CSR -Policy

Policy för Corporate Social Responsibility (CSR)

Övergripande så innebär corporate responsibility för Scandinavian Real Heart att vi bedriver vår verksamhet på ett korrekt sätt vad gäller olika etikaspekter, social agerande samt miljöhänsyn. Detta innebär att vi respekterar människor, samhälle och miljö.

Patienter
Vårt första och största ansvar gäller de patienter som slutligen ska använda våra produkter och tjänster. Allt vi gör måste vara av högsta kvalitet. Vi måste kontinuerligt sträva efter att minska våra kostnader för att kunna hålla rimliga priser. Patienter och kunder måste få snabb och korrekt service.

Miljö
Vi måste uppmuntra förbättringar för medborgarna, exempelvis att etablera en bättre hälsosituation. Vi måste underhålla de tillgångar vi har privilegiet att använda, skydda miljö och naturresurser.

Korruption
Vi kommer alltid att kämpa mot alla former av korruption. Våra medarbetare och partners kommer alltid att handla på ett etiskt korrekt sätt för att förhindra alla former av korrupt agerande.

Medborgare
Vi måste vara goda medborgare – stödja goda insatser och välgörenhetsarbete samt bära vår skäliga skatteandel. Vi har ett ansvar gentemot det samhälle vi lever och arbetar i och även gentemot världssamfundet.

Affärspartners
Våra affärspartners måste respektera den CSR-policy som beskrivs i detta dokument. När vi söker efter nya affärspartners kommer vi att utvärdera kandidater baserade på deras styrka inom det aktuella området, oavsett nationalitet och storlek.

Aktieägare
Vi har finansiellt ansvar gentemot våra aktieägare. Verksamheten måste göra en sund vinst. Vi måste utforska nya idéer. Forskning måste bedrivas löpande, innovationsprogram utvecklas och misstag regleras. Ny utrustning måste utvecklas, nya tjänster erbjudas och nya behandlingsmetoder lanseras. Vårt agerande efter dessa principer leder till att aktieägarna får en rimlig avkastning.