.000 aktier av Frontus AB.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Christina Hugosson, VD
Telefon: 070-191 30 87
E-post:christina.hugosson@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Resultat från djurprov nr 3 med uppdaterad hjärtpump modell 8

Första veckan i november genomfördes ytterligare ett prekliniskt djurprov med hjärtpump modell 8. Vid föregående prov i mitten av september fungerade pumpen i princip klanderfritt med hög verkningsgrad och låg energiåtgång. Vi hade däremot vissa problem med den kirurgiska tekniken för insättning. Sedan septemberproven har vi nu förbättrat både teknik för insättning och optimering av drivningen. Avsikten med provet var nu att än en gång testa dessa funktioner under fysiologiska förhållanden. Försöket utföll enligt följande.

Pumpens funktion

Pumpen är konstruerad som två pumpar som seriekopplas och regleras av ett datoriserat styrsystem. Vi hade nu adderat ytterligare en styrfunktion som förenklade inplantering av pumpen. Det nya styrsystemet visade sig fungera helt enligt plan och vi uppnådde naturlig puls och normala tryckförhållanden. Vi kunde styra såväl slagvolym och hjärtfrekvens. Djurets syrsättning var också god. Styrsystemet visade sig vid provet således fungera helt som avsett vilket är ett viktigt principiellt steg framåt.

Drivsystemet

Det blev ännu en gång bekräftat att drivsystemet är effektivt och drar liten mängd energi och har hög verkningsgrad. Även vid högre belastning utnyttjades endast en mindre del av motorns kapacitet. Detta innebär att storleken på motorn kan minskas utan att man påverkar pumpens funktion. Detta är positivt. Det undertryck som skapades framför allt i höger förmak vid föregående operation kunde denna gång helt undvikas genom en förbättrad datoriserad styrning av pumpen. Datorprogrammet kan balansera effektbehovet mellan de två hjärthalvorna och därmed ge en helt koordinerad total funktion. Drivsystemet levererade bra blodtryck och pulsfrekvens. Utfallet av provet vad gäller drivsystemet var således uppmuntrande.

Insättning av pumpen

I samband med försöket läggs djuret först i hjärt-lung-maskin och det biologiska hjärtat kan då tas ut. Vi syr därefter in vår hjärtpump. Vid föregående prov hade vi vissa problem med insättningen. Det uppstod visst läckage i anslutningarna och vi hade svårigheter med avluftning. Anslutningarna var nu nydesignade och vi hade nya portar för avluftning. Dessa nya lösningar visade sig fungera helt som avsett. Det uppstod inget som helst läckage. Avluftningen var också enklare och snabbare och så gott som komplett.

Sammanfattning

Efter ännu ett djurprov kan man konstatera att hjärtpump modell 8 fungerar bra i ett biologiskt system. Den levererar tryck och puls likt kroppens eget hjärta och kan lätt och effektivt styras. Anslutningarna var täta. Enbart en mindre del av motorns kapacitet utnyttjades, vilket innebär att kommande hjärtpumpsmodell kommer att ha mindre motor. Vad gäller det totala utvecklingsarbetet ligger vi i fas med planeringen, rent av lite före.

Planering framåt

Med denna rapport kan vi nu konstatera, i enlighet med vad vi tidigare har kommunicerat i företagets memorandum, att hjärtpump modell nr 8 med dess funktion, drivsystem, kopplingar, och avluftningsanordning är nu utvecklat som ett koncept. Detta innebär emellertid inte på något sätt att vi är i mål. Det som nu står framför oss är att optimera motor och operationsteknik och att vidareutveckla den datoriserade styrfunktionen. Vi måste också starta utvecklingen av energiförsörjningen. Vi siktar på att så småningom ta fram ett inplanterbart batterisystem – något som andra (enklare) modeller av artificiellt hjärta helt saknar. Vi kommer baserat på erfarenheter vi fått vid detta prov också att inom närmaste månaderna ta fram en ny, något mindre, motorversion avsedd för senare långvariga prekliniska djurprov.

Inom de närmaste månaderna kommer vi att genomföra ytterligare djurprov med den nya och mindre versionen. Dessa kommer att vara förberedelse för prekliniska långtidsprov som vi avser genomföra under andra halvan av 2016. Som vi tidigare sagt arbetar vi mot målet att genomföra kliniska prov på människa någon gång under senare hälften av 2017.

Göran Hellers, styrelseordförande


För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Göran Hellers, Styrelseordförande

Telefon 070-746 51 00

E-post:goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

www.realheart.se

Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2015-01-01 – 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 45 229 (38 425) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -917 494 (-654 019) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 (-81.80) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.

