Archives

Sista dag för handel med Realheart BTA den 13 juli 2020

Under perioden 3 juni till och med den 18 juni 2020 genomförde Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart”) en företrädesemission. Måndagen den 13 juli 2020 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag i Euroclear är onsdagen den 15 juli 2020. Med anledning av att ett fåtal tecknare inte har betalt i tid har nyemissionen delregistreras. När full betalning har kommit Realheart tillhanda kommer nyemissionen att kunna slutregistreras.

Företrädesemissionen tillförde Realheart cirka 26 MSEK före emissionskostnader.  Företrädesemissionen har nu delregistrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Realheart BTA är den 13 juli 2020. Stoppdag hos Euroclear är den 15 juli 2020 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 17 juli 2020.

ISIN-kod för BTA är SE0014429288 och kortnamn är HEART BTA.

Genom delregistreringen avseende en inbetald likvid om 25 020 289,40 SEK ökar Realhearts aktiekapital med 431 384,30 SEK till 2 215 510,00 SEK. Antalet aktier ökar med 4 313 843 aktier till 22 155 100 aktier.

Slutregistrering av nyemissionen kan ske först när likvid för resterande aktier har kommit Realheart tillhanda. Slutregistrering medför ytterligare ökning av antal aktier och aktiekapital. 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl. 9:30 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Slutligt utfall avseende företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Såsom offentliggjordes den 22 juni 2020 fulltecknades företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) motsvarande cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 18 juni 2020. Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt och 948 003 utan företrädesrätt. Totalt tecknades cirka 84 % av det totala emitterade beloppet med företrädesrätt.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och följande milstolpar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Totalt tecknades 4 706 818 aktier, varav 3 758 815 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 948 003 utan företrädesrätt. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 106 procent. Teckning med med företrädesrätt utgjorde cirka 84 % av det totala emitterade beloppet. Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen ej kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna aktier.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på Spotlight Stock Market omkring vecka 30 2020. Efter registrering av företrädesemissionen kommer Realhearts aktiekapital att uppgå till totalt 2 230 157,10 SEK fördelat på 22 301 571 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,10 SEK. 

Enligt ingångna garantiavtal mellan garanterna i företrädesemissionen och Realheart har garanterna möjlighet att erhålla garantiersättning i form av aktier i Realheart. Bolaget har därför för avsikt att inom kort att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att fatta erforderliga beslut för att garanterna ska kunna erhålla ersättning i form av aktier i Realheart.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 24 juni: Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA pågår (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl. 11.00 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart fulltecknad

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) motsvarande cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vars teckningsperiod avslutades torsdagen den 18 juni 2020, har fulltecknats.

Utfallet innebär att Bolaget har säkerställt finansiering för att uppnå Bolagets kortsiktiga strategiska mål och följande milstolpar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Utfallet i företrädesemissionen innebär att deltagare i det garantikonsortium som sattes samman i samband med företrädesemissionen ej kommer att behöva infria sina åtaganden att teckna aktier.

Indikativ tidplan för företrädesemissionens slutförande

Omkring 24 juni: Offentliggörande av slutligt utfall. Avräkningsnotor skickas ut till de som anmält teckning utan stöd av teckningsrätter och fått tilldelning i företrädesemissionen. Betalning ska ske enligt villkor på avräkningsnota.

3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen: Handel med BTA pågår (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market.

Omkring vecka 30: BTA omvandlas till aktier.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 9:18 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart har endast skett genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering

Första teckningsdag i Scandinavian Real Hearts företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Idag den 3 juni 2020 inleds teckningsperioden i företrädesemissionen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”). Sista dag för teckning i emissionen är den 18 juni 2020. Realheart har erhållit icke säkerställda garanti- och teckningsåtaganden om totalt 21,3 MSEK vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Vid full teckning tillför emissionen bolaget cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie

Emissionsstorlek: cirka 26 MSEK

Teckningsperiod: 3–18 juni 2020

Avstämningsdag: 1 juni 2020

Företräde: För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Handel med teckningsrätter: 3–16 juni 2020

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie): 3 juni 2020 – till dess Bolagsverket registrerat emissionen

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

ISIN-kod: SE0006256798

Tecknings- och garantiåtaganden

Realheart har erhållit icke säkerställda garanti- och teckningsåtaganden om totalt 21,3 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av emissionen. Likvid har dock inte säkerställts på förhand.

Informationsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 08:55 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandum som har offentliggjorts. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Scandinavian Real Heart offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 25 maj 2020, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 18 maj 2020. Emissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 26 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Informationsmemorandumet har godkänts av Spotlight Stock Market.

Företrädesemissionen i korthet

Företrädesemissionen omfattar högst 4 460 314 aktier. Den som på avstämningsdagen den 1 juni 2020 var aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Preliminär tidplan avseende Företrädesemissionen

 • 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter 
 • 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod 
 • 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTA 
 • 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall

Informationsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel

Informationsmemorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, Aktieinvest FK AB:s, Skills Corporate Finance AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.skillscorp.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2020 kl. 18:45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget offentliggör idag. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Realheart genomför en till cirka 82 procent garanterad företrädesemission om cirka 26 MSEK

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

 

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av högst 4 460 314 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom detta tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 82 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Sjukvården botar idag fler sjukdomar än någonsin, men ett medicinskt område har ännu inte nått samma utveckling: hjärtsvikt dödar fortsatt lika många människor varje år som alla cancersjukdomar tillsammans. Realhearts artificiella hjärta syftar till att rädda deras liv. Med denna kapitaliseringsrunda kommer vi allt närmare vår vision: att ingen människa ska behöva dö i hjärtsvikt.”

Azad Najar, VD Realheart

 

Motiv för Företrädesemissionen

Målsättningen är att kunna lansera den mest avancerade hjärtpumpen på marknaden. De senaste tillagda egenskaperna och tekniska lösningarna gör Realheart TAH till en helt unik lösning vilket ger den många fördelar gentemot konkurrenterna.

För att få slutgiltigt certifikat för en högriskprodukt (klass 3: medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk i människa krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Kommande utvecklingssteg innebär vidareutveckling av en konceptversion vars design sedan kommer frysas och användas i de kliniska studierna på människa. Innan dess sker långtidsförsök på djur. Vidare planeras hållbarhetstester, blodtester och flödesstudier för att bekräfta hållbarhet och prestanda.

Bolaget arbetar även vidare med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Bolagets kortsiktiga strategiska mål är att uppnå de milstolpar som planeras att finansieras med medel från denna kapitalisering. Dessa inkluderar:

 1. Att lämna in en Pre-Submission Report till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för att få feedback angående uppdaterade testprotokoll inför kommande produkttester. 
 2. Att identifiera och skriva avtal med strategiskt viktiga nationella och internationella leverantörer och samarbetspartners som ska bidra med utveckling och produktion av Realheart TAH.
 3. Att vidareutveckla och påbörja tester av den nylanserade konceptversionen av Realheart TAH enligt FDAs krav.
 4. Att fortsätta olika forskningsprojekt dels för att uppfylla kraven från FDA, dels för marknadsföringssyfte.
 5. Att ta kontakt med läkare som ska ansvara för de kliniska studierna på människa.
 6. Att påbörja arbetet med ISO 13485 certifikat, vilket krävs när man utvecklar en medicinteknisk produkt.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 446 031,40 SEK till 2 230 157,10 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 460 314 aktier till 22 301 571 aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel i Realheart utspädd med cirka 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. Beslutet har fattats med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 maj 2020.

 • Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 juni 2020. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 maj 2020. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2020.
 • Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företrädesrätt för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
 • Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 16 juni 2020. 
 • Teckningstid: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 3 juni 2020 till och med den 18 juni 2020. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.
 • Teckningskurs: 5,80 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 29,6 % baserat på volymviktad genomsnittskurs de senaste 20 handelsdagarna. Courtage utgår ej. 
 • Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 juni 2020 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
 • Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder:
 1. I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 1. I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,3 MSEK motsvarande cirka 9 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Samt garantiåtaganden om cirka 19 MSEK motsvarande cirka 73 procent av emissionslikviden vid fullteckning. Genom garantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 28 maj 2020: Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 29 maj 2020: Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 1 juni 2020: Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 2 juni 2020: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 3 juni-16 juni 2020: Handel i teckningsrätter 
 • 3 juni-18 juni 2020: Teckningsperiod 
 • 3 juni-till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket: Handel i BTA 
 • 24 juni 2020: Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum beräknas offentliggöras omkring den 2 juni 2020. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts informationsmemorandum som tillsammans med teaser och anmälningssedel publiceras på Bolagets och Skills Corporate Finance Nordic AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.skillscorp.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, VD
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se

www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 8.45 CEST.

