Behov

Kronisk hjärtsvikt uppstår när hjärtat förlorar sin förmåga att pumpa tillräckligt med blod till lungor och vävnader. Hjärtsvikt är ett tillstånd som kan orsakas av olika sjukdomar, såsom hjärtmuskelinfarkt, högt blodtryck, klaffsjukdomar och hjärtmuskelsjukdomar. De vanligaste symptomen på hjärtsvikt är andfåddhet, kroppssvullnad och trötthet.

Hjärtsvikt är, enligt New York Heart Associations (NYHA) klassificering, indelad medicinskt och funktionellt i fyra klasser. Vid hjärtsvikt klass 1 och 2 och i viss utsträckning även klass 3 kan symtomen behandlas med medicinering. För patienter med avancerad hjärtsvikt klass 4 är det enda realistiska alternativet operation med hjärttransplantation.

Patienter med avancerad hjärtsvikt enligt klass 4, tolererar inte minsta fysiska ansträngning. De lider av andfåddhet och svår trötthet även när de vilar. Om dessa patienter inte transplanteras avlider de vanligtvis inom ett år.

Hjärtsvikt är ett obotligt tillstånd som med tiden ofta utvecklas till klass 4. Vägen till transplantation eller död i hjärtsvikt innebär stort lidande och dessa patienter behöver mycket sjukvård och omvårdnad. Patienter med svår hjärtsvikt måste i allmänhet kontinuerligt vårdas på sjukhus. Det är också kostsamt att transplantera ett hjärta. Det kräver omfattande logistik med flera kirurgteam och flygtransporter för att kunna genomföra transplantationen och efter transplantationen är patienten också beroende av immunhämmande medicinering för att minska risken för avstötning av det transplanterade hjärtat.

Det största problemet är dock att tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad och endast cirka 5 000 transplanteras varje år i hela världen. Årligen beräknas omkring 50 000 patienter lida av så avancerad hjärtsvikt att de placeras på donationslistan. De flesta av dessa patienter avlider i väntan på ett donerat hjärta.

Antalet patienter med avancerad hjärtsvikt och som är i behov av hjälp är dock större än de som placeras i donationslistan, i vilken endast de mest behövande patienterna ingår.

I enbart USA uppskattas cirka 250 000 patienter med avancerad hjärtsvikt avlida varje år och cirka hälften av dessa patienter dör plötsligt i hjärtattack utan att man har möjlighet att hinna ersätta hjärtat med ett donerat hjärta eller en hjärtpump. Övriga patienter kan räddas genom en hjärttransplantation, men det är brist på donerade hjärtan och endast 2 000 transplantationer genomförs varje år i USA. För USA beräknar AbioCor att det finnas ett behov av minst 100 000 hjärtpumpar per år.

European Society of Cardiology har 47 medlemsländer med totalt cirka en miljard invånare och har uppskattat att omkring 10-30 miljoner (1-3 %) lider av hjärtsvikt i olika stadier. Dessa patienter har efter 5 år en dödlighet på 75 % d.v.s. minst 1 miljon avlider varje år. Av dessa uppskattar styrelsen att minst 100 000 patienter är kandidater för en hjärtpump.

Global statistik över antalet patienter med avancerad hjärtsvikt är inte tillgänglig.