Tredje kvartalet (2015-07-01 – 2015-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 4 918 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till-223 615 (-343 577) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-42.96 ) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 87 (19) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-09-30.
** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Inga väsentliga händelser att rapportera under det tredje kvartalet.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget meddelade den 5 oktober att prekliniska djurprov genomförts med hjärtpump modell nummer 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Drivsystemet levererade blodtryck och puls med normala värden. Provet visade också att det finns behov av att förbättra och optimera den kliniska processen med att sy fast och koppla in hjärtpumpen.

Scandinavian Real Heart kunde den 5 oktober även meddela, i och med att Bolaget går in i en ny mer medicintekniskt inriktad fas, att Bolagets styrelseledamot, Christina Hugosson, går som ny VD. Hugosson har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Före detta VD Gunnar Nihlén kvarstår som styrelseledamot i Bolaget och kommer fortsätta att bidra med kompetens och erfarenhet.


Omsättning och resultat

Omsättningen som redovisas består av vidarefakturerade kostnader till externa hyresgäster, inga övriga försäljningsintäkter finns i Bolaget.

Under tredje kvartalet 2015 har patentkostnader aktiverats med 267 tkr och kostnader för forskning utveckling med 701 tkr. Ett omfattande arbete med att utarbeta en ny patentansökan har pågått under perioden parallellt med fortsatt utveckling av modell nr 8 och förberedelser inför de genomförda djurproven under september månad.

Kostnaderna under Q3 består i huvudsak av kostnader för köpta tjänster 127 000 kr, noteringskostnader 60 823 samt kostnader för juridisk rådgivning med 77 750 kr.  


VD Christina Hugosson kommenterar

Tredje kvartalet 2015 är förbi och som nytillträdd VD tar jag här tillfället att summera perioden som gått och samtidigt presentera mig själv.

I dag dör tusentals människor med svår hjärtsvikt i väntan på en donator. Jag ser därför med spänning fram emot att få vara med på den resa som ska utveckla hjärtpumpen till att kunna rädda dessa liv. Vi har en viktig roll att fylla, både för individen och för samhället. Dessutom brinner jag för medicintekniska produkter och att kunna hjälpa patienter till ett bättre och längre liv.

Det är otroligt tillfredställande att få arbeta med en produkt som hjärtpumpen. Med mina 25 år i medicinteknikbranschen på bolag som Elekta, Siemens-Elema, SciBase, Boule Diagnostics samt ABB ser jag möjligheterna inom Real Heart och har stark tro på det vi gör.

Det kompetenta teamet som har uppfunnit och utvecklat hjärtpumpen har gjort ett gediget arbete för att ta reda på hur och varför ett mänskligt hjärta fungerar som det gör. Dessa principer ligger till grund för konstruktionen och idén att pumpa blodet så likt ett riktigt hjärta som möjligt. Teamet har kommit långt på vägen mot en pump som fungerar likt en människas.

Nu går Bolaget in i en mer medicintekniskt inriktad fas då vi kommer att fokusera på att kunna operera in hjärtpumpen vid kliniska försök. Vid utvecklingen av medicintekniska produkter måste man leva upp till krav från myndigheter som Läkemedelsverket och FDA (USAs Food & Drug Administration). Kraven är till för att skydda patienter, läkare samt andra användare.

Framöver kommer vi att planera och prioritera aktiviteter som vi behöver göra för att hjärtpumpen på ett kvalitativt och säkert sätt ska kunna opereras in vid de kliniska försöken. Som en del i detta arbete ser styrelse och ledning över olika alternativ till kapitalanskaffning för att ta Bolaget vidare mot kliniska försök på människa.

Under årets tre första kvartal utgjordes arbetet inom Scandinavian Real Heart till stor del av att optimera pumpens fysiologiska funktion, förbättra drivsystemet och få ner energiförbrukningen. Vi har också arbetat med att stärka Bolagets patentportfölj.

Det test som genomfördes i september syftade till att under fysiologiska förhållanden verifiera det nya drivsystemet i pumpens modell 8. Drivsystemet levererade blodtryck och pulsfrekvens med normala värden. Provresultaten visar att vi nu har möjlighet att åstadkomma en batterilösning. Varje pump drog bara 200 mA. Teoretiskt innebär detta att ett batteri med en vikt på cirka 800 gram skulle räcka för att driva hjärtpumpen i ett helt dygn. Vi vill ju att patienten ska kunna röra sig fritt.