Om Realheart

Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett totalt artificiellt hjärta (TAH) för implantation i patienter med livshotande hjärtsvikt. Bolagets TAH har en unik, patenterad design som består av ett fyrkammarsystem (två förmak, två kamrar) vilket ger möjlighet att generera ett fysiologiskt anpassat blodflöde som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Ett koncept som är unikt i den medicintekniska världen.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Informationsmemorandumet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Realheart har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med undantag från registreringskraven i United States Securities Act från 1933. 

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigandet givet på årsstämman 24 maj 2018 (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 88 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 63,5 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 3 december och den 17 december 2018. Utfallet visar att 1 331 407 aktier, motsvarande cirka 31 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 53 699 aktier, motsvarande cirka 1 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 2 351 398 aktier, motsvarande cirka 56 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 56 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader, vilka beräknas uppgå till ca.10,5 MSEK.

” Jag vill hälsa nya aktieägare varmt välkomna samt tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd. Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets utveckling och ser nu fram emot att fortsätta arbetet med att skapa världens första artificiella fyrkammarhjärta.” kommenterar Azad Najar, VD i Realheart.

Meddelande om tilldelning 

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 30 november 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom Företrädesemissionen ökar Realhearts aktiekapital med 373 650 SEK till 1 784 125,70 SEK. Antalet aktier ökar med 3 736 504 aktier till 17 841 257 aktier.

Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 1, 2019.

Scandinavian Real Heart offentliggör prospekt

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen för Scandinavian Real Heart AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av aktier som beslutades av styrelsen den 22 november 2018, med stöd av bemyndigande givet på årsstämman 24 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Emissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Baserat på framstegen avseende genomförda akuta prekliniska studier på kalvar samt de anatomiska anpassningsstudierna på människor syftar företrädesemissionen till att finansiera vidare produktutveckling och arbete mot framgångsrika prekliniska resultat.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

 • Färdigutveckla version v11H av hjärtpumpen med fastställd materialspecifikation i fullt biokompatibla material på de delar av hjärtpumpen som kommer i kontakt med kroppens vävnad och blod
 • Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
 • Långtidstestad i djur i ett certifierat laboratorium

”Att ta fram ett artificiellt hjärta som har samma funktionalitet som ett biologiskt hjärta, är tillräckligt litet för att få plats i bröstet samt är energisnålt och tyst var för några år sedan en dröm. Genom hårt arbete är nu drömmen verklighet.” säger VD Azad Najar i VD-ordet.

Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 4 231 425 aktier. Den som på avstämningsdagen den 29 november 2018 är aktieägare i Realheart äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av aktier. Tio (10) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

 •  29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 •  3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
 •  3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
 •  3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
 •  Omkring 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 november 2018. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt Spotlights respektive hemsidor (www.realheart.se, www.aktieinvest.se, www.redeye.se, respektive www.spotlightstockmarket.com). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-5065 1795.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta Azad Najar, VD Scandinavian Real Heart AB, +46 (0)73 667 34 63, azad.najar@realheart.se.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 7 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. För mer info, se www.realheart.se.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2018.

Scandinavian Real Hearts styrelse har fattat principiellt beslut att genomföra en företrädesemission om cirka 63,5 MSEK för att finansiera nästa steg i bolagets utveckling

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Realheart” eller ”Bolaget”) har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018, om en nyemission av högst 4 231 425 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen tillförs Realheart, vid fullteckning, cirka 63,5 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 88 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Realheart har under de senaste åren förflyttat forskningspositionerna framåt på ett tillfredsställande sätt. Resan mot ett säkert alternativ till hjärttransplantationer fortsätter nu när vi ska färdigställa och testa vårt artificiella hjärta. En emission hjälper företaget att komma närmare missionen att rädda så många hjärtsviktspatienter som möjligt”, säger Azad Najar, vd Realheart.


Motiv för Företrädesemissionen

Realheart utvecklar en typ av hjärtpump som benämns TAH (total artificial heart) – ett totalt artificiellt hjärta. Primärt ska hjärtat hjälpa patienter med avancerad hjärtsvikt som behöver en transplantation för att överleva. Produkten Realheart TAH imiterar kroppens naturliga cirkulation och hjärtats konstruktion, och förväntas ge patienten ökad rörlighet och högre livskvalitet jämfört med dagens lösningar. Realheart TAH skiljer sig från andra konkurrerande produkter genom sin patenterade fyra-kammarskonstruktion. Detta innebär att hjärtpumpen kan leverera en naturlig puls och flöde, något som tros leda till färre biverkningar jämfört med dagens hjärtpumpar. Realheart TAH systemet med batteribälte och styrenhet är också mer användarvänligt för patienten än dagens lösningar genom att det är ljudlöst och lätt att bära. Den principiella konstruktionen anses vara färdigutvecklad. För att ytterligare verifiera konstruktionen och funktionen behövs långtidsförsök i djur. Dessa utförs vanligtvis i kalvar och därför behövdes en ny modell utvecklas.

