Styrelsens arbete

Styrelsen är, efter bolagsstämman, Bolagets högsta beslutsfattande organ. Styrelsens arbetsuppgifter anges i Aktiebolagslagen, Bolagets bolagsordning och Koden. Styrelsens arbete styrs även av en skriftlig arbetsordning som fastställs årligen. Arbetsordningen reglerar bland annat arbetsfördelning och ansvarsfördelning mellan styrelsen, styrelseordföranden och den verkställande direktören. Styrelsen fastställer även instruktioner för styrelsens utskott/kommittéer, för den verkställande direktören och för den finansiella rapporteringen.

Styrelsen svarar för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket bland annat innefattar ansvar för upprättande av övergripande, långsiktiga strategier och mål, budget och affärsplaner, fastställande av riktlinjer för att säkerställa att Bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande, granskning och godkännande av bokslut, beslutsfattande i frågor rörande investeringar och försäljningar, kapitalstruktur och utdelningspolicy, utveckling och antagande av centrala policyer, tillseende av att kontrollsystem finns för uppföljning av att policyer och riktlinjer efterlevs, tillseende av att system finns för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och risker, betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet, utseende av Bolagets verkställande direktör och fastställande av lön och andra anställningsförmåner för Bolagets verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, i enlighet med av bolagsstämman antagna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Normalt sett utses styrelseledamöter av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Koden ska styrelsens ordförande väljas av bolagsstämman och ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Styrelsen träffas enligt ett årligt förutbestämt schema. Utöver dessa möten kan det kallas till ytterligare styrelsemöten för att hantera frågor som inte kan skjutas upp till nästa ordinarie styrelsemöte. Utöver styrelsemötena har styrelseordföranden och den verkställande direktören en fortlöpande dialog rörande ledningen av Bolaget.