Vi har börjat se över möjliga tekniska lösningar och tänkbara samarbetspartners. Den kliniska processen att sy fast hjärtpumpen och koppla in den kommer att behöva mer övning och optimering, vilket vi kommer att arbeta vidare med tillsammans med våra specialister inom hjärtkirurgi.

Inom de närmaste månaderna kommer vi att utföra ytterligare tester. De fungerar som förberedelse inför de prekliniska långtidsprov som vi har för avsikt att genomföra under andra halvan av 2016. Som vi sagt tidigare fortlöper arbetet med sikte på att utföra kliniska tester på människa 2017.

Jag ser positivt och tryggt framåt på den resa vi gör med hjärtpumpen.


Christina Hugosson

VD, Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

När Azad Najar 1999 som läkare började skissa på en idé att ta fram ett konstgjort hjärta var grundidén att utveckla ett hjärta som efterliknar det biologiska. Idén bygger på flödesanalyser som genomfördes av Professor Said Zahrai på KTH 2002-2005. När Azad 2001 fick kontakt med Gunnar Nihlén, som då var VD på ALMI Västmanland, såg Nihlén potentialen i innovationen och de inledde ett samarbete. Nihléns ingenjörsbakgrund och stora erfarenhet av industriella utvecklingsprojekt inom bland annat ABB, kombinerat med Najars kunskap om hjärtats funktion visade sig framgångsrikt. Tillsammans grundade Najar, Nihlén och Zahrai Scandinavian Real Heart AB 2007. Under de första 10 åren genomfördes utvecklingsarbetet på grundarnas fritid och då på ideell basis med ett gediget intresse att lösa ett problem. Under dessa år uppskattar Bolaget att man har lagt ner totalt 14 000 timmar på utveckling, simulering och studier. Därutöver har ingenjörsteknisk och medicinteknisk kompetens inom Scandinavian Real Hearts nätverk bistått med ytterligare ett antal tusen timmar.

Flödet i hjärtkamrarna är den avgörande faktor som Bolaget anser bör efterliknas för att förhållanden inne i hjärtpumpen skall imitera det naturliga hjärtat. Om samma flöde som i det naturliga hjärtat kan uppnås bör man väsentligt kunna minska risken för blodproppar och samtidigt pumpa på ett energieffektivt sätt. Bolaget har sedan 2001 patent på pumpprincipen i USA, England, Sverige och Tyskland. Bolaget har nyligen inlämnat ytterligare en patentansökan som, om den godkänns, ger ett patentskydd i 20 år.


Målsättning

Bolagets mål är att ta fram en hjärtpump (TAH), med bättre funktion än de som finns på marknaden, som i första hand kan användas som övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Grundidén är att den hjärtpump som Bolaget utvecklar ska pumpa så likt det naturliga hjärtat som möjligt.


Aktien

Scandinavian Real Heart AB noterades på AktieTorget under november 2014. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF). Per den 30 september 2015 uppgick antalet aktier i Scandinavian Real Heart till 9 916 625 stycken. Det finns inga utestående optioner eller optionsprogram.
      

Ny VD i Real Heart

Bolaget går in i en ny fas och har av den anledningen beslutat utse Christina Hugosson till ny VD. Christina har lång erfarenhet av medicinteknisk produktutveckling, bolagsbyggande och försäljning. Christina kommer med sin bakgrund att bl. a. kunna lämna viktiga bidrag till kliniska prövningar och ta produkten mot CE-märkning och marknadslansering.

Tidigare VD Gunnar Nihlén har starkt bidragit till utveckling av hjärtpumpens tekniska utformning. Vi är inom styrelsen mycket tacksamma för det viktiga bidrag Gunnar lämnat till projektet. Gunnar kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Göran Hellers
Telefon:070-746 51 00
E-post:
goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Tel: 021 – 475 55 50
www.realheart.se


Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Genomförda djurprov hjärtpump modell nr 8

Scandinavian Real Heart AB genomförde under september kliniska djurprov med hjärtpump modell 8. Proven utföll väl vad gäller pumpens principiella konstruktion, motorns energiåtgång och styrsystem. Provet visade också att det finns behov av att förbättra den rent kirurgiska tekniken vid insättning av pumpen. Ytterligare mer detaljerad information om provets utfall finns på bolagets hemsida, http://realheart.se/rapport-modell-8/

Styrelsen

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Göran Hellers

Telefon:070-846 51 00

E-post: goran.hellers@scandinaviancare.se

Scandinavian Real Heart AB

Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås

Tel: 021 – 475 55 50

www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.

Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30

Med ”Bolaget” eller ”Scandinavian Real Heart” avses Scandinavian Real Heart AB med organisationsnummer 556729-5588.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2015-01-01 – 2015-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 113 134  (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 693 879  (-310 442) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 (-38,82) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 93,6 (39) %.

Andra kvartalet (2015-04-01 – 2015-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 32 687 (0) SEK.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -242 379 (-129 206) SEK.
· Resultatet per aktie* uppgick till -0,02 (-16,15) SEK.
· Soliditeten** uppgick till 93,6 (51) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 916 625 aktier per 2015-06-30.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

Andra kvartalet

Under årets andra kvartal har Scandinavian Real Heart kunnat meddela att Bolaget har efter intensivt arbete av utvecklingsteamet utvecklat en färdig modell, hjärtpumpsmodell nummer 8. Bolaget avser att implantera modellen i sin befintliga konstruktion för kortvariga tester i djur under september 2015.

I slutet av maj 2015 höll Scandinavian Real Heart årsstämma. Stämmokommuniké publicerades den 20 maj 2015 och finns att tillgå på www.aktietorget.se.

Under kvartalet har Bolaget även meddelat att VD Gunnar Nihlén, som genom sitt helägda bolag Frontus AB är en av ägarna i Scandinavian Real Heart, sålt 17 720 av sina aktier i Bolaget. Nihlén avser att, om kursen är acceptabel, under innevarande kvartal sälja totalt 1 % av sitt innehav (inkl. den nämnda försäljningen).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser att rapportera efter periodens utgång.

Omsättning och resultat

Då Bolaget sysslar med produktutveckling finns ännu inga försäljningsintäkter. Intäkterna under perioden Q2 uppgår till 32 687 SEK och består av vidarefakturerade hyror till externa hyresgäster. Under första halvåret uppgår nedlagda kostnader för produktutveckling till 761 KSEK varav 383 KSEK avser Q2 och arbetet med pumpmodell nummer 8 och förberedelser inför kommande djurprov. Kostnaderna under period Q2 består till stor del av kostnader för köpta personaltjänster, 77 KSEK och noteringskostnader 73 KSEK.  

VD Gunnar Nihlén kommenterar

Årets andra kvartal är nu förbi och arbetet fortlöper med Scandinavian Real Hearts artificiella hjärtpump (TAH). Som vi meddelat tidigare har vi stegvis utvecklat nytt drivsystem med betydligt bättre motor. Vi har även utvecklat bättre kammare efter de långvariga simulatortester som vi genomfört under första halvåret. Hjärtpumpen har gått i långa sekvenser som en förberedelse inför de djurprov som är beräknade att äga rum i september. Vi är nöjda över att vi nu lyckats optimera pumpen så att den kräver avsevärt mindre energi och effekt för att genomföra pumpning av det flöde som behövs i våra simulatorer. Detta bådar gott inför batteridrift framöver.

Senaste tiden har vi låtit utveckla ett smidigt styrsystem som skapar den rörelse/moment av pumpen som erfordras för att pumpa runt blodet. Detta styrsystem för pumpen är framtaget av specialister i Västerås inom styr-och automation. Vidareutvecklingen av pumpen med kammare samt drivssystem har genomförts av ett team som är specialister inom sina respektive områden.

Glädjande är att vi håller tidsplan och vi siktar fortsatt på kliniska tester under 2017. Först ska dock långtidsdjurprov genomföras under 2016, efter de planerade djurproven i september 2015.

Gunnar Nihlén

VD, Scandinavian Real Heart AB

Tidigarelagd halvårsrapport

Styrelsen i Scandinavian Real Heart har beslutat att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för 2015. Tidigare kommunicerat publiceringsdatum var den 28 augusti 2015. Nytt datum för halvårsrapporten är den 25 augusti 2015.

För ytterligare information om Scandinavian Real Heart AB, vänligen kontakta:

Gunnar Nihlén, VD
Telefon: 070-597 88 88
E-post:
gunnar.nihlen@realheart.se

Scandinavian Real Heart AB
Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås
Telefon: 021 – 475 55 50
www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning förpatienter som väntar på en hjärttransplantation. Framgångsrika studier har genomförts på sövda djur och ytterligare djurstudier ska göras innan de första kliniska studierna i människa kan genomföras. Hjärtpumpens konstruktion och batterier ska ge patienten ökad rörlighet och möjlighet till högre livskvalité.