Fasen för långtidsförsök inleddes i april-sep 2018 med en serie förberedande akuta försök på laboratorium i Belgien för att utvärdera den nya modellen v11C. Kommande utvecklingssteg är att fortsätta med långtidsförsök, förbereda och optimera hjärtpumpen inför fortsatta långtidsförsök på djur och därefter kliniska studier på patienter. Bolaget planerar att ta fram en ny modell, v11H (V11 Human), med förbättrad konstruktion och hållbarhet i biokompatibla material. Vidare planeras bänktester för att profilera hållbarheten och prestandan för att strategiskt gå vidare mot kliniska försök i människa. För att få slutgiltigt CE-certifikat för en högriskprodukt (klass 3 medicinteknisk produkt) för kliniskt bruk på patienter krävs kliniska försök i patienter med goda resultat. Bolaget arbetar kontinuerligt med att skapa en bred patentportfölj samt identifiera andra möjliga produkter i närliggande område.

Genom förestående Företrädesemission ska följande milstolpar uppnås:

 •  Färdigutvecklad hjärtpump (version v11H) med fastställd materialspecifikation
 •  Fullt biokompatibla material
 •  Testad i bänktester, datorsimulering av flöde, hybridsimulator, och blodanalys
 •  Långtidstestad i djur i minst en månad

Med anledning av ovan har styrelsen fattat ett principiellt beslut att genomföra Företrädesemissionen. Det fullständiga emissionsbeslutet avses fattas i samband med offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018.

Företrädesemissionen

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med huvudsakliga villkor enligt följande. företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsens beslut medför att Bolagets aktiekapital kan öka med högst 423 142,50 SEK till 1 833 617,80 SEK och antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 4 231 425 aktier till 18 336 178 aktier. Beslut ska fattas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2018.

 •  Emissionsvolym: Vid fullteckning tillförs Realheart cirka 63,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 
 •  Avstämningsdag: Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 29 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkring den 27 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är omkirng den 28 november 2018. 
 •  Teckningsrätter: Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget. För en (1) befintlig aktie i Bolaget erhålles tre (3) teckningsrätter. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
 •  Handel i teckningsrätter: Handel i teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 3 december 2018 till och med den 13 december 2018. 
 •  Teckningsperiod: Teckning av aktier ska ske under perioden från och med 3 december 2018 till och med den 17 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. 
 •  Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
 •  Handel i BTA: Handel i betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 3 december 2018 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
 •  Rätt till vinstutdelning: De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktieboken. 
 •  Tilldelningsprinciper: Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som tecknat utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning sker på följande grunder: 

i första hand till dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, pro rata i förhållande till hur många aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier, och

i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningssrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

I tredje hand till den som åtagit sig att garantera del av Företrädesemissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

 •  Tecknings- och garantiåtaganden: Realheart har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 5,1 MSEK motsvarande cirka 8 % av emissionslikviden vid fullteckning samt garantiåtagande i form av en så kallad bottengaranti om cirka 47,0 MSEK motsvarande cirka 74 % av emissionslikviden vid fullteckning. Därutöver har erhållits garantiåtaganden i form av en så kallad toppgaranti om 4,0 MSEK, motsvarande cirka 6 % av emissionslikviden. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 82 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att cirka 88 % av Företrädesemissionen tecknas och betalas. 

