Tue, 28 Nov 2017 13:43:09 +0100

Real Heart: Kommuniké från extra bolagsstämma

Igår, den 27 november 2017, hölls en extra bolagsstämma i Scandinavian Real Heart AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med acklamation.


Beslut om riktad emission av optioner till styrelseledamot  

Stämman beslutade om emittering av högst 509 000 teckningsoptioner i fyra serier till Harold Kaiser enligt tidigare utsänt förslag,


Förslag att utöka styrelsen med en ledamot samt val av ytterligare ledamot

Stämman beslutade att utöka antalet styrelseledamöter från 5 till 6 personer samt att välja in Harold Kaiser.

Västerås i november 2017

Scandinavian Real Heart AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se 

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Release (PDF)