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 22 november 2018 – offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2018
 • 22 november 2018 – Fullständigt beslut om Företrädesemissionen fattas och offentliggörs
 • 27 november 2018 – Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt 
 • 28 november 2018 – Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt 
 • 29 november 2018 – Avstämningsdag i Företrädesemissionen 
 • 28 november 2018 – Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 
 • 3 december – 13 december 2018 – Handel i teckningsrätter 
 • 3 december – 17 december 2018 – Teckningsperiod 
 • 3 december – då Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket – Handel i BTA 
 • 20 december 2018 – Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Prospekt
Prospekt beräknas offentliggöras omkring den 28 november 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Realhearts prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.realheart.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Scandinavian Real Heart AB (publ)
Azad Najar, vd
Mobil: +46 (0)73 667 34 63
E-mail: azad.najar@realheart.se
www.realheart.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Viktig information 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Realheart. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Realheart kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Realhearts webbplats. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Sista dag för handel med Real Heart BTA (HEART BTA) blir onsdagen den 8 november

Sista dag för handel med HEART BTA blir den 8 november. Nya aktier beräknas finnas inbokade på vp-konton och depåer omkring den 14 november.

Emissionen är nu registrerad på Bolagsverket.

Real Hearts företrädesemission kraftigt övertecknad

Scandinavian Real Heart AB (publ) tillförs 23.7 MSEK i samband med den nu avslutade nyemissionen som genomförts under perioden 29 september – 17 oktober.

Teckningsperioden för Scandinavian Real Heart AB (publ (”Real Heart” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 17 oktober 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 2 552 612 aktier, motsvarande cirka 91,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 1 013 806 aktier, motsvarande cirka 36,3 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 29 september 2017. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Den emissionsgaranti som förelåg i samband med företrädesemissionen kommer inte att utnyttjas.

Emissionslikviden i företrädesemissionen uppgår till cirka 23,7 MSEK (före avdrag för emissionskostnader på ca 2,5 MSEK). Genom företrädesemissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 278 905 SEK till 1 394 525 SEK. Antalet aktier ökar med 2 789 050 aktier till 13 945 253 aktier. Styrelsen har i samband med tilldelningsbeslutet i nyemissionen beslutat om en riktad emission om 159 500 aktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Teckningskursen har fastställts till 8,50 SEK per aktie, vilket är den volymviktade genomsnittskursen för Real Heart-aktien under teckningstiden den 29 september till 17 oktober, med avdrag för en rabatt om 14 procent. Genom den riktade emissionen ökar Real Hearts aktiekapital med 15 950 SEK till 1 410 475 SEK. Antalet aktier ökar med 159 500 aktier till 14 104 753 aktier. Utspädningen med anledning av den riktade emission uppgår till 1,1 procent.

I tabellen nedan presenteras de parter som tecknat sig i den riktade emissionen.

Gerhard Dal
LMK Ventures AB
Arne Grundström
Svante Larsson
Järpstenen AB
Peter Lundmark
Björn Bengtsson
Mathias Dittrich
Dividend Sweden AB
Mikael Rosencrantz
Hörsmölla AB
Jakob Tidholm
Pronator Invest AB
Maria Lundmark
P&M Lundmark Corp Finance AB  

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Aktietorget kommer att pågå till dess de nya aktierna registrerats av Bolagsverket. Tidpunkt för omregistrering av BTA till aktier kommer att meddelas senare.

”Vi är förstås otroligt glada att så många har visat intresse för att teckna aktier i Real Heart, såväl befintliga som nytillkommande ägare. Nu har vi säkerställt finansiering för den fortsatta utvecklingen av vårt artificiella hjärta som i framtiden kan rädda många liv” säger Azad Najar, VD för och grundare av Real Heart.

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Offentliggörande av informationsmemorandum

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolagets styrelse beslutade om den 20 september 2017.  Teckningstiden pågår under perioden 29 september – 17 oktober 2017.

Informationsmemorandum och annan dokumentation finns att ladda ner på www.realheart.se, www.aktietorget.se, www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. 

Marknadsmeddelande 231/17 – Information om företrädesemission Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets aktie, HEART, med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 25 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 september 2017.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 8,50 sek per aktie. (1:4 á 8,50 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 29 september 2017 till och med den 13 oktober 2017.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: HEART TR
ISIN-kod: SE0010415257
Orderbok-ID: 144120

CFI: RSXXXX
FISN:
HEART/TR
Första handelsdag: 29 september 2017
Sista handelsdag: 13 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA
ISIN-kod: SE0010415265
Orderbok-ID: 144121
CFI: ESXXXX
FISN: HEART/BTA NV
Handelsperiod: 29 september fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT 

Stockholm den 20 september 2017
AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Scandinavian Real Heart beslutar om företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Bolaget” eller ”Real Heart”) offentliggjorde den 1 augusti 2017 att styrelsen planerade genomföra en företrädesemission i syfte att säkerställa finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta. Igår, den 19 september, beslutade styrelsen, i enlighet med bemyndigande från årsstämman, om en sådan nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen innebär att högst 2 789 050 aktier ges ut till ett pris om 8,50 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför därmed, vid full teckning, Real Heart cirka 23,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag

· Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 25 september 2017.
· Avstämningsdagen är den 27 september 2017.
· De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Real Heart har företrädesrätt att teckna nya aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska dessa tilldelas aktieägare och övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.
· Teckningsperioden löper från den 29 september 2017 till och med den 17 oktober 2017.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 13 oktober 2017.
· Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2017 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 20 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Real Heart har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 5,54 procent och garantiåtaganden via ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission om cirka 84,79 procent av emissionslikviden (totalt 90,33 procent av emissionslikviden). Garanterna har enligt ingångna garantiavtal rätt att erhålla garantiersättning kontant eller i nyemitterade aktier till villkor som i förhållande till företrädesemissionen bedöms vara marknadsmässiga. Styrelsen kan därför komma att i samband med att tilldelning sker i nyemissionen besluta om en riktad emission om högst 236 500 aktier till de garanter som väljer att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Ett sådant beslut kommer i sådant fall att offentliggöras vid detta senare tillfälle.

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras i det informationsmemorandum som beräknas publiceras på Bolagets (www.realheart.se), G&W Fondkommission (www.gwkapital.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) hemsidor den 28 september 2017.

Tidsplan för företrädesemissionen

Sista handelsdag i Real Heart-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen 25 september
Första handelsdag i Real Heart-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen 26 september
Avstämningsdag 27 september
Informationsmemorandum avseende företrädesemissionen publiceras 28 september
Handel med teckningsrätter 29 september – 13 oktober
Handel med BTA 29 september till dess registrering av samtliga aktier skett vid Bolagsverket
Teckningstid, likvid för teckning med företrädesrätt 29 september – 17 oktober
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen 20 oktober

Rådgivare vid företrädesemissionen

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Real Heart och Hannes Snellman är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ). Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.  

Scandinavian Real Heart planerar för en Nyemission

Styrelsen i Scandinavian Real Heart AB (publ) (”Real Heart” eller ”Bolaget”) förbereder nyemission om ca 23,7 miljoner kronor och konstaterar att Bolaget kommer att behöva tillskott av ytterligare kapital under hösten 2017 för att kunna fortsätta utvecklingen av Bolagets artificiella hjärta.

Flera av Bolagets större ägare är grundare, operativt verksamma i Bolaget direkt eller som ledamöter av styrelsen. Dessa har sedan tidigare aviserat att de har begränsade möjligheter att delta i Bolagets fortsatta kapitalisering. Mot denna bakgrund har G&W Fondkommission genomfört sonderingar bland ett fåtal professionella investerare för att utreda förutsättningarna för att genomföra en på förhand garanterad företrädesemission med sedvanlig rabatt.

Sonderingarna har utfallit mycket positivt och resulterat i anmälda garantiutfästelser och teckningsåtaganden om minst 90% av det planerade nyemissionsbeloppet på 23,7 miljoner kronor.

Styrelsen har mot bakgrund av ovanstående beslutat att gå vidare och genomföra en företrädesemission. Preliminära villkor för företrädesemissionen är att innehav av fyra befintliga aktier i Real Heart ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till emissionskursen 8,50 kr. Teckningstiden planeras till september 2017.

Styrelsen i Real Heart kan vidare konstatera att Bolagets utveckling hittills under 2017 varit mycket positiv, och flera milstolpar har uppnåtts:

       Under maj avslutades framgångsrikt Fas 1 av prekliniska djuroperationer

       I februari presenterade Bolaget sitt kompletta system bestående av hjärtpumpen modell 11, styrbox, batteribälte samt Sternalprotesen. Den mekaniska funktionen anses i stort sätt säkerställd och fortsatt arbete fokuserar på små justeringar, material förbättring, användarvänlighet och individanpassning

Real Heart planerar att utföra nästa studie i USA på Memorial Hermann Texas Medical Center som är världsledande inom området och adekvat certifierat, vilket innebär att överlevnadsförsök utförda vid detta laboratorium är godkända som underlag för FDA- och CE-certifiering.

Ytterligare information med fastställda villkor mm för den planerade nyemissionen kommer slutgiltigt bestämmas och offentliggöras senare under augusti.

För mer information, kontakta:
Göran Hellers, ordförande
070-746 51 00
info@realheart.se
www.realheart.se 

Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB ( publ )är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017.

Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart AB utvecklar ett hjärtpumpsystem som består av en hjätpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. 

Marknadsmeddelande 176/16 – Sista dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA 2, är den 15 juli 2016

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA 2
ISIN-kod: SE0008348213
Orderboks-ID: 123653
Sista handelsdag: 15 juli 2016

Stockholm den 13 juli 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Registrering av nyemission hos Bolagsverket nu klar

Registrering av vårens företrädesemission är nu klar hos Bolagsverket. Sista dag för handel med BTA2 är fredag den 15 juli. Utsökningsdag för omvandling av BTA 2 är 19 juli 2016 och aktier beräknas erhållas på vpkonton 21 juli 2016.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1.115.620,3 SEK fördelat på 11.156.203 aktier. Nyemissonen gav Scandinavian Real Heart kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader.

– Bolaget vill framföra ett varmt tack till alla som tecknade aktier i den genomförda emissionen. Med era insatser har vi nu möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.

Marknadsmeddelande 150/16 – Första dag för handel med BTA 2 i Scandinavian Real Heart AB

Första dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA 2, är den 20 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: HEART BTA 2 
ISIN-kod: SE0008348213 
Orderboks ID: 123653
Första handelsdag: 20 juni 2016
Sista handelsdag: När emissionen har registrerats hos Bolagsverket

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Marknadsmeddelande 149/16 – Sista dag för handel med BTA 1 i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, REALHEART BTA 1, är den 17 juni 2016.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: REALHEART BTA 1           
ISIN-kod: SE0008348205 
Oderboks ID: 122232
Sista handelsdag: 17 juni 2016

Stockholm den 14 juni 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se 

Emission övertecknad

Scandinavian Real Hearts företrädesemission avslutades torsdagen den 2 juni 2016. Teckningsgraden i emissionen var totalt 107,5 procent, varav 80 procent med stöd av teckningsrätter och 27,5 procent utan.

Det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Scandinavian Real Heart AB (publ) har inneburit att företrädesemissionen har blivit övertecknad.

I nyemissionen emitterades totalt 1 239 578 aktier till teckningskursen 11,39 kronor, motsvarande ett kapitaltillskott på 14 118 793 miljoner kronor före emissionskostnader. Av dessa aktier har 991 831 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar cirka 80 procent av nyemissionen. 340 699 aktier har tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 27,5 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka 1 332 530 aktier tecknats i nyemissionen vilket motsvarar cirka 107,5 procent av emissionsbeloppet. Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 1,2 mkr.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de villkor som angetts i det emissionsmemorandum som publicerades den 19/5 . Beslut om tilldelning fattades av styrelsen den 9 juni 2016 och avräkningsnotor , med likviddag den 15 juni 2016, kommer att sändas ut snarast.

Antalet aktier i Scandinavian Real Heart AB ökar från 9 916 625 till 11 156 203 och aktiekapitalet har ökas med cirka 123 958 kronor till 1 115 620 kronor.

– Vi är mycket nöjda med utfallet och det stora intresset för att teckna aktier i Scandinavian Real Heart. Med det nya kapitaltillskottet har vi möjlighet att realisera vår plan att fortsätta utveckla hjärtpumpen och utföra nya prekliniska försök på vår resa mot försök i människa, säger Christina Hugosson, vd för bolaget.

En av investerarna i Scandinavian Real Heart AB är Bo Ekenstierna från Lidingö. Han är i 50-årsåldern, tvåbarnspappa, och har sedan länge haft en blodsjukdom som gjort honom gradvis sämre. I höstas genomgick han en stamcellstransplantation, vilken gett honom ett bättre och förmodligen längre liv.

– Av egen erfarenhet vet jag att transplantationer kan ge en människa hopp och bättre livskvalitet. Och eftersom organbristen är stor är det en ju en stor möjlighet att det i framtiden kan komma att finnas andra alternativ.

Bo Ekenstierna har också en pacemaker inopererad. När han fick höra talas om Scandinavian Real Heart tvekade han därför inte att gå in med kapital.

För mer information, kontakta:
Christina Hugosson, vd
070-191 30 87, Christina.hugosson@realheart.se www.realheart.se

Om Scandinavian Real Heart ABScandinavian Real Heart AB utvecklar en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation och som ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation. Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta.